Edelleen sivuroolissa? : Tyttöyden tuottaminen uusimman opetussuunnitelman mukaisissa ympäristöopin oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123828
Title: Edelleen sivuroolissa? : Tyttöyden tuottaminen uusimman opetussuunnitelman mukaisissa ympäristöopin oppikirjoissa
Author: Joensuu, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123828
http://hdl.handle.net/10138/181417
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The ways of gender production are strongly culture specific. The school and school's textbooks reflect our cultural values and norms. Cultural gender biases and stereotypical representations of gender can be observed on the textbooks with ease – the books portray a very traditional and one-sided vision of feminine and masculine genders. There has been a growing attention to cultural gender biases in school's textbooks especially due to the most recent national curriculum. I approach the gender bias in this thesis from the viewpoint of girls' studies and therefore the research subjects are girls and girlhood. Science education textbooks based on the National Core Curriculum (2014) form the research material used in this study. Science education covers themes that are influential in shaping students gender identity. The goal of this study is to answer a question how and what kind of a girlhood are the science textbooks, based on the most recent curriculum, producing? My research questions are how and what kind of girl's agency is produced and how in the most recent textbooks have the ways of producing girlhood changed. My master's thesis consists of a theoretical literature review section of girlhood and production of girlhood in basic education textbooks and of a research section. I focus especially on Finnish research literature even though there is only a limited amount of research on the topic conducted. In the research section I study both qualitative and quantitative production of girlhood. In the quantitative part of the study I quantify the research material i.e. I calculate representation of gender in the textbooks. The qualitative section focuses on girl's agency and on the changes in the production of girlhood. In the light of the research I have conducted I can state that there has been a progress in the gender equality: quantitative inequality does not exist in the new textbooks. However, there was still a very traditional representation of the gender and its agency. There was development in the variety of girl's agency but there were still major deficiencies in especially intersectionality; the girls were still all but white, middle class, and heterosexual.Tavat rakentaa sukupuolta ovat vahvasti kulttuurisidonnaisia. Koulumaailma ja oppikirjat heijastavat kulttuurimme vallitsevia arvoja ja normeja. Kulttuuriset sukupuolijäsennykset ja sukupuolen stereotyyppinen kuvaaminen näkyvät hyvin oppikirjoissa; kirjoissa rakennetaan usein hyvin perinteisiä ja yksipuolisia kuvia feminiinisestä ja maskuliinisesta sukupuolesta. Oppikirjojen kulttuuriseen sukupuolijäsennykseen on kiinnitetty enenevissä määrin huomiota myös uusimman opetussuunnitelman myötä. Tässä tutkielmassa lähestyn sukupuolijäsennystä tyttötutkimuksen ja sukupuolinäkökulmaisen oppikirjatutkimuksen lähtökohdista, joten tutkimuskohteena ovat tytöt ja tyttöys. Tutkimusaineistona ovat uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaiset ympäristöopin oppikirjat. Ympäristöopin sisältöalueet ovat sellaisia, jotka ovat merkittäviä sukupuoli-identiteetin kehittymisen kannalta. Tämän työn tavoitteena on vastata kysymykseen, miten ja minkälaista tyttöyttä uusimman opetussuunnitelman mukaiset ympäristöopin oppikirjat rakentavat. Tutkimuskysymyksinäni toimivat miten ja minkälaista tyttöjen toimijuutta tuotetaan sekä miten uusimmissa oppikirjoissa tyttöyden rakentamisen tavat ovat muuttuneet. Pro Gradu -tutkielmani koostuu teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta tyttöyteen ja tyttöyden rakentumiseen peruskoulun oppikirjoissa sekä tutkimusosuudesta. Eritoten keskityn suomalaiseen tutkimuskirjallisuuteen, vaikka suomalaista tutkimusta aiheesta on tehty vielä rajallisesti. Tutkimusosuudessa tarkastelen sekä määrällistä että laadullista tyttöyden tuottamista. Tutkimuksen määrällisessä osiossa kvantifioin aineistoani eli lasken sukupuolen esiintyvyyttä oppikirjoissa. Laadullisessa osuudessa keskityn tyttöjen toimijuuteen sekä muutosaspektiin. Tutkimuksen valossa voin sanoa, että sukupuolisessa tasa-arvossa oli edistytty: määrällistä epätasapainoa ei enää juurikaan ollut. Kuitenkin ympäristöopin oppikirjoissa oli vielä myös hyvin perinteisiä kuvia sukupuolesta ja sen toimintamahdollisuuksista. Tyttöyden toimijuuden moninaisuutta oli lisätty, mutta vielä oppikirjoissa oli suuria puutteita erityisesti intersektionaalisuudessa. Edelleen kirjoissa esiintyvät tytöt olivat lähes täysin valkoihoisia, keskiluokkaisia heterotyttöjä.
Subject: tyttöys
toimijuus
sukupuolijäsennys
oppikirjatutkimus
tyttötutkimus
ympäristöoppi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record