Kuntalaisten maksuhalukkuus lähimetsikön rakenteen muokkaamiseksi tasaikäisestä eri-ikäisrakenteiseksi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor.author Tulla, Taneli
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201704263948
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/181458
dc.description.abstract The aim of this thesis was to study how different forest management regimes suits for forest recreation. The second aim was to study whether there is voluntary willingness to pay for forest structure transition from a even-aged structure to a uneven-aged structure in a municipality-owned forest. In addition, factors which affects the willingness-to-pay were under study. The preferred forest structure was examined by contingent valuation method. In the scenario of the survey, a case was presented where a mature forest stand could be transformed into a better suiting recreational environment. Different forest stands were illustrated by photographs and they were asked to be evaluated how they would suit for recreation. If the respondent preferred the uneven-aged structure over even-aged structure, then the willingness to pay for transformation from even-aged to uneven-aged forest structure was enquired. The survey was completed by 67 persons in Helsinki. Factors which affect the willingness-to-pay were studied with logistic regression models. In addition, a distribution of the willingness-to-pay among response alternatives was studied with the logistic regression models. The uneven-aged forest management was preferred as a recreational environment by 40 respondents. Results relating to recreational habits were in line with earlier studies. Earlier studies were compared to the findings in this study relating to landscape preferences and the obtained results matched well studies conducted before. The average willingness-to-pay, calculated from the data, was €19.75 and the median willingness-to-pay was €10. 40% of the respondents chose to answer zero for willingness-to-pay. Age and income were the only background variables which were significant at 10% significance level. en
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli selvittää kumpi metsänhoitomenetelmä (tasaikäisrakenteinen vai eri-ikäisrakenteinen) sopii paremmin virkistyskäyttöön ja onko vastaajilla vapaaehtoista osallistumishalukkuutta metsikön muokkauskustannuksiin kuntien omistamissa metsissä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää maksuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä Mieluista metsikkörakennetta pyrittiin selvittämään ehdollisen arvottamisen menetelmän avulla. Kyselyn skenaariossa esiteltiin tilanne, jossa kunnan omistama hakkuukypsä kuusikko haluttaisiin muokata virkistyskäytön kannalta sopivaksi. Metsikkörakenteita kyselyssä havainnollistettiin valokuvien avulla. Mikäli vastaaja valitsi eri-ikäisrakenteisen metsikön, kysyttiin maksuhalukkuutta metsikön muokkaamiseksi. Metsiköitä havainnollistavia valokuvia pyydettiin myös arvioimaan asteikolla 1—10 siten, että kuinka hyvin ne soveltuivat virkistyskäyttöön. Tutkimukseen osallistui 67 henkilöä Helsingissä. Maksuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin logististen regressiomallien avulla. Lisäksi mallien avulla selvitettiin maksuhalukkuuden todennäköistä jakautumista vastausvaihtoehtojen kesken. Vastanneista 40 valitsi mieluisammaksi virkistyskäyttöympäristöksi eri-ikäisrakenteisen metsikön. Virkistyskäyttöön liittyvissä kysymyksissä saadut tulokset vastasivat hyvin aiemman kirjallisuuden tuloksia. Aiempia tutkimustuloksia verrattiin kyselyssä havainnollistettujen metsikkörakenteiden kuva-arvioihin, joiden tulokset vastasivat myös aiempaa tutkimustietoa. Aineistosta laskettu keskimääräinen maksuhalukkuus oli 19,75 euroa ja mediaanimaksuhalukkuus 10 euroa. Vastanneista 40 % valitsi maksuhalukkuudekseen nollan. Vastaajan taustamuuttujista ikä ja tulotaso olivat merkitseviä 10 % merkitsevyystasolla. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Kuntalaisten maksuhalukkuus lähimetsikön rakenteen muokkaamiseksi tasaikäisestä eri-ikäisrakenteiseksi fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Skogsekonomi och marknadsföring sv
dc.subject.discipline Forest Economics and Marketing en
dc.subject.discipline Metsäekonomia ja markkinointi fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201704263948

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_tulla.pdf 1.375Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record