Rot Bilong Mipela : the politics of logging in East New Britain, Papua New Guinea

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200812042227
Title: Rot Bilong Mipela : the politics of logging in East New Britain, Papua New Guinea
Author: Tammisto, Tuomas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200812042227
http://hdl.handle.net/10138/18201
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: In my master's thesis I explore the political significance of logging in Papua New Guinea (PNG). In commercial logging the post-colonial state of PNG, its local communities, transnational companies and non-governmental organizations come interestingly together. The central research questions are what forms of political awareness and mobilization does commercial logging bring up in the small scale communities and how – if at all – does logging change the relationship between these communities and the state of PNG. The thesis is based on three months of ethnographic fieldwork conducted in 2007 in a village located in the East New Britain province of PNG. The village, inhabited mainly by the Mengen people, was an interesting case, because logging operations had been conducted in the area with the permission of the people, while on the other hand some villagers had formed a conservation association of their own. Parliamentary elections were also held in PNG during the time of my fieldwork. During my stay in the village I took part in the village life and conducted interviews. In addition to this, much of my material is based on informal discussions with people. On my way to and from the village I also interviewed several Papua New Guinean NGO-workers in the national and provincial capitals. In my thesis I show that environmental conservation in the village is part of a larger attempt to protect local autonomy, culture and the environment, i.e. it is a 'localistic' movement. Locals supporting conservation, as well as those supporting logging, take actively part in national parliamentary as well as local level politics. In my thesis I have attempted to unpack the notion of 'local' by examining internal power relations of the community and describing various lines of thought and opinions that base on local cultural values. Along with this, commercial logging seems also to elicit the role of the state in two-fold way in East New Britain. On the one hand, the government seeks to use logging roads built by logging companies as the basis of its own national infrastructure, even though the company roads are often of manifestably poor quality and short-lived. On the other hand, problems caused by logging, such as land disputes, create a need among local communities for the state and its services. Central themes in my thesis are the local values invested in the environment, as well as the ways in which the locals produce their environment both conceptually as well as physically. As subsistence farmers the locals depend economically on the condition of their environment. However, the value of the environment goes beyond economical questions. For example, the environment holds proof of the history of the community. Conversely, also the state and companies attempt to conceptualize, modify and administer the environment. This is done through processes such as mapping and road building, both crucial political questions in East New Britain. Here the anthropological discussion about space and place, as well as political geography are central. The diverse ways of conceptualizing the environment, as well as logging, cause often disputes about the ownership of land areas. Because of this I discuss local ways of holding the land communally, as well as PNG's land legislation and ways of dispute management. Land tenure and disputes are political questions that the locals have to deal with and in some cases these questions also create a need for the judiciary system of the state. The disputes affect also political activity, which I discuss at some length in my thesis as well. Interestingly, the locals, regardless of their political views and affiliations, establish transnational connections ranging from NGOs to government departments and multinational companies.Pro gradu -työssäni pyrin selvittämään millä tavoilla Papua-Uuden-Guinean politiikka tulee esiin metsätaloudessa, jossa yhdistyvät kiinnostavalla tavalla perifeeriseksi mielletty Papua-Uuden-Guinean valtio, sen paikallisyhteisöt, ylikansalliset yritykset ja kansalaisjärjestöt. Keskeiset tutkimuskysymykset ovat minkälaista poliittista toimintaa hakkuut synnyttävät paikallisyhteisöissä ja miten hakkuut vaikuttavat valtion ja paikallisyhteisöjen keskinäisiin suhteisiin. Tutkielmani perustuu vuonna 2007 Papua-Uudessa-Guineassa (PUG), Itä-Uuden-Britannian maakunnassa sijaitsevassa kylässä tehtyyn kolmen kuukauden mittaiseen kenttätyöhön. Kylä, jonka asukkaat kuuluvat pääosin mengen-kansaan, oli kiinnostava kohde, sillä alueella oli asukkaiden suostumuksella hakattu metsää 1980-luvulta alkaen, ja toisaalta kylässä toimi paikallinen luonnonsuojeluyhdistys. Lisäksi kentällä ollessani PUG:ssa järjestettiin parlamenttivaalit. Kylässä ollessani osallistuin kylän elämään, haastattelin kyläläisiä ja kävin lukuisia epämuodollisia keskusteluja, seurasin vaalikamppanjointia ja keskusteluja maankäytöstä. Tämän lisäksi haastattelin paikallisten kansalaisjärjestöjen työntekijöitä matkalla kylään ja sieltä pois. Tutkielmassani osoitan, että luonnonsuojelu kylässä liittyy laajemmin paikallisten ympäristön, kulttuurin ja itsemääräämisen suojeluun, ja on siten ns. lokalistinen poliittinen liike, jonka kannattajat ottavat aktiivisesti osaa myös PUG:n parlamenttipolitiikkaan. Myös hakkuita tukevat paikalliset ovat tiiviisti mukana niin yhteisön sisäisessä kuin parlamenttipolitiikassakin. Olen työssäni pyrkinyt purkamaan 'paikallisen' käsitettä käsittelemällä yhteisön sisäisiä valtasuhteita, jakolinjoja ja eri näkökulmia, jotka pohjautuvat paikalliseen kulttuuriin. Tämän lisäksi hakkuut edistävät valtion asemaa Itä-Uudessa-Britanniassa. Yhtäältä valtio pyrkii käyttämään metsäyhtiöiden rakentamia metsäautoteitä oman kansallisen infrastruktuurinsa pohjana, vaikkakin yritysten luoma infrastruktuuri on useimmiten heikkolaatuista ja lyhytikäistä. Toisaalta hakkuiden aiheuttamat maakiistat ja yritysten väärinkäytökset myös luovat paikallisyhteisöissä tarpeen valtiolle ja erityisesti oikeuslaitokselle. Keskeiset teemat työssäni ovat paikallisten ympäristöönsä liittämät merkitykset ja tavat, joilla he tuottavat ympäristönsä niin fyysisesti kuin käsitteellisestikin. Omavaraisviljelijöinä toimiville kyläläisille ympäristön tila on taloudellisesti tärkeä, minkä lisäksi ympäristöön liitetään monia merkityksiä; esim. yhteisön historia nähdään siinä. Vastaavasti myös valtio ja yritykset pyrkivät muokkaamaan, käsitteellistämään ja hallinnoimaan ympäristöä, mm. teiden ja kartoituksen avulla. Näissä yhteyksissä antropologinen keskustelu paikasta ja tilasta, kuin myös poliittinen maantiede ovat tärkeitä. Hakkuut ja eri tavat hahmottaa ympäristöä aiheuttavat kiistoja maanomistuksesta, minkä vuoksi käsittelen paikallisten tapoja hallinnoida maitaan kuin myös PUG:n maanomistuslainsäädäntöä. Maanomistus ja -kiistat ovat poliittisia kysymyksiä, joihin paikalliset joutuvat ottamaan kantaa, ja juuri maakiistat lisäävät mm. oikeuslaitoksen tarvetta. Osin kiistat synnyttävät myös poliittista toimintaa, jonka eri muotoja käsittelen työssäni. Paikalliset, poliittisista suuntauksistaan riippumatta, luovat myös yhteyksiä hyvin eri tason toimijoihin aina kansalaisjärjestöistä valtion eri virastoihin
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rotbilon.pdf 2.887Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record