Källor i krig : Direkta citat om kriget i Libanon sommaren 2006 i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära sv
dc.contributor.author Uggla, Alexander
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe200808191842
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18183
dc.description.abstract This master's thesis focuses on direct quoting in the reporting on the Second Lebanon War in the summer of 2006. The quotes are collected from the foreign news pages in Hufvudstadsbladet (n=195) and Helsingin Sanomat (n=434), two Finnish daily newspapers, including both written and oral sources. The purpose of the study is to examine who the quoted sources are, what they say and how they express themselves. I have approached these questions with quantitative content analysis, theme analysis and rhetoric analysis. The observations are based on intertextuality, a theoretical framework describing the interaction between the 'voices' in a news text. The study explores manifest intertextuality, i.e. how directly quoted sources are represented and how they 'converse' within the text. The study highlights similarities and differences in the ways the two newspapers quote various sources. Main focus is on the relation between the elite and non-elite; in other words, quotes by ordinary people ('civilians') in contrast to quotes by politicians, military officers and officials. In Hufvudstadsbladet (Hbl), there are considerably more quotes by elite sources than by non-elite sources (65.2 % vs. 23.6 %). In Helsingin Sanomat (HS), the number of quotes by elite sources is somewhat lower than the number of quotes by non-elite sources (44.5 % vs. 47.5 %). Moreover, the content of quotes by non-elite sources varies over a wider set of themes in HS, in comparison with Hbl. Why do these differences occur? The fact that HS, contrary to Hbl, sent its own reporters to the war zone seems to have had a significant impact on the role of non-elite sources. In HS, their role is more visible and they give more diverse statements. However, the genders are represented in a similar way in both newspapers, with around 70 % of the quotes uttered by men and 20 % by women. According to the study, the strongest intertextual tension evolves between the Israeli elite and the Lebanese non-elite. The Israeli elite sources express themselves in a laconic, menacing and superior manner. The Lebanese non-elite sources express despair and resignation. Thus, the two newspapers polarise the quotes against each other and recreate the war and its antagonism in words. Another conclusion is that quoted Finns express themselves in a neutral and temperate manner while quoted foreigners express themselves dramatically, emotionally and religiously. This emphasises imaginary differences between 'Us' and 'Them'. In summary, the newspapers' use of direct quotes stresses differences and creates polarity between the sources, which can be seen as a common problem in war journalism. The Finnish quotes are translated into Swedish in Appendix D. en
dc.description.abstract Jag har analyserat källors utsagor i rapporteringen om kriget i Libanon sommaren 2006. Materialet består av direkta citat på utrikessidorna i Hufvudstadsbladet (n=195) och Helsingin Sanomat (n=434) från hela det 34 dagar långa kriget. I materialet ingår muntliga och skriftliga samt namngivna och anonyma källor. Syftet är att utreda vilka de direkt citerade källorna är, vad källorna säger och hur de uttrycker sig. Dessa tre frågeställningar har jag undersökt i tur och ordning med kvantitativ innehållsanalys, temaanalys och retorisk analys. Min teoretiska utgångspunkt är intertextualitet som beskriver samspelet mellan 'rösterna' i en nyhetstext. Undersökningen riktar i första hand in sig på textsamspelet, dvs hur direkt citerade källor framställs och 'samtalar' med varandra i texten. Analysen strävar efter att belysa likheter och olikheter i tidningarnas sätt att citera källor av olika slag. Fokus ligger på hur vanliga människor citeras i förhållande till politiker, officerare och tjänstemän. De största och viktigaste källkategorierna i mitt material är elitkällor och icke-elitkällor. I Hbl är elitcitaten betydligt fler än icke-elitcitaten (65,2 % respektive 23,6 %). I HS är situationen en annan: elitcitaten är något färre än icke-elitcitaten (44,5 % respektive 47,5 %) och icke-eliten uttalar sig dessutom om fler olika teman än i Hbl. Vad är orsaken till skillnaderna? HS skickade i motsats till Hbl egna reportrar till krigsområdet. Detta verkar starkt ha bidragit till att vanliga människor har en mer framträdande roll och uttalar sig på ett mångsidigare sätt i HS. Könsfördelningen bland citaten är däremot så gott som lika i båda tidningarna: omkring 70 % män och 20 % kvinnor. Analysen visar att den starkaste intertextuella spänningen uppstår mellan israelisk elit och libanesisk icke-elit. Den israeliska eliten uttalar sig korthugget och hotfullt och lyfter fram sig själv i en överordnad position. Den libanesiska icke-eliten uttrycker förtvivlan och uppgivenhet och framställer sig själv som underlägsen och kapitulerande. Tidningarna polariserar därför källornas utsagor mot varandra och återskapar kriget och dess motsättningar i ord. En annan slutsats är att finländare yttrar sig på ett neutralt och stilistiskt nedtonat sätt medan utlänningar uttrycker sig dramatiskt, emotionellt och religiöst. På så vis betonas uppfattade skillnader mellan 'Oss' och 'Andra'. Sammanfattningsvis understryker tidningarnas citatanvändning motsättningar och olikheter mellan källorna, vilket kan uppfattas som ett allmänt problem inom krigsjournalistiken. De finskspråkiga citaten i undersökningen finns översatta till svenska i bilaga D. sv
dc.language.iso sv
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Källor i krig : Direkta citat om kriget i Libanon sommaren 2006 i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat sv
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200808191842

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kallorik.pdf 544.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record