Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön muuttuminen lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastentarhanopettajien sekä luokanopettajien näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedot



Pysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104060
Julkaisun nimi: Perheiden kanssa tehtävän yhteistyön muuttuminen lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastentarhanopettajien sekä luokanopettajien näkökulmasta
Tekijä: Honkanen, Satu
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104060
http://hdl.handle.net/10138/184182
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Studies have shown that cooperation between families and teachers should be a respectful dialogue, focusing on the healthy, growing child. Sometimes, however, various matters impede the success of cooperation, or even interrupt it completely. The purpose of this study was to explore how cooperation with families change after a child welfare notification is filed considering the point of view of kindergarten and class teachers. There were two research questions: (1) How does cooperation with families change after a child welfare notification is filed? - by the point of view of kindergarten teachers (2) How does cooperation with families change after a child welfare notification is filed? by the point of view of class teachers. This research was conducted as qualitative research. Semi-structured interview forms were used to collect data and interviews were answered by three kindergarten teachers and three classroom teachers (n = 6). The data were collected in winter 2017 and content analysis method was used for the analysis of the data. The study results showed that after a child welfare notice was filed there were no important differences in the opinions of both kindergarten and the class teachers regarding changes in cooperation with families. It was evident that the kindergarten and class teachers both considered that cooperation decreased or communication even momentarily stopped completely after the child welfare notification had been filed. However, as time passed of the submission of the child protection notification, cooperation improved and became like the past or even improved compared to the past.Tutkimuksissa on osoitettu, että yhteistyö perheiden sekä opettajien välillä tulisi olla toista kunnioittavaa vuoropuhelua, jossa keskiössä on hyvinvoiva, kasvava lapsi. Joskus erilaiset asiat kuitenkin hankaloittavat yhteistyön onnistumista tai jopa katkaisevat sen kokonaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia perheiden kanssa tehtävän yhteistyön muuttumista lastensuojeluilmoituksen jälkeen lastentarhanopettajien sekä luokanopettajien näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: (1) Miten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö muuttuu lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen lastentarhanopettajien mielestä? (2) Miten perheiden kanssa tehtävä yhteistyö muuttuu lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen luokanopettajien mielestä? Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena. Tutkimustulokset kerättiin puolistrukturoidun haastattelulomakkeen avulla, johon vastasi kolme lastentarhanopettajaa sekä kolme luokanopettajaa (n=6). Tutkimusaineisto kerättiin talvella 2017 ja aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että lastentarhanopettajien ja luokanopettajien näkemyksien välillä ei ollut suurta eroavaisuutta koskien yhteistyön muuttumista lastensuojeluilmoituksen jälkeen. Selvää oli, että lastentarhanopettajien ja luokanopettajien mielestä yhteistyö muuttui vähäisemmäksi tai kommunikointi jopa loppui hetkellisesti kokonaan lastensuojeluilmoituksen tekemisen jälkeen. Ajan kuluessa lastensuojeluilmoituksesta, yhteistyö kuitenkin palautui samanlaiseksi kuin aiemmin tai jopa parani aiempaan verrattuna.
Avainsanat: lastensuojeluilmoitus
yhteistyö
lastentarhanopettajat
luokanopettajat
opettajankoulutus


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot