Pääkaupunkiseudun peruskoulun opettajien käsityksiä osittain integroidusta katsomusopetuksesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Ruostekoski, Heidi
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201705104061
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/184193
dc.description.abstract Goals. In recent years discussion on religious education and its implementation in Finnish schools has increased. One of the reasons is Finland becoming more diverse and multicultural. Current separated model of religious education organised according to pupils' own religion hasn't seen respond to changed needs of the society. There have seen need for encountering and dialogue between different worldviews. Few Finnish schools have recently begun to develop integrative worldview education. The aim of this thesis is to investigate teacher's opinions in one of the comprehensive school which has initiated the partly integrative worldview education. Partly integrative worldview education consists both separate and common studying groups. Teacher's views about the partly integrative model examines with the strengths and challenges teachers named about it. Methods. The data of this study consist of semi-structured interviews of ten teachers. These teachers taught in one of the comprehensive schools in Helsinki metropolitan area. The data was analysed by data-based content analysis. Results and conclusions. Based on this study the teachers were mainly positive towards partly integrative worldview education. The strengths teachers name were the possibility to enhance students equal treatment and diversify knowledge of different worldviews. In addition to learn more about different worldviews it was significant to get opportunity learn them more deeply students meeting different worldviews concrete in classroom compared the current separated worldview education model. Teachers also named the opportunities to dialogue and increasing understanding as the strengths of new teaching model. Part of the teachers emphasized the role of student's own religion and opportunity to study also about own religion. In teacher's opinions the challenges about a new teaching model were a concern about the state of minority religions, possible of negative feedback and teacher's increasing amount of work. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Koulun katsomusopetuksen järjestäminen on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua muun muassa yhteiskuntamme monikulttuuristumisen seurauksena. Nykyisen oman uskonnonopetusjärjestelyn ei ole nähty vastaavan muuttuneen yhteiskuntamme tarpeisiin. Yhteiskuntamme moninaistuessa oppilaiden on nähty tarvitsevan mahdollisuuksia katsomusten kohtaamiseen ja niiden väliseen vuoropuheluun. Integroitua katsomusopetusta, jossa oppilaat opiskelevat yhteisissä katsomusryhmissä, on toteutettu tähän mennessä vasta muutamissa suomalaisissa kouluissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhden osittain integroitua katsomusopetusta toteuttamaan lähtevän peruskoulun opettajien käsityksiä uudesta katsomusopetuksen järjestämisen mallista. Osittain integroitu katsomusopetus koostuu tutkittavassa koulussa sekä katsomusten yhteisistä että oman uskonnon mukaisista opetusryhmistä. Opettajien käsityksiä uudesta katsomusopetusjärjestelystä tarkastellaan sen mahdollisuuksien ja haasteiden kautta. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui yhden pääkaupunkiseudun peruskoulun kymmenen opettajan yksilöhaastattelusta. Haastatteluaineisto kerättiin keväällä 2016. Litteroitu aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin metodein. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella opettajat näkivät osittain integroidun katsomusopetuksen mallin pääosin myönteisenä muutoksena. Mallin vahvuuksina opettajat näkivät sen mahdollisuutta edistää oppilaiden edustamien katsomusten samanarvoista kohtelua sekä monipuolistaa opittavaa tietoa eri katsomuksista. Merkittävää tiedon lisääntymisen lisäksi oli mahdollisuus opittavana olevan tiedon syventymiseen oppilaiden kohdatessa luokkahuoneessa muiden katsomusten edustajia konkreettisesti. Myös dialogin sekä ymmärryksen lisääntyminen nähtiin malliin liittyvinä vahvuuksina. Osa opettajista piti osittain integroidun mallin etuna myös sen mahdollisuutta oman uskonnon opetukseen yhteisen katsomusopetuksen rinnalla. Osittain integroidun katsomusopetuksen haasteina nähtiin pienryhmäisten uskontojen aseman heikentyminen, mahdollinen negatiivinen palaute sekä opettajan lisääntyvä työmäärä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject katsomusopetus fi
dc.subject uskonnonopetus fi
dc.subject opettaja fi
dc.subject integroitu katsomusopetus fi
dc.title Pääkaupunkiseudun peruskoulun opettajien käsityksiä osittain integroidusta katsomusopetuksesta fi
dc.title.alternative Teacher's Views on Partly Integrative Worldview Education in Comprehensive School context en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201705104061

Files in this item

Files Size Format View
GRADU. heidi.ruostekoski.pdf 1.078Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record