Metsästä hyvinvointia koulupäivään : Tapaustutkimus neljäsluokkalaisten autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteesta ympäristöopin oppitunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104048
Title: Metsästä hyvinvointia koulupäivään : Tapaustutkimus neljäsluokkalaisten autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteesta ympäristöopin oppitunneilla
Author: Hämäläinen, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104048
http://hdl.handle.net/10138/184187
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. Previous studies have shown, that an environment that supports the fulfilment of basic psychological needs such as autonomy, competence and relatedness, has a major impact on human's well-being. Those studies have also found out that spending time in forest environment decreases stress, increases energy and enthusiasm, improves attention and concentration, and also enhances team spirit and willingness to relate with others. The aim of this thesis is to study how well pupils experience autonomy, competence and relatedness in natural science lessons. The study also explores how teacher's pedagogical choices in classroom and in forest can create circumstances that support the fulfilment of basic psychological needs of the pupils. Methods. This thesis is a case study about well-being of 4th grade pupils in natural science lessons. The study was conducted in one school in southern Finland in the spring of 2016. There were 25 pupils participating in the study. During the research period, the data of this mixed methods -study was collected by two ways. Pupils were given questionnaires that measured the fulfilment of their basic psychological needs, and their teacher kept an informal diary about the lessons. Statistical methods were used to describe the data collected by questionnaires, and non-parametric tests were used in analysis. Teacher's diary was analysed by a qualitative theory-based content analysis. Results and Conclusions. In this study, the basic psychological needs of the pupils were fulfilled reasonably well in all lessons. When comparing the learning environments, the results were a little bit better for those lessons that were held in forest environment. The connection between competence and learning environment was found to be statistically significant. In this study, plenty of circumstances were found to contribute to the fulfilment of basic psychological needs. In conclusion, the well-being of pupils can be enhanced by activating them and encouraging them to participate, and by offering them opportunities to have an impact on the issues that are important to them. In addition, the well-being of pupils can also be enhanced by offering appropriately challenging tasks, and by fostering safe and approbative atmosphere.Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ympäristöllä, joka tukee psykologisten perustarpeiden eli autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tyydyttymistä on selvä yhteys ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. Metsän puolestaan on todettu vähentävän stressiä, lisäävän energisyyttä ja innostuneisuutta, parantavan tarkkaavaisuutta ja keskittymistä sekä lisäävän yhteishenkeä ja halua olla yhteydessä toisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin oppilaat kokevat autonomiaa, kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuutta ympäristöopin oppitunneilla. Tutkimuksessa kartoitetaan myös, miten opettajan pedagogiset ratkaisut luokkahuoneessa ja koulumetsässä pidetyillä oppitunneilla voivat saada aikaan sellaisia olosuhteita, jotka tukevat oppilaiden autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeiden tyydyttymistä. Menetelmät. Tutkimus on tapaustutkimus neljännen luokan oppilaiden hyvinvoinnista ympäristöopin oppitunneilla. Tutkimus toteutettiin eteläsuomalaisessa koulussa keväällä 2016. Tutkimukseen osallistui 25 oppilasta, joista kolme oli luokkaan integroituja erityisoppilaita. Tutkimus on mixed methods -tutkimus, jonka aineisto kerättiin psykologisia perustarpeita mittaavalla kyselylomakkeella ja opettajan vapaamuotoisella päiväkirjalla. Kyselylomakeaineiston kuvaamiseen käytettiin yksinkertaisia matemaattisia tunnuslukuja ja analysointiin parametrittomia testejä. Opettajan päiväkirja analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Tässä tutkimuksessa oppilaiden psykologiset perustarpeet tyydyttyivät erittäin hyvin kaikilla oppitunneilla, mutta koulumetsässä pidetyillä oppitunneilla hieman paremmin kuin luokkahuoneessa. Kyvykkyyden ja oppimisympäristön välillä löydettiin tilastollisesti merkitsevä yhteys. Oppitunneilta oli löydettävissä runsaasti olosuhteita, jotka tukevat psykologisten perustarpeiden toteutumista. Oppilaiden hyvinvointia voidaankin tukea osallistamalla oppilaita monipuolisesti oppimisympäristöstä riippumatta, tarjoamalla vaikutusmahdollisuuksia ja optimaalisesti haastavia tehtäviä sekä tukemalla turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin syntymistä ja ylläpitoa.
Subject: hyvinvointi
autonomia
kyvykkyys
yhteenkuuluvuus
oppimisympäristöt
koulumetsä
Discipline: Educational Psychology
Kasvatuspsykologia
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heini_Hämäläinen_pg_2017.pdf 1.736Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record