Memory functions in adults with a history of prenatal hyperglycaemia and/or neonatal hypoglycaemia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123840
Title: Memory functions in adults with a history of prenatal hyperglycaemia and/or neonatal hypoglycaemia
Author: Järvinen, Ilkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704123840
http://hdl.handle.net/10138/181437
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Both prenatal hyperglycaemia (caused by maternal diabetes mellitus) and neonatal hypoglycaemia pose a risk to the neurocognitive development of the child: Maternal diabetes mellitus in pregnancy has been reported to be associated with impairments in memory functions of the offspring up to adolescence. Also, an association has been reported between neonatal hypoglycaemia and neurodevelopmental impairments in childhood and adolescence. However, to our knowledge, the association of prenatal hyperglycaemia with memory impairments has not previously been studied in adulthood. As for the possible association of neonatal hypoglycaemia with memory impairments, it has not, to our knowledge, been studied at any age. Furthermore, the separate and combined sequelae of the two risk factors are yet to be directly compared. We hypothesized that the two risk factors, separately and combined, would still in middle age be associated with subtle memory impairments. We assessed memory functions in a follow-up study of a cohort born during 1971–1974 and prospectively studied from birth. The sample included participants exposed to prenatal hyperglycaemia (n = 22), neonatal hypoglycaemia (n = 14), or both (n = 7). It also included controls with no early risks (n = 40). We assessed the participants' memory functions comprehensively, including working memory and immediate and delayed recall of both verbal and visual material. We found an interaction of early risk with the type of digit span task, a measure of working memory: The differences between span task scores varied between the groups. However, no pairwise between-group differences were significant. Thus, the interaction was not specific to any particular groups and likely to be clinically irrelevant. The interaction was non-significant when gestational age and birth weight were controlled for. The early risks were unassociated with scores on other memory tasks. Against our hypotheses, our results suggest that prenatal hyperglycaemia, neonatal hypoglycaemia and their combination are relatively benign disorders, especially when not accompanied by other perinatal complications: The association of prenatal hyperglycaemia with neurocognitive impairments appears to be attenuated in adulthood, and neonatal hypoglycaemia appears to have few long-term sequelae.Sekä syntymää edeltävä hyperglykemia (joka liittyy raskaudenaikaiseen diabetekseen) että vastasyntyneen hypoglykemia ovat riskitekijöitä lapsen neurokognitiiviselle kehitykselle: Äidin raskaudenaikaisen diabeteksen on raportoitu olevan yhteydessä häiriöihin jälkeläisten muistitoiminnoissa, aina nuoruusikään asti. Vastasyntyneen hypoglykemian on myös raportoitu olevan yhteydessä hermoston kehityksen häiriöihin, samoin nuoruusikään asti. Syntymää edeltävän hyperglykemian yhteyttä muistin ongelmiin ei kuitenkaan tietääksemme ole aiemmin tutkittu aikuisilla. Vastasyntyneen hypoglykemian yhteyttä muistin ongelmiin ei puolestaan ole tietääksemme tutkittu missään ikävaiheessa. Myöskään näiden riskitekijöiden erillisiä ja yhteisvaikutuksia ei ole aiemmin suoraan vertailtu. Hypoteesimme oli, että nämä riskitekijät, yhdessä ja erikseen, olisivat vielä keski-iässäkin yhteydessä lieviin muistiongelmiin. Tutkimme muistitoimintoja vuosina 1971–1974 syntyneen kohortin seurantatutkimuksessa. Kohorttia oli seurattu prospektiivisesti syntymästä lähtien. Tutkimuksen osallistujat olivat altistuneet syntymää edeltävälle hyperglykemialle (n = 22), vastasyntyneen hypoglykemialle (n = 14) tai molemmille (n = 7). Tutkimukseen osallistui myös kontrolleja, joilla ei ollut varhaisia riskitekijöitä (n = 40). Kartoitimme kattavasti osallistujien muistitoimintoja, mukaan lukien työmuistia sekä kielellisen ja näönvaraisen aineksen välitöntä ja viivästettyä mieleenpalautusta. Havaitsimme yhdysvaikutuksen varhaisen riskin ja työmuistia mittaavan numerosarjatehtävän tyypin välillä: erot numerosarjatehtävien välillä vaihtelivat ryhmien välillä. Kuitenkaan mitkään parittaiset erot ryhmien välillä eivät olleet merkitseviä. Siten interaktio ei liittynyt mihinkään tiettyihin ryhmiin eikä luultavasti myöskään ollut kliinisesti merkittävä. Interaktio ei ollut merkitsevä, kun gestaatioikä ja syntymäpaino kontrolloitiin. Tutkimamme varhaiset riskit eivät olleet yhteydessä muiden muistitehtävien tuloksiin. Hypoteesiemme vastaisesti tuloksemme viittaavat siihen, että syntymää edeltävä hyperglykemia, vastasyntyneen hypoglykemia ja niiden yhdistelmä ovat verrattain hyvänlaatuisia häiriöitä, etenkin silloin, kun muita syntymään liittyviä riskitekijöitä ei ole: syntymää edeltävän hyperglykemian yhteys neurokognitiivisiin haittoihin vaikuttaa tasoittuvan aikuisuuteen mennessä. Vastasyntyneen hypoglykemialla taas ei vaikuta olevan juurikaan pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Subject: diabetes mellitus
pregnancy
gestational diabetes mellitus
neonatal hypoglycaemia
memory
middle age


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record