Suomalaisuuden merkitys alkoholituotteen brändipääomaan ja yrityksen vientistrategiaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704263950
Title: Suomalaisuuden merkitys alkoholituotteen brändipääomaan ja yrityksen vientistrategiaan
Author: Talvela, Erkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201704263950
http://hdl.handle.net/10138/181449
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Alkoholijuomien noustua Suomen elintarvikkeiden vientikärjeksi vuonna 2015 on ajankohtaista tutkia alan kilpailukykyä ja alkuperämaan merkitystä alkoholiviennin maailmanmarkkinoilla. Tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiin Suomesta alkoholituotteiden alkuperänä ja sen merkityksestä vientituotteen brändipääomaan sekä yrityksen vientistrategiaan. Tutkimuksen kohteena ovat Suomessa toimivat alkoholijuomia valmistavat yritykset, joiden joukosta on valikoitu yhdeksän (9) yrityksen näyte. Tutkittujen yritysten joukko vastaa lähes 10 % kaikista Suomen alkoholijuomien valmistajista. Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina. Yritysten edustajien haastattelut on litteroitu ja aineisto on käsitelty hyödyntäen luokittelua ja teemoittelua sisällönanalyysin muotona. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia aiheesta ja vallalla olevaa käsitystä alkuperämaan merkityksestä. Osa tutkituista yrityksistä korostaa suomalaisuuden merkitystä koko arvoketjussa ja toteaa markkinoinnin totuudenmukaisuuden suomalaisesta tuotteesta toteutuvan vain, jos yritys, sen käyttämät raaka-aineet ja lopputuotteen valmistus ovat kaikki alkuperältään suomalaisia. Toisille yrityksille suomalaisuus liittyy ennen kaikkea yrityksen ja tuotteiden brändien alkuperään. Yhtä mieltä yritykset ovat alkuperämaan merkityksen tärkeästä asemasta osana vientituotteen brändipääomaa ja yrityksen vientistrategiaa. Yritysten kokemukset Suomesta alkuperämaana ovat lähes yksinomaan positiivisia ja Suomella koetaan olevan hyvä maine kansainvälisillä markkinoilla. Maahamme ja Suomessa valmistettuihin tuotteisiin liitettävät positiiviset mielikuvat muun muassa puhtaudesta, luonnosta ja laadukkuudesta kasvattavat vientituotteiden brändipääomaa ja ovat etu vientistrategian suunnittelussa. Suomen alkuperänä voidaan todeta vaikuttavan positiivisesti vientituotteen brändipääomaan ja yritysten vientistrategiaan. Alkuperämaan merkitys on vahvasti sidoksissa Suomeen liitettäviin mielikuviin ja Suomi alkoholijuomien alkuperämaana halutaan tutkituissa yrityksissä nähdä vientituotteiden suosion mahdollistajana tukemassa brändirakennusta ja vientistrategiaa. Kuitenkaan yrityksissä alkuperämaan ei toivota näyttäytyvän alkoholituotteiden valmistajana, ja menestyksen avaimet halutaan pitää valmistavan yrityksen ja brändin hallussa. Ylikorostuneen alkuperän näkyvyyden koetaan vaikuttavan negatiivisesti vientituotteen menestykseen. Tutkimuksen voidaan todeta vastaavan onnistuneesti tutkimuskysymyksiin ja tarjoavan myös liikkeenjohdolle käytännön työkaluja toimialasta riippumatta. Alkoholijuomateollisuuden tulisi tutkimuksen mukaan panostaa korkean laadun ja niukan saatavuuden vientituotteisiin, joiden markkinoinnissa hyödynnettäisiin jo olemassa olevia positiivisia mielikuvia Suomesta alkuperämaana.
Subject: brändipääoma
alkuperämaa
alkoholivienti
vientistrategia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record