Vastuu ja yhteistoiminta : moraalisen vastuun vahvat ja heikot muodot

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200811112082
Title: Vastuu ja yhteistoiminta : moraalisen vastuun vahvat ja heikot muodot
Author: Kotola, Mikko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Käytännöllisen filosofian laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för praktisk filosofi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200811112082
http://hdl.handle.net/10138/18285
Thesis level: master's thesis
Abstract: Esitän tutkielmassani analyysin moraalisen vastuun luonteesta ja kuvaan vastuun moninaisia muotoja, niiden keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja, ja perustellun vastuun määrittämisen kriteereitä. Keskityn erityisesti vastuun yhteistoimintatilanteisiin liittyviin muotoihin. Keskeisimmät lähteeni ovat Christopher Kutzin Complicity: Ethics and Law for a Collective Age (2000) sekä Larry Mayn The Morality of Groups: Collective Responsibility, Group-Based Harm, and Corporate Rights (1987) ja Sharing Responsibility (1992). Vastuu tulisi ymmärtää vastuussa pitämisen ja vastuun ottamisen käytäntöjen kautta. Vastuussa pitämisen käytäntöön liittyvät olennaisesti toimijoiden väliset keskinäiset reaktiiviset tunteet. Vastuun ottamisen käytäntö liittyy vastuun heikkoihin muotoihin, joiden tapauksessa toisen toimijan vastuussa pitäminen ei ole aina oikeutettua. Vastuulla on Kutzin tunnistamat kolme perustaa: toimijan käyttäytyminen, tekojen seuraukset ja toimijan luonne. Näiden lisäksi vastuu edellyttää, että toimija on kykenevä reflektiiviseen itsehallintaan. Sekä vastuun kolme perustaa että toimijan kyky reflektiiviseen itsehallintaan sallivat astevaihteluita. Vastuun heikommissa muodoissa jotkut vastuun perusteista tai kyky reflektiiviseen itsehallintaan on heikentynyt tai puuttuu. Vastuu yhteistoiminnassa perustuu käyttäytymiseen, siihen miten yhteinen teko ilmentää toimijoiden tahtoa, ja toimijan luonteeseen. Kollektiivinen vastuu on luonteeltaan heikompaa kuin yksilöllinen vastuu. Yhteistoiminnan tarkempi luonne, se millainen rakenne toimivalla ryhmällä on ja millaiset aikomukset ryhmän jäsenillä on, tulee ottaa huomioon vastuun määrittämisessä. Yhteistoimintatilanteita voidaan selittää kattavimmin Kutzin osallistumisaikomuksiin perustuvalla teorialla. Pienessä mittakaavassa tapahtuvan strukturoimattoman yhteistoiminnan ymmärtämiseksi Kutzin teoriaa tulee täydentää jollakin osallistujien hienovaraiset keskinäiset riippuvuussuhteet ja vahvemmat ryhmäperustaiset aikomukset huomioon ottavalla yhteistoiminnan teorialla. Tutkielmani muodostuu neljästä luvusta. Luvussa 1 esittelen tutkielmani aiheen ja kuvailen aiheen merkitystä filosofian tutkimukselle ja ihmisten käytännön elämälle ja ajattelulle. Luvussa 2 esittelen moraalisen vastuun tutkimuksen historiaa, esittelen Mayn ja Kutzin teoriat vastuusta sekä käyn läpi moraalisen vastuun keskeisiä taustaoletuksia. Eri teorioiden perusteella esitän alustavan näkemykseni vastuun heikoista ja vahvoista muodoista. Luvussa 3 esittelen yhteistoiminnallisen vastuun ymmärtämisessä keskeistä yhteistoiminnan tutkimusta. Käyn läpi Mayn ja Kutzin yhteistoiminnan teoriat ja esittelen Michael Bratmanin ja Raimo Tuomelan teoriat. Kirjoitan auki erilaisten yhteistoimintarakenteiden ja kollektiivien merkitystä toimijoiden moraalisen vastuun kannalta. Luvussa 4 kokoan yhteen tulokseni ja esitän näkemykseni moraalisen vastuun vahvoista ja heikoista muodoista.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vastuuja.pdf 347.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record