Diskurssianalyysi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden Henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS)

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104052
Title: Diskurssianalyysi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden Henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS)
Alternative title: A Discourse Analysis of Individual Educational Plans of Students with Special Needs
Author: Mustonen, Jenniriina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104052
http://hdl.handle.net/10138/184191
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The aim of this qualitative study was to find out what information the special education students' IEPs' (Individual Educational Plan) includes about different activity areas. The activity areas are based on the National Curricula for basic education and they are motor skills, language and communication, social skills, skills in daily functions and cognitive skills. The aim of the study was to find out what other information the IEPs' includes. The study also aimed to find out what information IEPs' includes about multi-professional cooperation and the different responsibility that they share. Even though, the aim of the IEP is to ensure that the right special support is given to the student, there are also concerns about the documents. Earlier research shows for example that the information that has been written to IEPs mainly describes the problems and the challenges that the student has. The goals that have been written to the documents are often general and not measurable. Methods. The research data consist 20 IEPs that has been written to the children with special needs. The data of the research was collected earlier to the use of Special Education Research of the University of Helsinki. The IEPs were written to the students that are in need of the special support and who are studying by the activity areas. The data was analysed by using the qualitative text content analysis and discourse analysis. Results and conclusions. Based on the research, when the data was analysed by the activity areas the IEPs contained mainly information about students' cognitive skills. The discourse analysis showed that the information about activity areas were mainly positive, but there was also negative information concerning the activity areas. The information that were not about the activity areas were for example about student's hobbies, integration, student's self-esteem, motivation and studying environment. The results showed that the other information in the IEPs were mainly neutral. In the IEPs there were all in all 21 different multi-professional cooperation mentioned, but in the documents there were no more information about how the cooperation was organized.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa vaativaa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan HOJKS-asiakirjaan on kirjattu eri toiminta-alueiden sisällöistä. Toiminta-alueita ovat Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäiset taidot sekä kognitiiviset taidot. Tutkimuksella haluttiin myös selvittää, millaista muuta mahdollista tietoa HOJKS-asiakirjaan on kirjattu. Lisäksi tutkimuksena tarkoituksena oli selvittää, millaista tietoa asiakirjoihin on kirjattu moniammatillisesta yhteistyöstä ja eri toimijoiden vastuualueista. Vaikka erityisopetuksen asiakirjoilla pyritään ennen kaikkea turvaamaan oppilaan saama tuki, niiden laatiminen ei ole ongelmatonta. Tutkimukset osoittavat muun muassa, että erityisopetuksen asiakirjojen sisältö on melko pysyvää ja niissä usein korostuu oppilaan ongelmat ja haasteet. HOJKSeihin kirjatut tavoitteet ovat usein yleisiä eivätkä ne siksi ole arvioitavissa. Näin ollen HOJKSien ja muiden erityisopetuksen asiakirjojen kehittämistä tarvitaan siis edelleen. Menetelmät. Tutkimusaineistona oli 20 HOJKS-asiakirjaa, jotka oli kerätty jo aiemmin Helsingin yliopiston erityispedagogiikan tutkimusryhmän käyttöön. Kaikki HOJKSit oli laadittu vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille, jotka opiskelevat toiminta-alueittain vuosiluokilla 1–6. Tutkimusaineiston analysoinnissa sovellettiin sekä sisällönerittelyä että diskurssianalyysiä. Diskurssianalyysin avulla analysoitiin sitä, olivatko HOJKSeihin kirjatut maininnat neutraaleja, positiivisia, negatiivisia vai oppilaan tavoitteita koskevia mainintoja. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella HOJKSeissa oli toiminta-alueittaisista maininnoista eniten kognitiivisisiin taitoihin liittyviä mainintoja. Tutkimuksen mukaan suurin osa toiminta-alueittaisista maininnoista oli positiivisia, mutta negatiivisia mainintoja oli lähes yhtä paljon. Tutkimuksen perusteella muut kuin toiminta-alueisiin liittyvät maininnat koskivat muun muassa oppilaan kiinnostuksen kohteita, integraation järjestämistä, oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota, koulukäyttäytymistä, luokka-asteeseen liittyviä tietoja, yleisitä opetukseen ja tukitoimien järjestämiseen liittyviä tietoja, oppimisympäristöä sekä yksittäisten toimintatapojen kuvausta. Muista kuin toiminta-alueittaisista maininnoista suurin osa oli neutraaleja mainintoja. Tutkimuksen HOJKSeihin oli kirjattu 21 erilaista moniammatillisessa yhteistyössä toimivaa tahoa, mutta asiakirjoihin ei oltu tarkemmin kirjattu tietoja koskien eri tahojen vastuualueita.
Subject: diskurssianalyysi
erityinen tuki
HOJKS
toiminta-alueittainen opetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record