Kansainvälinen tietojenvaihto verotuksen ennakkoratkaisuista Euroopan unionissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703303757
Title: Kansainvälinen tietojenvaihto verotuksen ennakkoratkaisuista Euroopan unionissa
Author: Kemppainen, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703303757
http://hdl.handle.net/10138/181484
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finanssioikeus
Fiscal law
Finansrätt
Abstract: Verotuksen ennakkoratkaisulla veroviranomainen kertoo sitovasti verovelvollisen hakemuksesta, miten se tulee verotusta toimitettaessa menettelemään kysymyksen kohteena olevassa asiassa. Ennakkoratkaisujen myöntäminen parantaa verovelvollisen oikeusvarmuutta ja on yleisesti hyväksytty käytäntö verotuksessa. Ennakkoratkaisut on kuitenkin liitetty myös haitalliseen verokilpailuun, koska Euroopan unionin (EU) jäsenmaat ovat myöntäneet niiden avulla valikoiduille yrityksille suuria veroetuja, joilla valtiot ovat houkutelleet yrityksiä sijoittautumaan alueelleen. Ongelmalliset ennakkoratkaisut ovat aiheuttaneet valtioiden veropohjien rapautumista ja menettely on luonut epätasapuolisen kilpailuasetelman yritysten välille. Tutkielma käsittelee haitallisen verokilpailun torjumista kansainvälisen tietojenvaihdon avulla. Tutkielman aiheena on verotuksen ennakkoratkaisuja koskeva tietojenvaihto Euroopan unionissa. Tietojenvaihto on lisääntynyt merkittävästi kahden suuren uudistuksen, Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön OECD:n Base Erosion and Profit Shifting -projektin (BEPS-projekti) ja EU:n verotuksen avoimuutta lisäävän toimenpidepaketin, seurauksena. Tutkielma käsittelee tietojenvaihdon sisältöä, syitä ja vaikutuksia. BEPS-projektin toimenpideraportti 5 luo perustan ennakkoratkaisuja koskevalle tietojenvaihdolle projektiin sitoutuneissa maissa. Valtioiden välisen tietojenvaihdon piiriin kuuluvat toimenpideraportissa luodun kehyksen mukaan kaikki ratkaisut, joiden puuttuminen tietojenvaihdosta voisi luoda uhkaa veropohjan rapautumisesta tai voiton siirrosta. Tietojenvaihdon piiriin tulee kuusi verotusratkaisujen luokkaa. BEPS-toimenpideraportti ei ole oikeudellisesti sitova. EU:n verotuksen avoimuutta lisäävän toimenpidepaketin sisälsi virka-apudirektiivin muuttamiseen, niin että siihen lisättiin velvoite pakolliseen ja automaattiseen tietojenvaihtoon ennakkoratkaisuista Euroopan unionin sisällä. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot vaihtamaan automaattisesti tietoja sellaisista ennakkoratkaisuista ja ennakkohinnoittelusopimuksista, jotka liittyvät rajatylittäviin tilanteisiin. EU:n sisällä muutoksessa on kyse niin kutsutun malliohjeen suosituksen vaihtamisesta oikeudellisesti sitovaan velvoitteeseen. Käytännössä uudistukset tarkoittavat, että tietoja EU:n sisällä vaihdetaan pääasiallisesti virka-apudirektiivin mukaisesti ja EU:n ulkopuolelle tietoja välitetään ja niitä saadaan sieltä BEPS-toimenpideraportin mukaisesti. Ennakkoratkaisuja koskevan tietojenvaihdon tavoitteena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on, että valtioilla olisi käytössä tietoa, jonka avulla ne voisivat reagoida verotulojen menetykseen johtaviin tilanteisiin. BEPS-toimenpideraportin mukainen tietojenvaihto lisää toimiessaan tavoiteltua läpinäkyvyyttä valtioiden välillä ja mahdollistaa sen että haitallinen verokilpailu ja aggressiivinen verokilpailu tulevat esiin. Tietojenvaihdon kuusi veroratkaisujen luokkaa kattavat haitallisen verokilpailun näkökulmasta ongelmallisimmat ratkaisut. Läpinäkyvyyden laajamittainen toteutuminen on kuitenkin epävarmaa. Raportista voi tulkita, että kyseessä on poliittinen kompromissi ja valtioille jää tulkinnanvaraa tietojenvaihdon toteuttamisessa. Ongelmalliseksi voi osoittautua myös toimenpideraportti 5:n oikeudellinen luonne suosituksena, koska raportti itsessään ei ole oikeudellisesti sitova. OECD:n haitallisen verokilpailun foorumilla ei ole mandaattia määrätä sanktioita valtiolle, joka ei sitoumuksista huolimatta implementoi toimenpiteitä, ei toteuta tietojenvaihtoa tai toteuttaa sen puutteellisesti. EU:n sisäinen tietojenvaihto koskee laajempaa osaa ratkaisuista kuin BEPS-projektin toimenpideraportin mukainen tietojenvaihto. Direktiivissä ei erotella toimenpideraportin tavoin tiettyjä ratkaisujen luokkia, joita vaihto koskee, vaan vaihdettavaksi tulevat kaikki rajatylittäviä tilanteita koskevat ennakkoratkaisut. Oikeudellisesti sitova tietojenvaihto jättää valtioille selvästi vähemmän harkinnanvaraa siinä, kuuluuko ratkaisu tietojenvaihdon piiriin, jolloin tietojenvaihdosta tulee todennäköisesti tehokkaampaa. Sisämarkkinoita ajatellen olisi voinut olla perustellumpi vaihtoehto sisällyttää kaikki ennakkoratkaisut tietojenvaihtoon, koska myös valtion sisäisillä liiketoimilla on vaikutuksia sisämarkkinoilla. Sekä BEPS-projektin mukaista että EU:n sisäistä tietojenvaihtoa on syytä arvioida, kunhan siitä on saatu tarpeeksi kokemusta, jotta sitä voidaan tarpeen vaatiessa kehittää.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record