Kotitalousopettajien kokemuksia gluteenittoman ruokavalion toteuttamisesta kotitaloustunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123833
Title: Kotitalousopettajien kokemuksia gluteenittoman ruokavalion toteuttamisesta kotitaloustunneilla
Alternative title: Home economics teachers' experiences in realizing gluten-free diet during home economics classes
Author: Jäntti, Aura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123833
http://hdl.handle.net/10138/181412
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives. The aim of this study is to clarify experience or knowledge of the teachers of home economics on how, in practice, learning environment for the person with celiac disease should be organized during the lessons and what kind of challenges and possibilities in regards with the gluten-free diet will be faced. The objective is to clarify how the realization of gluten-free diet is being seen in the home economics teacher's work; what kind of planning and special attention it will require. The theoretical framework consists of discussing both the coeliac disease and the realization of gluten-free diet in everyday life of an adolescent person, in home economics teaching and in the entire school environment. Methods. This study was carried out as a qualitative study. Data were collected by interviewing seven home economics teachers. Semistructured theme interview method was used when carrying out the interviews. The data gathered in the interviews was thematically analyzed using qualitative content analysis. Ten themes emerged as answers to the research questions. Results and conclusions: In this study, many situations were found in which the celiac disease is apparent in home economics classrooms. Practical assignments of a coeliac pupil were mainly smooth, s/he was normally working in a group, but also sometimes on his/her own. There was a separate storage for non-gluten raw materials, to prevent cross contamination and a regular cleaning was used. Coeliac disease was seen mostly in social events: coeliac pupil was not invited into a group. S/he did not always want to emphasize the condition. The importance of group work and the ability to co-operate is being highlighted and there is a need for a coeliac pupil to have equal opportunity to work in groups. The importance of applying recipes was highlighted in the answers, it was specifically noted that a person with celiac disease should get tips for his/her own everyday life. The realization of gluten-free diet was seen in the teachers work especially while planning the classes and while ordering of the raw materials, but not, nearly at all, in the school's budget. Common understanding was that it is easy to find information on coeliac disease, but some of the teachers have twisted or distorted information which would lead to a situation where the importance of the special diet is not completely understood. The co-operation and school's support are very important for the coealic pupil.Tavoitteet. Kotitalousopetuksessa ja koulussa on monia opetukseen liittyviä asioita, jotka tulee huomioida keliaakikko-oppilaan näkökulmasta. Hänellä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet oppia kuin muilla oppilailla. Koulun tarjoama tuki on keliaakikolle erityisen tärkeää. Tarkoituksena on selvittää kotitalousopettajien kokemuksia siitä, miten keliaakikon työskentely käytännössä toteutetaan kotitaloustunnilla ja millaisia haasteita sekä mahdollisuuksia gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen kotitaloustunneilla aiheuttaa. Tavoitteena on selvittää miten gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen näkyy kotitalousopettajan työssä, millaista suunnittelua ja erityishuomiota se vaatii. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu keliakian ja gluteenittoman ruokavalion toteuttamisen tarkastelusta nuoren arjessa, kotitalousopetuksessa sekä koko koulussa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelemalla seitsemää kotitalousopettajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastattelulla. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistosta nostettiin esiin kymmenen tutkimusongelmia valaisevaa teemaa. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa nousi esiin useita tilanteita, joissa keliakia näkyy kotitaloustunnilla. Keliaakikon työskentely sujui pääasiassa hyvin, keliaakikko työskenteli yleensä ryhmässä, mutta välillä myös yksin. Gluteenittomille raaka-aineille oli varattu oma säilytystila, mutta välineitä ei ollut yleensä varattu erikseen, kontaminaation estämisestä huolehdittiin säännöllisellä puhtaanapidolla. Keliakia näkyi sosiaalisissa tilanteissa, keliaakikkoa ei aina haluttu mukaan ryhmään, kun muut halusivat valmistaa vain tavallista. Keliaakikko ei aina halunnut tuoda esiin sairauttaan. Ryhmätyöskentelyn ja yhteistyötaitojen merkitys korostuu ja keliaakikon halutaan saavan työskennellä yhtälailla ryhmässä. Soveltamisen merkitys korostui vastauksissa, keliaakikon haluttiin saavan vinkkejä omaan arkeen. Gluteenittoman ruokavalion toteuttaminen näkyi opettajien työssä suunnittelussa ja raaka-aineiden tilaamisessa, mutta ei lähes ollenkaan koulun budjetissa. Tietoa keliakiasta koetaan olevan hyvin saatavilla, mutta osan opettajien tieto on vääristynyttä, eikä ruokavalion tarkkuutta ymmärretä täysin. Yhteistyöllä ja koulun tuella on tärkeä merkitys keliaakikolle.
Subject: keliakia
gluteeniton ruokavalio
arki
kotitalousopetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma Aura Jäntti.pdf 717.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record