Sukupuolitasa-arvo suomalaisen peruskoulun liikunnanopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104063
Title: Sukupuolitasa-arvo suomalaisen peruskoulun liikunnanopetuksessa
Alternative title: Gender equality in Finnish primary and secondary school's PE teaching
Author: Laukkanen, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104063
http://hdl.handle.net/10138/184192
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. In my masters thesis I want to research teachers', whom teach PE, opinions about groupings in PE lessons. I want to find arguments, why PE is usually arranged in Finland so, that boys and girls move in different groups in PE lessons. In addition I want to discuss the aspects of why this kind of boy-girl – grouping can be problematic. Methods. In this thesis I made a pilot study interviewing three (3) teachers who teach PE. Two of them taught PE mainly in a secondary school and one of them taught PE mainly in primary school. I made semistructured interviews with teachers. I wanted to hear both positive and negative arguments about ways to make groups in PE. I transcribed the interviews. I separated meaningful comments from the transcribed interviews and introduced them in my material in the results part. I also supplemented my study with a short interview form targeted to Facebook group members called "Alakoulun aarreaitta". I wanted to know how many of the teachers have faced problems with gender equality in PE classes and what was the nature of these problems. Results and conclusions. As a result I got valuable arguments both ways of dealing groups in PE. As a conclusion may be considered that teachers' preferences about ways to deal the groups in PE correlate with their work experience and their training. Still all three of the teachers found both, positive and negative arguments in both ways of grouping the students. Interview form gave me numbers that one from three teachers had faced the gender equality problems teaching PE.Tavoitteet. Tutkielmassani kartoitan liikuntaa opettavien opettajien mielipiteitä liikunnan opetuksen järjestämistavoista. Haluan löytää perusteluita sille, miksi liikunnanopetus on järjestetty Suomessa usein niin, että tytöt ja pojat liikkuvat erillisissä ryhmissä. Lisäksi haluan pohtia seikkoja, miksi tällainen tyttö-poika-jako voi olla ongelmallinen. Menetelmät. Tutkimuksessani tein haastattelututkimuksen haastattelemalla kolmea (3) liikuntaa opettavaa opettajaa. Kaksi heistä opetti liikuntaa pääsääntöisesti yläkoulussa ja yksi alakoulussa. Tein opettajille puolistrukturoidun haastattelun, jossa halusin kuulla opettajan näkökulmasta positiivisia ja negatiivisia puolia liikunnanopetuksen järjestämistavoista. Litteroin haastattelut. Vastauksista erottelin oleelliset kommentit ja esitin ne aineistossa. Tein myös haastatteluaineistoa täydentävän lomakehaastattelun Facebook-ryhmään "Alakoulun aarreaitta", jossa halusin erityisesti selvittää kuinka moni opettaja on kohdannut sukupuolellisen tai seksuaalisen tasa-arvon haasteita liikunnanopetuksen yhteydessä ja minkälaisia nämä haasteet ovat olleet. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokseksi haastatteluista sain perusteluita kummastakin liikunnanopetuksen järjestämistavasta. Johtopäätöksenä voidaan pitää, että opettajien mieltymykset liikunnanopetuksen järjestämistavoista riippuvat heidän koulutuksestaan ja työkokemuksestaan. Kuitenkin kummastakin liikunnanopetuksen järjestämistavasta, sukupuolet yhdessä ja sukupuolet erillään, oli löydettävissä sekä positiivisia, että negatiivisia puolia. Lomakekyselyn tuloksena sain, että noin kolmasosa opettajista on lisäksi kohdannut sukupuolellisen tasa-arvon haasteita liikunnanopetuksen yhteydessä.
Subject: liikunnanopetus
sukupuoli
ryhmät
haastattelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record