Kuvailu ja haptiisit näkövammaisten opiskelijoiden kotitalousopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123829
Title: Kuvailu ja haptiisit näkövammaisten opiskelijoiden kotitalousopetuksessa
Alternative title: Description and Haptices visually impaired students' home economics education
Author: Valli, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123829
http://hdl.handle.net/10138/181419
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: While preparing food in home economics classrooms, the students observe environment using their all senses. In learning the touch senses are present. Lahtinen (2008) has developed haptices and social haptic communication. On body the haptices are composed of messages created via touch and motions. Combined with haptices, also auditivity, visuality, the examination of objects and experimenting help gaining information. The research task in this study asks how describing and haptices i.e. contact messages are involved in the learning of a visually impaired student. The task is approached from three aspects. The first is the basic description of a surrounding physical space using speech and haptices to the visually impaired student. The goal is to orient to the learning space. The second aspect comes from the description of the food preparation process via speech and haptices, in which the describer is a teacher. Here we get close to the personal space of the student. The third aspect deals the subject through the student's senses, how a visually impaired student's auditory, visual and haptice are being involved in the process of making food. The study questions were the following 1) In which ways the description and haptices are involved in the visually impaired student's orientation for the learning space? 2) In which ways the description and haptices are involved in the visually impaired student's learning process for the food making? 3) How the different senses are in use in the visually impaired student's food making situations? The study was conducted using qualitative methods. The gathering of the data for the study was done using video recordings. The describers that took part in this study were interpreters and a teacher. The visually impaired students used their senses in the home economics classroom while preparing food. For the support of the data driven content analysis, still images and transcriptions were used. Versatile discussions on the subject with experts supplemented the gathered results. From the research findings I raise the possibilities of the description and haptices as tools for the teaching staff. With these tools the pedagogy of the everyday skills for visually impaired persons can be developed and clarified.Ruoanvalmistustilanteissa opetuskeittiössä, opiskelijat tekevät aistihavaintoja kaikilla aisteillaan. Oppimisessa mukana ovat kosketusaistit. Lahtinen (2008) on kehittänyt haptiiseja ja sosiaalishaptista kommunikaatiota. Haptiisit muodostuvat keholle kosketuksella ja liikkeellä tuotetuista viesteistä. Haptiiseihin yhdistettyinä auditiivisuus, visuaalisuus, kohteiden tutkiminen ja kokeileminen auttavat tiedon saannissa. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävässä tutkitaan millä tavoin kuvailu ja haptiisit eli kosketusviestit ovat mukana näkövammaisen opiskelijan oppimisessa. Tutkimuksessa on kolme tarkastelunäkökulmaa. Ensimmäiseksi tulee kaikkia ympäröivän fyysisen tilan peruskuvailu puheella ja haptiiseilla. Tavoitteena on oppimistilaan orientoituminen. Toinen näkökulma tulee ruoanvalmistustapahtuman kuvailusta puheella ja haptiiseilla, ja kuvailijana on opettaja. Tässä päästään lähelle opiskelijan henkilökohtaista tilaa. Kolmas näkökulma tulee opiskelijalta aistien osalta, miten näkövammaisen opiskelijan auditiivisuus, visuaalisuus ja haptiikka ovat käytössä ruoanvalmistuksen aikana. Tutkimus toteutettiin laadullisten menetelmien avulla. Aineiston keruu tapahtui videotallenteilla. Tutkimukseen osallistuivat kuvailijoina tulkit ja opettaja. Opetuskeittiössä ruoanvalmistuksen aistihavaintoja tekivät näkövammaiset opiskelijat. Tutkimuskysymyksinä oli 1) Millä tavoin kuvailu ja haptiisit ovat mukana näkövammaisen opiskelijan oppimistilaan orientoitumisessa? 2) Millä tavoin kuvailu ja haptiisit ovat mukana näkövammaisen opiskelijan ruoanvalmistuksen oppimisessa? 3) Miten eri aistit ovat käytössä näkövammaisen opiskelijan ruoanvalmistustilanteissa? Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tukena oli tallenteista otetut pysäytyskuvat ja transkriptiot. Saatuja tuloksia täydensivät monipuoliset keskustelut asiantuntijoiden kanssa. Tutkimustuloksista nostan esille kuvailun ja haptiisien mahdollisuudet opetushenkilöstön työvälineiksi. Niiden avulla voidaan kehittää ja selkeyttää arjen taitojen pedagogiikkaa näkövammaisille henkilöille.
Subject: aistit
haptiisit
kotitalous
kuvailu
näkövammaisuus
oppimistila
Subject (yso): kotitaloustiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heli Valli_28022017.pdf 1.917Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record