Oppimispelit historian opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104054
Title: Oppimispelit historian opetuksessa
Author: Kuismin, Tuulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705104054
http://hdl.handle.net/10138/184199
Thesis level: master's thesis
Abstract: Previous studies have shown that using serious games in the classroom setting have a positive impact on students' engagement and learning outcomes. The purpose of this study was to plan and conduct a gamified intervention in a middle school history class where the test group was taught using a serious game and the observation group was taught with traditional learning methods. The research questions guided by the study are: What kind of development can be found in students' school engagement and learning outcomes due to the implemented intervention? What kind of development did the teacher perceive in students' school engagement and learning outcomes due to the intervention? This study was carried out using a mixed methods approach. The focus group that took part in the gamified intervention consisted of two groups of students from parallel grades (N=36) and the history teacher teaching both classes. The quantitative data was collected using a Schoolwork Engagement (EDA) scale. The collected data was analyzed using paired samples t-tests, univariated analysis and comparisons of means and frequencies. The qualitative data of the study consisted of teacher interviews, fact knowledge scales for students and open response questions for the test group students. The acquired material was analyzed using content analysis and factual analysis. The results of the analyzed quantitative data showed no statistical improvements or declines in the focus group's school engagement or learning outcomes and the occurred alterations were entirely coincidental. However the paired samples t-tests showed a statistically significant decrease within one of the claims on the school engagement scale for the test group. These results can be explained by the size of the sample and with problems that arose from the serious game that was conducted. The qualitative data indicated that test group students evaluated their school engagement and learning outcomes in a more positive light than the qualitative data attested. The teacher perceived no developments in school engagement or learning outcomes between the test and observation group but she did notice a positive impact on certain individuals' school engagement within the test group. The open response questions of students' supported the teacher's perceptions. The results are found to have consistency with the findings of previous studies.Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opetuskäytössä hyödynnettävät oppimispelit voivat vaikuttaa positiivisesti oppilaiden motivaatioon ja osaamiseen. Tutkimuksessa suunniteltiin ja toteutettiin pelillinen interventiojakso historian opetukseen, jonka aikana koeryhmälle opetettiin opetusjakson aiheet oppimispelin avulla, kun vertailuryhmässä aihe opiskeltiin perinteisin opiskelumenetelmin. Tutkimuksessa selvitettiin minkälaista mahdollista muutosta oppilaiden opiskeluinnossa ja osaamisessa oli havaittavissa pelillisen intervention seurauksena, sekä millaiseksi opettaja arvioi oppilaiden opiskeluinnossa ja osaamisessa tapahtuneen mahdollisen muutoksen. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin mixed methods -tutkimusstrategiaa hyödyntäen. Tutkimuksen kohderyhmänä oli interventioon osallistuneiden kahden rinnakkaisluokan oppilaat (N=36) sekä molempia luokkia opettanut historian aineenopettaja. Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin opiskeluintoa mittaavalla Schoolwork Engagement (EDA) -mittarilla. Tulokset analysoitiin toistettujen mittausten t-testejä, frekvenssi- ja keskiarvotaulukoita sekä yksisuuntaista varianssianalyysia käyttäen. Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto koostui opettajan haastatteluista, oppilaille suunnatuista faktatietomittareista sekä koeryhmälle suunnatusta pelillisen intervention kyselystä. Haastatteluaineisto, faktatietomittarin tulokset sekä avoimet vastaukset analysoitiin sisällönanalyysin ja faktuaalisen analyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin, että sekä koe- että vertailuryhmän opiskeluinnossa ja osaamisessa tapahtuneet muutokset olivat täysin yksilöllisiä eikä varianssianalyysien avulla havaittu ryhmien välillä tilastollisesti merkittäviä eroja. Sen sijaan toistettujen mittausten t-testien avulla havaittiin tilastollisesti melkein merkittävää laskua yhden opiskeluintoa mittaavan väittämän kohdalla koeryhmän tuloksissa. Tuloksia selittävät otannan pieni koko sekä ongelmat oppimispelin toteutuksessa. Laadullisesta aineistosta ilmeni, että koeryhmän oppilaat arvioivat oman opiskeluintonsa ja osaamisensa pääosin positiivisemmin kuin mitä määrällinen aineisto antoi olettaa. Opettajan arvioiden mukaan positiivista muutosta tapahtui yksilöiden välisessä opiskeluinnossa, mutta ryhmien välisessä opiskeluinnossa tai oppimistuloksissa hän ei havainnut muutosta. Oppilaiden avoimet vastaukset tukivat opettajan havaintoja. Tuloksissa on yhteneväisyyksiä aiemman tutkimustiedon kanssa.
Subject: interventio
opiskeluinto
oppimistulokset
akateeminen osaaminen
Subject (yso): oppimispelit
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record