Kotitalousopettajien työaikainen ruokailu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104045
Title: Kotitalousopettajien työaikainen ruokailu
Author: Hämäläinen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104045
http://hdl.handle.net/10138/184183
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. Eating is an important part of well-being during the work day. Working at school and the new school eating recommendations advise teachers to eat school lunch with students and show example to them. Home economics as a subject affect eating of home economics teachers as there is often prepared food at lessons and the teacher acts as a food educator. There are only few studies about teachers eating during work day and the earlier school lunch studies are focused on students' perspective. The aim of this study was to find factors that effect on home economics teachers' eating during work day and bring out the teachers' experiences about eating. The purpose was also to find out home economics teachers' views about connection between their own eating and food education. Methods. The data of this qualitative study was collected by half-structured theme interviews. In total 12 home economics teachers from different parts of Finland participated in this research. Interviews were executed in November and December 2016. The data was analysed with qualitative content analysis and narrative analysis. Theoretical framework of this study consisted of food choice and food behavior models and previous studies from workplace eating. Results and conclusions. The results followed earlier studies about food choice. The results of this study showed that eating time, food cost, food environment, convenience, food taste and quality, well-being during work day and school as a working place were the factors had influence on eating of the home economics teachers. The participant teachers of this study experienced that eating was quite easy to fit to the work day rhythm and the teachers were mainly satisfied to their eating during the work day. The home economics teachers' own eating came out only for those teachers who ate daily at school restaurant or teachers who ate at home economic lessons with students. The results showed that the home economics teachers' own eating is not the most essential way to execute food education as they execute food education a lot for example by talking and showing enthusiasm. By means of this study it is possible to support teachers' eating during work day and improve the use of school restaurant by developing the factors which affect eating.Tavoitteet. Ruokailu on keskeinen osa työpäivän aikaista hyvinvointia. Koulu työympäristönä ja uudet kouluruokailusuositukset ohjaavat opettajia ruokailemaan kouluruokailussa yhdessä oppilaiden kanssa ja toimimaan heille esimerkkeinä. Kotitalousopettajan työaikaiseen ruokailuun vaikuttaa keskeisesti kotitalous-oppiaine, jossa valmistetaan usein ruokaa ja opettaja toimii ruokakasvattajana oppitunneilla. Aiempaa tutkimustietoa opettajien työpäivän aikaisesta ruokailusta on hyvin vähän ja kouluruokailututkimuksissa on keskitytty pääasiassa oppilaiden näkökulmaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kotitalousopettajien työaikaiseen ruokailuun vaikuttavia tekijöitä sekä tuoda esille opettajien kokemuksia työpäivän ruokailusta. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää kotitalousopettajien näkemyksiä oman ruokailun ja ruokakasvatuksen yhteyksistä. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen ja sen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tutkimukseen osallistui 12 kotitalousopettajaa eri puolilta Suomea. Haastattelut toteutettiin marras-joulukuussa 2016. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia ja narratiivista analyysia soveltaen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautui ruoan valinnan ja ruokakäyttäytymisen malleihin sekä aiempaan tutkimustietoon työpaikkaruokailusta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset ruoan valinnasta myötäilivät aiempia tutkimuksia, sillä kotitalousopettajien työaikaiseen ruokailuun vaikuttivat ruokailuun käytettävissä oleva aika, ruoan hinta, ruokailuympäristö, ruokailun vaivattomuus, ruoan maku ja laatu, työaikainen hyvinvointi sekä koulu työympäristönä. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat, että ruokailu oli suhteellisen helppo sovittaa työpäivän rytmiin ja opettajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä työpäivän ruokailuun. Oman syömisen yhteys ruokakasvatuksen toteuttamiseen tuli esille ainoastaan niillä kotitalousopettajilla, jotka söivät koulun ravintolassa päivittäin tai jotka söivät oppitunneilla oppilaiden kanssa. Tulosten mukaan kotitalousopettajien oma syöminen ei ole keskeisin ruokakasvatuksen toteuttamisen muoto, sillä tutkittavat opettajat toteuttavat ruokakasvatusta paljon esimerkiksi puhumalla ja oman innostuksen kautta. Tutkimustulosten avulla voidaan tukea kotitalousopettajien työhyvinvointia ja lisätä kouluravintolan käyttöä kehittämällä työaikaisen ruokailuun vaikuttavia tekijöitä.
Subject: työpaikkaruokailu
kouluruokailu
kotitalousopettaja
ruoan valinta
ruokakasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record