"In and out" : Segmentary gang politics in Los Angeles

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201003181510
Title: "In and out" : Segmentary gang politics in Los Angeles
Author: Frestadius, Tero Tapani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201003181510
http://hdl.handle.net/10138/18199
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: The master’s thesis examines gangs as a form of social and political organization in Los Angeles, California. The analysis breaks away from a conception prevailing in socio-scientific literature of gangs as individual- or community-level pathologies and discusses the claimed anachronism of gangs in modern state-level society by approaching the subject onwards from social processes on a local level. Thesis is based on material collected in the course of three months of ethnographic fieldwork in Los Angeles in 2008, socio-scientific literature on the subject, and newspaper articles. The essential theoretical starting point for the work is anthropologist Susan A. Phillips’ observation that interrelations between gangs in Los Angeles are structured in accordance with Evans-Pritchard’s classic theory of segmentary lineage systems. The concept of segmentation applied in the analysis is however based on Paul Dresch’s insights and is understood as a socially constitutive structural principle based on the maintenance of honor between similar parties in a horizontal relationship. In the thesis the neighborhood-based intergenerational gangs in Los Angeles are treated as ahierarchical segmentary groups through which the individual becomes embedded in a historically formed system of social and political interrelations. Segmentation is thus presented as a principle which constitutes the individual actor comprehensively and is manifested in names, tattoos, and a personal sense of honor. The thesis approaches the interrelations between gangs and the state through Gilles Deleuze’s and Felix Guattari’s theoretical observations on the interdynamics between the state and the war machine, which form the second major theoretical underpinning of the study. Based on information garnered through interviews and historical evidence symmetry is drawn between the coercive apparatus of the state and gangs. It is argued that the state becomes a meaningful actor in segmentary politics, inextricable from immanent social relations, through its police force on the street. Outside the segmentary frame of reference the interrelations between the state and gangs in Los Angeles are discussed primarily as the state’s incapability to internalize life on a local level. The existence of gangs is connected in the thesis with economic restructuring and the concomitant neo-liberal turn in the role of the state. While the state secures the workings of the free markets by providing the infrastructure of law and order, the social management of the redundant outcast proletariat is thrust upon the so-called third sector. The community-based non-governmental organizations in Los Angeles are socially legitimate and seemingly extra-political intermediaries in the state’s attempt to govern the effects of larger societal processes on a local level. The segmentary, socially constituting interrelations and the larger societal dynamics are brought together in the thesis in the tattoo removal process, which highlights the different modalities of the state and segmentary groups. The removal of the gang tattoo, inextricable from inclusive social relations on a local level, brings out the hopeless abstractness of the modern free market economy’s main protagonist: the free enterprising individual. The exposure of this paradigmatic abstraction underlying modern self-understanding and the socio-scientific discussion on gangs is a central motive of the thesis. The contradictions experienced by the former gang members interviewed in the study become understandable through an analysis of how local social processes unfurl onto broader institutional and interrelational structures.Pro gradu – työssä tarkastellaan jengejä sosiaalisina ja poliittisina organisaatioina Los Angelesissa, Kaliforniassa. Analyysissä irrottaudutaan yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa toistuvasta käsityksestä jengeistä yksilö- tai yhteisötason patologioina ja hahmotetaan jengien väitettyä anakronistisuutta moderneissa valtiotason yhteiskunnissa lähestymällä aihetta paikallistason sosiaalisten prosessien kautta. Työ pohjautuu Los Angelesissa vuonna 2008 suoritetun kolmen kuukauden etnografisen kenttätyön aikana kerättyyn aineistoon, aiheesta julkaistuun yhteiskuntatieteelliseen kirjallisuuteen sekä lehtiartikkeleihin. Tutkimuksen keskeisen teoreettisen lähtökohdan muodostaa antropologi Susan A. Phillipsin huomio Los Angelesin jengien välisten sosiaalisten suhteiden rakentumisesta Evans-Pritchardin klassisen segmentaarisen linjasukujärjestelmän mukaisesti. Segmentaation käsitettä kuitenkin sovelletaan työssä Paul Dreschin esittämien huomioiden pohjalta kunnialle perustuvana, horisontaalisia sosiaalisia suhteita konstituoivana periaatteena. Tutkielmassa tarkastellaan Los Angelesin naapurustopohjaisia ja sukupolvien välisiä jengejä hierarkiattomina segmentaarisina ryhminä, joiden kautta yksilö sisältyy osaksi historiallisesti muodostunutta sosiaalisten ja poliittisten suhteiden järjestelmää. Segmentaatio esitetäänkin yksilöä kokonaisvaltaisesti konstituoivana periaatteena, joka ilmenee jenginimen, -tatuoinnin sekä näihin tiivistyvän kunniakäsityksen kautta. Jengien ja valtion suhdetta hahmotetaan työssä Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin valtion ja sotakoneen (war machine) välistä dynamiikkaa käsittelevien huomioiden pohjalta, jotka muodostavat tutkimuksen toisen keskeisen teoreettisen tukijalan. Haastatteluaineistoon sekä historiallisiin tapahtumakulkuihin nojautuen tuodaan esiin valtion väkivaltakoneiston ja jengien organisaationalinen symmetria, jonka pohjalta esitetään valtion asettuvan merkitykselliseksi osaksi segmentaarista, välittömistä sosiaalisista suhteista erottamattomissa olevaa, politiikkaa ensisijaisesti poliisivoimiensa kautta. Los Angelesin jengien ja valtion suhdetta käsitellään segmentaarisen viitekehyksen ulkopuolella pitkälti valtion kyvyttömyytenä sisällyttää elämää suvereniteettinsa ja lakiensa piiriin paikallistasolla. Jengien olemassaolo yhdistetään työssä taloudelliseen rakennemuutokseen ja toisaalta valtion roolissa tapahtuneeseen neoliberaaliin käänteeseen. Valtion keskeiseksi tehtäväksi on jäänyt vapaalle markkinataloudelle tärkeiden puitteiden ylläpitäminen lain ja järjestyksen infrastruktuurin saralla, kansantaloudelle merkityksettömän 'ylijäämäproletariaatin' sosiaalisen elämän hallinnoinnin siirryttyä ns. kolmannen sektorin harteille. Tutkielmassa esitetään yhteisöpohjaisten kansalaisjärjestöjen Los Angelesissa toimivan sosiaalisesti legitiimeinä ja näennäisen epäpoliittisina välittäjinä valtion pyrkimyksessä hallinnoida laajempien yhteiskunnallisten prosessien seurauksia paikallistasolla. Paikallistason segmentaariset, sosiaalisesti konstituoivat suhteet sekä toisaalta laajempi yhteiskunnallinen dynamiikka kohtaavat työssä tarkastellussa tatuoinninpoistoprosessissa, jossa valtion ja segmentaaristen ryhmien erilaiset modaliteetit korostuvat. Sisällyttävistä paikallistason sosiaalisista suhteista erottamattomissa olevan jengitatuoinnin poistaminen paljastaa modernille, markkinatalouden kautta rakentuvalle itseymmärrykselle keskeisen abstraktion, itseään toteuttavan vapaan yksilön, mahdottomuuden. Tämän jengeistä käytyä yhteiskuntatieteellistä keskustelua leimaavan paradigmaattisen abstraktion purkaminen onkin pro gradu – työn keskeinen motiivi. Tutkielmassa haastateltujen vanhojen jengiläisten kokemat ristiriidat tulevat ymmärrettäväksi tarkasteltaessa paikallistason sosiaalisia prosesseja osana laajempia institutionaalisia ja rakenteellisia suhteita.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
inandout.pdf 459.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record