Identiteetin ja henkilötietojen suoja rikosoikeudessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703303765
Julkaisun nimi: Identiteetin ja henkilötietojen suoja rikosoikeudessa
Tekijä: Tiittanen, Saara
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703303765
http://hdl.handle.net/10138/181486
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Rikosoikeus
Criminal law
Straffrätt
Tiivistelmä: Tutkielman tarkoituksena on tarkastella rikosoikeudellisen järjestelmän antamaa suojaa yksilön identiteetille ja henkilötiedoille tarkastelemalla niiden väärinkäytön kriminalisointia perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän tukemien oikeushyvien näkökulmasta. Tutkimusote on kriittisen lainopin lähtökohdan mukainen, eli tutkielmassa tarkastellaan kriittisesti voimassaolevia rikoslainsäädännön normeja. Kritiikin mittapuut otetaan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmästä. Oikeushyvien suojelun periaatteen mukaisesti rikosoikeudellisen järjestelmän avulla voidaan suojata vain hyväksyttäviä oikeushyviä. Oikeushyvät on sääntelyn kriminaalipoliittisen kestävyyden vuoksi pyrittävä palauttamaan perus- ja ihmisoikeuksiin. Henkilökohtaisen identiteetin suojan on katsottu sisältyvän perustuslain yksityiselämän suojaa koskevaan säännökseen. Identiteetin loukkaamattomuus liittyy läheisesti myös yksilön itsemääräämisoikeuteen, eli vapauteen määrätä itsestään ja toimistaan. Tämän lisäksi oikeuden henkilökohtaiseen identiteettiin voidaan katsoa saavan tukea muistakin perusoikeusjärjestelmän säännöksistä, kuten oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilötietojen suoja on varsin vakiintuneesti nähty osana yksityiselämän suojaa, mutta henkilötietojen suoja perus- ja ihmisoikeutena on alkanut saada myös lisääntyvää itsenäistä merkitystä. Identiteetin väärinkäyttö on kriminalisoitu identiteettivarkauden rikossäännöksellä, mutta sen ohella väärinkäyttö voi tulla rangaistavaksi myös muun rikostunnusmerkistön ohella. Henkilötietojen oikeudetonta käsittelyä on kriminalisoitu henkilörekisteririkoksen ja -rikkomuksen säännösten lisäksi usealla muullakin tunnusmerkistöllä. Näiden tunnusmerkistöjen tavoitteena voi kuitenkin olla pääasiallisesti jonkin muun intressin suojelu. Myös identiteettivarkauden säännös suojelee identiteettiä vain tilanteissa, joissa loukkauksesta on aiheutunut tunnusmerkistön mukainen seuraus. Tutkielmassa tutustutaan näiden rikossäännösten sisältöön ja pohditaan rikosoikeudellisen sääntelyn kattavuutta identiteetin ja henkilötietojen oikeushyvien suojelemiseksi perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Oikeushyvien kattavampi suojelu on mahdollista toteuttaa kriminalisoimalla väärinkäyttöä nykyistä laajemmin. Rikosoikeudellisen järjestelmän käyttö on kuitenkin sallittua ainoastaan muusta lainsäädännöstä riippuvien rajoitusperusteiden piirissä. Laajemman kriminalisoinnin oikeutusta pyritään tarkastelemaan kriminalisointiperiaatteiden valossa.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot