Alakoulun opettajien käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123824
Title: Alakoulun opettajien käsityksiä sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta
Author: Harju, Tony
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123824
http://hdl.handle.net/10138/181410
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objective. The aim of this research was to examine primary school teachers' conceptions of gender and sexuality, and how they explain the sexual education they teach to the students. It has been shown that sexuality and gender are very complex phenomenon, and they can be divided to several areas. I focus on the physical, mental and social areas on both sexuality and gender. Research showed that sexuality and gender are a vital part of humans' life. Both are present through the whole life, and their development should be supported. In this research I examine if the teachers' conceptions of gender, sexuality and sexual education are equivalent to other research and curriculum. Methods. The research frame of this research is case study to a single primary school from Helsinki, and the research material consists of eleven teachers. I sent a questionnaire to every teacher in the school and invited four teachers to separate interviews afterwards. The questionnaire consisted of multiple choice questions and some open questions. The interviews were based on the questionnaire and they were meant to just give some more insight to the themes of the questionnaire. I divided the answers into sentences or words, and divided them under certain themes and groups. Some of the themes were based on the research theory and some on the material. Results. The teachers experienced many difficulties considering sexual education. They could name and specify the areas of sexuality, but their knowledge about gender was inferior. The teachers explained that they teach the suitable contents for each age group. The subject of the research was considered sensitive. The teachers emphasized the role of everyday situations as a vital material in sexual education. The contents of sexual education in curriculum were not clear to the teachers, and teachers were not at one about the contents. The teachers need more information of gender and sexual education, and this can be achieved with guide books, education or with changes in the teacher education system.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, sekä kuinka he kertovat opettavansa seksuaalikasvatusta oppilailleen. Tutkimukset ovat osoittaneet seksuaalisuuden ja sukupuolen olevan monitahoisia ilmiöitä ja ne voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Valitsin käsiteltäviksi osa-alueiksi seksuaalisuuden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen osa-alueen. Samat osa-alueet sopivat myös sukupuolen käsittelyyn alakoulussa. Aiemmista tutkimuksista käy ilmi, että seksuaalisuus ja sukupuoli liittyvät ihmisen elämään kokonaisvaltaisesti. Molemmat ovat läsnä ihmisen koko elämän läpi ja niiden kehittymistä tulee tukea lapsesta lähtien. Tutkimuksessani selvitetään, vastaavatko opettajien käsitykset seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja seksuaalikasvatuksesta niitä tavoitteita, jotka opetussuunnitelma ja tutkimuskirjallisuus edellyttävät. Menetelmät. Tutkimukseni tutkimusasetelma on tapaustutkimus yhteen helsinkiläiseen kouluun, eli tutkimusaineistona toimivat yksitoista yhden koulun opettajat. Lähetin jokaiselle opettajalle kyselylomakkeen, jonka jälkeen kutsuin neljä opettajaa haastatteluun. Kyselylomakkeiden kysymyksistä osa oli monivalintakysymyksiä ja osa avoimia, ja haastattelut tapahtuivat niiden pohjalta. Haastatteluiden tavoite oli vain antaa syvempää tietoa, ja aineiston pääpaino oli kyselylomakkeilla. Tarkastelin aineistoa lauseiden ja sanojen pohjalta, ja teemoittelin aineiston teoriaohjaavasti eri teemoihin. Jotkut teemat nousivat aineistosta. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajat kokivat monia haasteita seksuaalikasvatuksen opetuksessa. He osasivat tunnistaa ja määritellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita, mutta sukupuoli oli terminä vaikeampi. Opettajat vastasivat opettavansa ikäkausien mukaisia sisältöjä lapsille. Aihe koettiin araksi, ja opettajat korostivat arjen tilanteiden merkitystä opetuksen materiaalina. Opetussuunnitelmassa esitetyt seksuaalikasvatuksen sisällöt eivät olleet selviä opettajille, vaan opettajien esittämät sisällöt vaihtelivat vastaajasta riippuen. Opettajat tarvitsevat lisää tietoa sukupuolesta ja seksuaalikasvatuksesta, ja tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi oppailla, koulutuksilla, tai opettajankoulutuksen muutoksilla.
Subject: sukupuoli
seksuaalisuus
seksuaalikasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record