Kirjakuja 4 : Uusi opettajan opas leikillisessä oppimisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123836
Title: Kirjakuja 4 : Uusi opettajan opas leikillisessä oppimisessa
Author: Hietikko, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123836
http://hdl.handle.net/10138/181418
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: A new curriculum for basic education was introduced in Finland in the autumn term of 2016. The new curriculum criteria are, for example, phenomenon-based learning and the use of a wide range of learning methods. Playful learning is an inspiring learning method and has made a number of studies in Finland in recent years. Course materials as a way of supporting playful learning have, however, been ignored in studies on playful learning. In this thesis I take a look at Kirjakuja 4 – A new teacher's guide, which is the teacher's guide for a series of textbooks in Finnish in the fourth class. In my research I use as an analytic tool the University of Lapland Let's play research group's latest research on playfulness. They suggest that playfulness can be seven aspects: embodiment, emotions, collaboration, narration, action, creativity and insight. I ask whether the guidelines in the teacher's guide include features of playfulness and what kind of means are suggested. I use both deductive and inductive content analysis as analytic tools. I have also used quantitative methods with some of my data. Kirjakuja 4 – The new teacher's guide materials contain many playful learning features. In fact, the guide includes all the features of playfulness. My data mainly contains examples of insight, creativity and collaboration. There are only a few examples of embodiment, emotions and narration. I found three mutually different groups of guidelines: movement, cooperation and creative thinking. The first group focused on body movements and activities, the second on communal and individual creativity and the third on activities demanding creativity or insight. The guide is clearly focused on playful learning and problem-solving abilities and skills to develop cooperation skills. These results are worrying because of the low number of emotional playful learning features. My results will provide input into the discussions on playful learning and for the use of educational materials and playfulness in teaching other subjects.Perusopetuksessa otettiin uusi opetussuunnitelma käyttöön syyslukukaudella 2016. Uuden opetussuunnitelman perusteet painottavat esimerkiksi ilmiöoppimista ja monipuolisia oppimismenetelmiä. Leikillinen oppiminen on innostava oppimismenetelmä, josta on viime vuosina tehty Suomessakin useita tutkimuksia. Oppimateriaalit leikillisen oppimisen tukena on kuitenkin sivuutettu leikillistä oppimista tutkiessa. Tässä tutkielmassa tarkastelen perusopetuksen äidinkielen oppiaineen vuonna 2012 julkaistua Kirjakuja 4 – Uusi opettajan opas -oppimateriaalia leikillisyyden näkökulmasta. Tutkimuksessani käytän hyväksi analyyttisenä työkaluna Lapin yliopiston Let's play -tutkimusryhmän tuottamaa tuoretta tutkimustietoa leikillisyydestä. Let's play -tutkimusryhmän mukaan leikillisyys jakautuu seitsemään ominaisuuteen: ruumiillisuuteen, emotionaalisuuteen, yhteisöllisyyteen, narratiivisuuteen, toiminnallisuuteen, luovuuteen ja oivaltavuuteen. Kysyn, onko tutkimassani opettajan oppaan ohjeistuksissa leikillisyyden ominaisuuksia ja millaisia leikillisyyden keinoja oppaassa on. Analyysimenetelminä käytän sekä deduktiivista että induktiivista sisällön analyysiä. Osaa aineistostani olen käsitellyt kvantitatiivisilla menetelmillä. Kirjakuja 4 – Uusi opettajan opas -materiaalin ohjeistuksissa on runsaasti leikillisen oppimisen ominaisuuksia. Opas sisältää kaikkia leikillisyyden ominaisuuksia. Oivaltavuutta, yhteisöllisyyttä ja luovuutta sisältäviä ohjeistuksia on aineistossani eniten kun taas leikillisyyden ominaisuuksista ruumiillisuus, emotionaalisuus ja narratiivisuus jäävät vähäisiksi. Aineistostani löysin kolme toisistaan eroavaa ryhmää: liike, yhteistoiminta ja luova ajattelu. Ensimmäisessä ryhmässä ohjeistukset painottuivat kehon liikkeisiin ja toimintaan, kolmannessa yhteisölliseen ja kolmannessa usein yksilölliseen luovaan tai oivaltavuutta vaativaan toimintaan. Opas on leikillisessä oppimisessa selkeästi painottunut ongelmanratkaisukykyjen ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. Tuloksissa huolestuttavaa on emotionaalisuuden vähäinen määrä leikillisen oppimisen ominaisuutena. Tulokseni antavat virikkeitä leikillistä oppimista koskevalle keskustelulle ja ideoita oppimateriaalien ja leikillisyyden käyttämiselle opetuksessa myös muissa oppiaineissa.
Subject: leikillinen opetus
leikillinen oppiminen
leikillisyys
opettajan opas
oppimateriaali
perusopetus
äidinkieli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record