Luokanopettajien käsityksiä ammatillisesta identiteetistään

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123827
Julkaisun nimi: Luokanopettajien käsityksiä ammatillisesta identiteetistään
Tekijä: Vuojolainen, Jenna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123827
http://hdl.handle.net/10138/181415
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Teachers' professional identity is based on five different levels: One's history of life and hopes for the future, Professionalism, Objectives, commitments and interests, Morals and ethics and Perceptions about learning and teaching. In this study, Social interaction has also been relevant for professional identity. This study investigated elementary school teachers' perceptions of their professional identity, aiming to understand how these five levels of professional identity exist. The goal was also to find how Social interaction has affected professional identity. This study was conducted as qualitative research; the subjects were 11 elementary school teachers. The material was collected by semi-structured, open-ended interviews. Data were analysed using theoretical and content analysis. In this study, all the levels of professional identity existed. Teachers' own experiences related to their childhood teachers and remembering themselves as pupils, all of which shaped their professional identity. Teacher education also influenced teachers' professional identity. There were several reasons teachers chose their profession. In the future teachers wanted to develop themselves. There were also certain things that teachers needed to know how to cope with in their work, that is, professionalism consisted of certain factors. Indeed, teaching included positive and negative aspects. In the beginning of their career, teachers felt like novices and that they lacked competence. Their professional agency emerged when teachers felt that they had possibilities of influencing their work. Teachers' interviews represented a mostly pedagogical orientation, which was seen as a part of Objectives, commitments and interests. Teachers considered education and themselves as significant for children, and teachers also thought about their perceptions regarding teaching and learning. The social context of the workplace shaped their professional identity; for example, the support of colleagues was significant.Opettajan ammatillisen identiteetin on osoitettu koostuvan viidestä eri osa-alueesta: Elämänhistoriasta ja tulevaisuuden tavoitteista; Ammatillisuudesta; Tavoitteista, sitoumuksista ja mielenkiinnonkohteista; Työtä koskevista eettisistä sitoumuksista ja arvoista sekä oppimis- ja opetuskäsityksestä. Tässä tutkimuksessa myös Yhteisöllisyyden ja sosiaalisten suhteiden merkitystä ammatilliselle identiteetille on pidetty merkittävänä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, analysoida ja tulkita sitä, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on ammatillisesta identiteetistään. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ammatillisen identiteetin osa-alueet ilmenivät aineistossa. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, millaisia vaikutuksia Yhteisöllisyydellä ja sosiaalisilla suhteilla oli ammatillisen identiteetin muodostumiselle. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto koostui 11 luokanopettajan haastatteluista ja se kerättiin teemahaastattelurunkoon pohjautuvien yksilöhaastatteluiden avulla. Aineisto analysoitiin sekä teoriaohjaavan sisällönanalyysin että aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Kaikki ammatillisen identiteetin osa-alueet ilmenivät tässä aineistossa. Omien lapsuuden oppilaskokemuksien sekä omien lapsuuden opettajien koettiin olevan yhteydessä opettajien käsityksiin ammatillisesta identiteetistä. Lisäksi opettajankoulutus oli osaltaan muokannut ammatillista identiteettiä. Opettajaksi hakeutumiselle oli tiettyjä syitä ja tulevaisuudessa työssä haluttiin kehittyä. Ammattitaidolla ajateltiin olevan tiettyjä vaatimuksia, ja työssä nähtiin olevan sekä hyviä että huonoja puolia. Työuran alussa opettajat kokivat osaamattomuutta työssään. Luokanopettajien käsityksien mukaan heillä esiintyi työssään ammatillista toimijuutta, silloin kun he saivat vaikuttaa työhönsä. Mainintojen perusteella opettajat edustivat pääasiassa pedagogista orientaatiota, mikä ilmeni ammatillisen identiteetin osa-alueessa: Tavoitteet, sitoumukset ja mielenkiinnon kohteet. Haastateltavat ajattelivat koulun ja opettajien olevan lapsen elämässä merkittäviä. Lisäksi he määrittelivät vastauksissaan oppimisen olemusta. Työyhteisöllä oli merkittäviä vaikutuksia luokanopettajien käsityksiin ammatillisesta identiteetistä, muun muassa työyhteisön tukea pidettiin merkittävänä.
Avainsanat: luokanopettaja
ammatillinen identiteetti
ammatillinen toimijuus
sosiaaliset suhteet


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot