Ympäristönmuutosta haitaksi asti : työläisten kokemuksia ympäristönmuutoksista Suomessa 1930 1990

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071742
Title: Ympäristönmuutosta haitaksi asti : työläisten kokemuksia ympäristönmuutoksista Suomessa 1930 1990
Author: Karreinen, Lari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Thesis level: master's thesis
Abstract: This Master's Thesis explores the social effects of the environmental changes that occurred during the later modernization of Finland. By analyzing 25 environmental reminiscences and using methods developed for oral history it provides a n individual level perspective to the environmental history of Finland. Between 1930-1990 Finland experienced rapid change from agrarian based society to an urban industrialized society. The environmental effects of industrialization and especially pulp and paper industries changed the living conditions of most of the Finns during that period. Exploited forests, polluted waters, dirt and bad smelling air decreased the level of residential environment and recreational areas. The workers were employed in the same factories that caused this deterioration so the silent grousing and suffering was kept in their private thoughts. Most workers remained passive and adapted to the changed situation for example by stopping fishing or swimming, or just facing the fact that there are all the time less blueberries to pick up but more trash to everyone's disgust. Only a few workers decided to work for a better environment in one way or another. These exceptional and therefore interesting cases are examined more thoroughly and their motives and results are analyzed. The main findings are that general change in environmental attitudes, development of environmental authorities, professional skills, social support and possibility of local action were the factors that lead these people into action. Results show that oral histories and individual's perspective provide a fruitful source material for the research of environmental history. Also the use of local environmental knowledge should be better exploited when studying social effects of environmental change.Tutkielma käsittelee työläisten kokemuksia Suomessa 1930- ja 1990-lukujen välillä tapahtuneista ympäristönmuutoksista. Aineistona on vuosina 2003 2004 järjestetty Ympäristön kasvot -muistitietokeruu. Sen 221 ympäristömuistelusta valitsin sisällön monipuolisuuden ja keskinäisten erojen perusteella 25 muistelua. Valitut muistelijat olivat syntyneet vuosien 1931 1980 välillä ja heistä on 15 miehiä ja 10 naisia. Tutkimuskysymyksenäni on, miten teollistumisen aiheuttama ympäristönmuutos vaikutti tutkittujen työläisten elämään arjessa ja vapaa-aikana. Ympäristöhistoriantutkimukseen on kaivattu yksilö- ja luokkanäkökulmaa. Oma tutkimukseni vastaa tähän ja kokoaa ensi kertaa yhteen laajasti kokemuksia Suomessa 1900-luvulla tapahtuneista ympäristönmuutoksista. Tutkimuksessa käsittelin muistitietoa grounded theoryn menetelmin käyttäen työvälineenä Atlas/ti -ohjelmaa. Muistitieto yleensä ja muistelu ympäristönmuutoksista muodostuvat omista kokemuksista, mutta siihen vaikuttavat lisäksi yhteiskunnassa käyty keskustelu ja yleiset asenteet. Muisteluissa oli monipuolista, eri aistihavaintoihin perustuvaa kerrontaa paikallisen ympäristön tilasta, jonka nimesin paikalliseksi ympäristötietoudeksi. Teollistumisen aiheuttamat ympäristönmuutokset rajoittivat työväestön toimintamahdollisuuksia ja aiheuttivat monenlaisia haittoja arjen- ja vapaa-ajan ympäristöissä. Tehtaiden hajut, melu ja ilmansaasteet heikensivät arjen ympäristöjen viihtyvyyttä, aiheuttivat lisätyötä, aineellisia vahinkoja sekä terveyshaittoja. Pahin ajankohta oli 1960- ja 1970-lukujen tienoilla, jonka jälkeen ympäristön tila on parantunut. Melun ja jätteiden haittojen koettiin koko ajan lisääntyneen. Vapaa-ajan ympäristöistä vesistöt muuttuivat haiseviksi ja epämiellyttävän näköisiksi. Uiminen, kalastus ja muu vesistön käyttö vähenivät tai jopa loppuivat kokonaan joksikin aikaa, mutta ovat palautuneet vesistöjen puhdistuttua. Luonnontilaiset metsät ja suot lähes katosivat. Uudet hakkuumenetelmät, metsäautotiet ja ojitus vaikeuttivat liikkumista, pienensivät marjasatoja ja heikensivät yleisesti näiden ympäristöjen virkistysarvoa. Tutkimukseni päätulos on teoria siitä, miksi suurin osa arjen- ja vapaa-ajanympäristön muutoksista kärsineistä muistelijoista sopeutui hiljaa ja vain neljä muistelijaa toimi haittojen vähentämiseksi. Sopeutumista edistivät riippuvuus työpaikasta, sotien jälkeinen alhainen elintaso sekä teollistumista ja työpaikkoja korostava, ympäristöongelmat sivuuttava ilmapiiri. Toimintaan johtaneissa tapauksissa keskeisimpinä tekijöinä olivat ympäristöasenteiden muutos, viranomaistoiminnan kehittyminen, asiantuntijuus, yhteisön tuki ja ympäristöhaitan paikallinen aiheuttaja. Tutkielmassa arvostellaan yleistä näkemystä ympäristötietoisuuden ja toiminnan alkamisesta vasta 1960-luvun jälkeen, sillä jo 1900-luvun alkupuolella kansalaiset toimivat ympäristöongelmien vähentämiseksi. Teollistumisen aiheuttamat haitat on tärkeää tunnustaa. Muistitieto osoittautui hedelmälliseksi ympäristöhistorian lähteeksi, jonka avulla ympäristönsuojelun saavutukset ja niihin liittynyt kansalaistoiminta saadaan näkyviin. Lisäksi tulokset rohkaisevat paikallisen ympäristötietouden käyttöön ympäristövaikutusten arvioinnissa, mikä parantaisi niiden kattavuutta ympäristön-, talouden- ja sosiaalisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
URI: URN:NBN:fi-fe20071742
http://hdl.handle.net/10138/18298
Date: 2006
Discipline: Economic and Social History
Talous- ja sosiaalihistoria
Ekonomisk och social historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ymparist.pdf 4.732Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record