Ökologisches Energierecht in der Europäischen Union

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, yksityisoikeuden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, juridiska fakulteten, institutionen för privaträtt sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law, Department of Private Law, Environmental Law en
dc.contributor.author Poesche, Jurgen en
dc.date.accessioned 2010-11-11T09:56:19Z
dc.date.available 2010-11-11T09:56:19Z
dc.date.issued 2008-06-07 en
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-4669-8 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/18326
dc.description.abstract The dissertation consists of six published papers and a summary. One paper deals with organizational and ethical issues in a legal context. The remaining five papers deal with different aspects of the EU ecological energy law. The dissertation has been written in German. The key unit in environmental permitting is the installation and the activity in European environmental law. In specific cases, determining the boundaries of an installation and an activity is not a straightforward task. The introduction of emission trading has added a major financial dimension to the installation boundary issue, and a wide interpretation is proposed. The installation boundaries may be affected by the identity of the operator, e.g., one installation one operator. This creates the opportunity to determine the installation boundaries by creating an optimum number of subsidiaries from the company s standpoint. In European environmental law, the operator identity is not clearly defined. Using the definitions used in competition law in environmental law as well is proposed. European law requires that for large projects an environmental impact assessment is carried out. This part of the permitting process becomes an important part of the operating and environmental permitting process. It has to be noted that key provisions are very different in the applicable directive, e.g., the project under the EIA Directive is not necessarily identical with the installation under the IPPC Directive. Streamlining the definitions and system boundaries should be considered by the European Union. Subsidizing electrical power generated using renewable energy sources is problematic from the standpoint of granting state aid, particularly after one European electricity market was established. The RES Directive does not solve the fundamental legal issues. It is proposed that the European Court of Justice revisits reasons in the Preussen Elektra Case. The introduction of emission trading for CO2 in the European Union has added a new tool to environmental law. The economic benefits of this tool are limited for a number of reasons, including situations when traditional emission regulations for, e.g., NOX and SO2, effectively set a cap for the CO2 emissions thus limiting the benefits of an emission trading scheme. The use of European law in the Member States may be hampered by factors ascribed to organisational psychology, particularly motivation. Currently, the national judges are appointed and disciplined by national authorities. It should be considered giving the European Court of Justice the right to discipline and dismiss national judges refusing to apply European law. en
dc.description.abstract Avhandlingen baserar på sex publicerade artiklar och en sammanfattning. I en artikel analyseras organisatoriska och etiska frågeställningar i en rättsvetenskaplig kontext. I de övriga fem artiklarna analyseras olika frågeställningar i den europeiska ekologiska energirätten. Avhandlingen har skrivits på tyska. Anläggningen och verksamheten är grundenheten för miljötillståndet inom den europeiska miljörätten. I vissa fall är det inte enkelt att bestämma gränserna av en anläggning och en verksamhet. Utsläppshandeln har introducerat en betydande företagsekonomisk dimension i denna fråga. I avhandlingen föreslås tillämpningen av en vid tolkning. Gränsdragningen kan bero på identiteten av verksamhetsutövaren till exempel en verksamhetsutövare en anläggning. Detta möjliggör en optimering av antalet anläggningar ur företagets synvinkel, ty ett nödvändigt antal dotterbolag kan grundas. I den europeiska miljörätten har verksamhetsutövarens identitet inte entydigt definierats. I avhandlingen föreslås att kartellrättens definitioner borde också användas i miljörätten i denna fråga. Europeisk rätt förutsätter att en miljökonsekvensbedömning utförs i fallet av större industriella projekt. Den blir en viktig del av tillståndsförfarandet. Det är uppenbart att viktiga bestämmelser i miljökonsekvensbedömnings- och miljötillståndsrätten inte är identiska, till exempel är projektet inte nödvändigtvis identiskt med anläggningen. Europeiska union borde tänka på en harmonisering av begreppen. Subsidier för el producerad med förnyelsebara bränslen är problematiska på grund av europeisk primärrätt. Problemet blir ännu större efter det att den gemensamma europeiska elmarknaden uppstod. RES- riktlinjen löser inte dessa fundamentala problem. I avhandlingen föreslås att den europeiska domstolen tar upp principerna i Preussen Elektra- fallet till ny granskning. Med införandet av utsläppshandeln för CO2 uppstod ett helt nytt rättsligt instrument i Europa. De ekonomiska fördelarna av detta instrument är dock begränsade på grund av flera orsaker, till exempel i de fallen då traditionella utsläppsgränsvärden för andra gaser, till exempel SO2 och NOX, medför ett faktiskt utsläppsgränsvärde för CO2. Effektiviteten av europeisk miljörätt kan bli begränsad på grund av organisatoriska frågor, till exempel organisationspsykologi och motivation. För tillfället utnämns och övervakas de nationella domstolarna endast av de nationella myndigheterna. I avhandlingen föreslås att den europeiska domstolen skulle kunna övervaka de nationella domstolarna i vissa fall. sv
dc.language.iso de en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject oikeustiede (Ympäristöoikeus) en
dc.title Ökologisches Energierecht in der Europäischen Union de
dc.title.alternative Ekologisk energirätt i Europeiska unionen fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.opn Rodi, Michael en
dc.type.dcmitype Text en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record