Koettujen oppimisvaikeuksien, itsetunnon ja koulu-uupumuksen väliset yhteydet peruskoulusta lukioon siirryttäessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123834
Title: Koettujen oppimisvaikeuksien, itsetunnon ja koulu-uupumuksen väliset yhteydet peruskoulusta lukioon siirryttäessä
Alternative title: The connections between perceived learning difficulties, self-esteem, and school burnout during transition from compulsory education to general secondary education
Author: Vinni-Laakso, Janica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123834
http://hdl.handle.net/10138/181416
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to examine the stability and change between students' perceived learning difficulties, self-esteem, and school burnout over time. It has been recognized that learning difficulties, self-esteem and school burnout are somewhat stable. There is some evidence that learning difficulties are connected to lower levels of well-being, especially to self-esteem and depressive symptoms. Still, there are some studies that contradict those findings. Most of the previous studies of learning difficulties and well-being have been cross-sectional. Thus, more evidence is needed in order to draw conclusions about the effect learning difficulties might have on students' well-being. The connections between self-esteem and well-being are also recognized, but the causation between self-esteem and well-being remain unclear. School burnout is quite recently discovered phenomenon which depicts students' burnout in the school setting. The main objective in this study is to examine the dynamics between students' perceived learning difficulties, the level of self-esteem, and school burnout symptoms using a longitudinal data. The data consists two measurement times gathered from the schools in a southern Finland city. The participants (N = 372) were ninth graders in compulsory education at 2004 (age 15-16) and first year students in general secondary education at 2005 (age 16-17). Confirmatory factor analysis (CFA) was used to specify latent constructs. Time invariance of the latent constructs was tested across measurements. Cross-lagged panel model was utilized to test the connections between latent constructs across different time points. The stability of self-esteem and school burnout were in line with previous findings. Surprisingly, perceived learning difficulties were not that stable. Students' perceived learning difficulties did not predict change in levels of self-esteem nor school burnout symptoms. In addition, self-esteem did not predict change in school burnout symptoms or perceived learning difficulties. In turn, school burnout predicted change in both levels of self-esteem and perceived learning difficulties. Self-esteem did not have an effect in later school burnout, rather the other way around. Thus, the findings confirm that self-esteem is the effect on burnout symptoms, not the cause on well-being. School burnout turned out to have a central role in the dynamics between perceived learning difficulties, self-esteem, and school burnout.Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin koettujen oppimisvaikeuksien, itsetunnon ja koulu-uupumuksen pysyvyyttä ja keskinäisiä yhteyksiä yli ajan. Oppimisvaikeuksien, itsetunnon ja koulu-uupumuksen oireiden on havaittu olevan melko pysyviä. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että oppimisvaikeudet ovat yhteydessä heikompaan hyvinvointiin, erityisesti masennusoireisiin ja itsetuntoon. Toisaalta kaikissa tutkimuksissa yhteyttä oppimisvaikeuksien ja itse-tunnon sekä masennusoireiden välillä ei ole havaittu. Useimmat aiemmat tutkimukset oppimisvaikeuksien ja hyvinvoinnin välillä ovat perustuneet poikkileikkausaineistoihin. Tarvitaan lisää näyttöä, jotta oppimisvaikeuksien mahdollisia vaikutuksia oppilaiden hyvinvointiin voidaan arvioida. Itsetunnon ja hyvinvoinnin yhteys on systemaattisesti tunnistettu, mutta kausaalisuhde näiden ilmiöiden välillä on edelleen epäselvä. Koulu-uupumus on verraten uusi ilmiö, jossa on havaittu oppilaiden kokevan kouluun liittyviä uupumuksen oireita. Oppimisvaikeuksia ja itsetuntoa ei ole vielä juurikaan tutkittu koulu-uupumuksen oireisiin liitettynä. Siksi tässä tutkimuksessa testataan oppilaiden kokemien oppimisvaikeuksien, itsetunnon tason ja koulu-uupumuksen oireiden pysyvyyttä sekä niiden välistä dynamiikkaa pitkittäisaineistossa. Tutkimuksen aineisto on kerätty keskisuuren Etelä-Suomen kaupungin kouluista vuosina 2004 ja 2005. Osallistujat (N = 372) olivat ensimmäisessä mittauksessa peruskoulun yhdeksännellä luokalla (ikä 15-16 vuotta) ja toisessa mittauksessa lukion ensimmäisellä luokalla (ikä 16-17 vuotta). Tutkimuksessa tehtiin konfirmatoriset faktorianalyysit molemmista mittauksista erikseen sekä testattiin mittausmallien invarianssia ajankohtien välillä. Mittausmalleista muodostettiin rakenneyhtälömalli, jossa tarkasteltiin latenttien muuttujien välisiä regressioita yli ajan cross-lagged panel model:n (CLPM) avulla. Itsetunto ja koulu-uupumus osoittautuivat olevan hyvin pysyviä yli ajan. Yllättäen koetut oppimisvaikeudet eivät olleet yhtä pysyviä. Koetut oppimisvaikeudet eivät ennustaneet muutosta itsetunnon tasossa eivätkä koulu-uupumuksen oireissa. Itsetunto ei myöskään ennustanut muutosta koulu-uupumuksen oireissa eikä koetuissa oppimisvaikeuksissa. Koulu-uupumus puolestaan ennusti muutosta myöhemmin koetuissa oppimisvaikeuksissa ja itsetunnon tasossa. Itsetunnolla ei ollut vaikutusta uupumuksen oireiden kokemiseen, vaan tässä tutkimuksessa itsetunnon havaittiin olevan pikemminkin seuraus kuin syy. Koulu-uupumuksen rooli osoittautui olevan keskeinen koettujen oppimisvaikeuksien, itsetunnon ja uupumuksen oireiden välisessä dynamiikassa.
Subject: koetut oppimisvaikeudet
itsetunto
koulu-uupumus
hyvinvointi
pitkittäistutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record