Mobiltelefonens roll i social interaktion : Gymnasisters skärmvisningar under skoldagens raster

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123822
Title: Mobiltelefonens roll i social interaktion : Gymnasisters skärmvisningar under skoldagens raster
Author: Johansson, Elin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123822
http://hdl.handle.net/10138/181421
Thesis level: master's thesis
Abstract: Digital screens have come to play a crucial role in the Finnish upper secondary school context, not least because of the digitalization of the Finnish Matriculation Examination from 2017. Students' own mobile phones have become part of the digital school environment, along with laptops, smartboards and touch pads. Following the advancements in mobile phone technology, online services have become mobile and available in almost any situation, also in face-to-face interaction. The aim of this thesis is to provide knowledge of mobile phone use and in which ways it matters to what happens in social interaction. By studying how students use mobile phones as part of everyday conversation, this study provides an insight to the evolving dynamics of our digitalized society, with implications for what happens in upper secondary education. The research material was gathered at two Finno-Swedish upper secondary schools by the research project Textmöten during 2015 and 2016, consisting of video recordings and recordings of the students' mobile phone screens. Eight upper secondary school students participated as focus students in the project; of whom three participants was analysed in this thesis. Focus was on breaks during school days where the focus students showed their mobile phone screens to other students, by performing screen displays. In the study, I applied a ethnomethodological perspective and the material was analysed with conversation analysis. As was shown in the study, screen displays contributed to the interaction by enabling new kinds of activities and contents of communication. The screen display had an inclusive function, when used to expand the group for which a content was available. It also functioned in a excluding way, when used to temporarily screen off from ongoing group conversation to engage in a two-party interaction. Screen displays were performed in connection to talk, which showed that they are dependent on talk to be constituted as understandable actions. Similarly, what was said about the screen was connected to the screen content. Thus, it seems as if screens are made relevant within the realms of a conversation rather than being the determinant for social interaction as such. Also, the smallness of the screen, phone ownership and user history enabled the phone owner to make decisions about the distribution of the screen content, giving him or her higher epistemic status than others in relation to the screen content.Digitala skärmar har fått en allt mer central roll i den finländska gymnasieskolan, inte minst som en följd av studentexamens digitalisering från 2017. Gymnasisternas egna mobiltelefoner har blivit en del av den digitala skolmiljön, tillsammans med laptopar, smartboards och pekskärmar. Mobiltelefonernas teknologiska utveckling har gjort att internetbaserade tjänster har blivit mobila och tillgängliga nästan när och var som helst– inte minst vid interaktion ansikte mot ansikte. Syftet med den här avhandlingen är att bidra med kunskap om mobiltelefonanvändningen och hur mobiltelefonen har betydelse för social interaktion på gymnasiet. Genom att undersöka gymnasisternas användning av mobiltelefoner i vardagliga samtal ger studien en inblick i hur digitaliseringen har en betydelse för vad som händer i den finländska gymnasieutbildningen. Avhandlingens material samlades in av forskningsprojektet Textmöten på två finlandssvenska gymnasier under 2015 och 2016. I materialinsamlingen deltog åtta gymnasister som fokuselever, varav tre analyserades i denna avhandling. Materialet bestod av videoinspelningar och inspelningar av fokuselevernas mobilskärmar. Analysens fokus var den sociala interaktion som sker under gymnasiets raster, då gymnasisterna visar sina mobiltelefoners skärmar för andra, s.k. skärmvisningar. Avhandlingen utgick från ett etnometodologiskt perspektiv och materialet analyserades med samtalsanalys. Undersökningen visade att skärmvisningarna användes som ett sätt att dela med sig av innehåll, de bidrog till interaktionen och skapade möjlighet för nya aktiviteter. Skärmvisningen fungerade inkluderande så att den grupp som hade tillgång till ett visst innehåll vidgades. Skärmvisningen fungerade också exkluderande då den användes för tvåpartsinteraktion i ett pågående samtal i en större grupp. Skärmvisningar gjordes i samband med tal, vilket visar att de är beroende av omgivande tal för att konstitueras som handlingar. Skärmvisningarna verkar därmed vara sekventiellt organiserade, vilket visar att skärmen görs relevant i interaktion, snarare än att skärmen skulle vara determinerande för interaktionen som sådan. På motsvarande sätt tycks också vad som sägs i en aktivitet kring mobiltelefonens skärm produceras i relation till skärmens innehåll. I analysen identifierades tre centrala faktorer som har en betydelse för vad som händer i interaktionen kring mobilskärmar: skärmens litenhet, ägarskap och användarhistorik. Faktorerna bidrog till att mobilägaren kunde kontrollera skärminnehållets distribution och gav ägaren högre epistemisk status än andra i relation till skärminnehållet.
Subject: mobiltelefoner
skärmvisning
social interaktion
samtalsanalys
affordances
semiotiska resurser
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record