"Aina liikkeessä" : Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–2015

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3492-9
Title: "Aina liikkeessä" : Tulevaisuuskuvia suomalaisilla, tansanialaisilla, intialaisilla, ghanalaisilla ja isobritannialaisilla lapsilla ja nuorilla 2005–2015
Alternative title: ”Always on the move” : Images of the future drawn by Finnish, Tanzanian, Indian, Ghanaian and British children and adolescents in the years 2005–2015
Author: Lampi, Hanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden osasto
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-06-16
Language: fin
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä tutkimuksia - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3492-9
http://hdl.handle.net/10138/185238
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study examines what kind of future children and adolescents living in Finland, Tanzania, Great Britain, Ghana and India (N=509) imagine for themselves. In my longitudinal study, I examine children’s drawings over a six-year period. The cross-sectional study focuses on identifying the common factors among the drawings from children of the same age, collected at the same time in the same country as well internationally. In addition I study the things that are important to teenagers finishing their basic education. Futures studies is by definition always multi-disciplinary, and so is my approach to the study in hand. It also makes use of nomadic method to adduce self-reflection, especially on themes that have to do with human rights. The data was collected over ten years. A qualitative analysis of these drawings and of mind maps, interviews and Facebook postings on how children see their future was conducted using ATLAS.ti and Excel programs, which also provided quantitative results. The interviews were recorded on video and transcribed. The analysis focuses on the themes expressed in the drawings instead of analyzing them from an artistic or psychological point of view. These drawings of the future reveal what the other school assignments are not able to show. The longitudinal study proved that continuity can be found in an individual adolescent’s dreams and plans about the future in Finland but not so much in Tanzania. Among the Finnish children who were finishing their elementary school (n=64), social values and values connected to power and wealth proved to be the most popular. In Tanzanian cases, the influence of the television, the Internet, and also the relationship with their Finnish friendship school were seen. The Africans and the Indians drew human figures that were more plump, and the Westerners had much more variety in their professional plans and hobbies. The most popular future professions were doctor, teacher and professional football player. Football was an important common denominator; every fifth child had written about or drawn it in their pictures. The adolescents were more conservative than liberal in their views on gender roles and in their dreams considering work and free time. More than half of the Westerners expressed a wish to live abroad. In addition, especially boys from Finland and Britain drew fewer elements of nature in their pictures than others. Among the data, 64% of the children dreamed of having children of their own, most commonly mentioning one child. Many of the Indian children wished for one son, and none of them mentioned wishing for more than two children. A life partner was found in 41% of the drawings, most commonly in the Ghanaian data (over 90%) and least commonly in the Finnish data (under 35%). The most popular animal was dog, followed by chicken. Of those, who did not take the assignments seriously, the majority was Finnish boys, and they also expressed more violence or negativity on their future compared to others. In conclusion, drawings of the future can be used in schools as a motivational, low-expense and universal tool to support the knowledge of the students, to develop student welfare services, and to support an eco-social approach to well-being, education on global and future issues and interdisciplinary cooperation. The key factor is the dialogue between the educator and student taking place after the assignment. Key words: futures studies, nomadic studies, image of the future, future education, values, student welfare services, inclusionTutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia tulevaisuuksia Suomessa, Tansaniassa, Intiassa, Ghanassa ja Isossa-Britanniassa elävät lapset ja nuoret (N= 509) kuvittelevat itselleen. Pitkittäistutkimuksessa (N=11) tarkastellaan suomalais- ja tansanialaislasten tulevaisuuspiirustuksia kuuden vuoden aikana ja poikittaistutkimuksessa etsitään, löytyykö saman ikäisten ja samaan aikaan kerättyjen lasten kuvista yhteisiä tekijöitä, joko oman maan sisällä tai kansainvälisesti. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitkä asiat ovat suomalaisille peruskoulunsa päättäville nuorille tärkeitä. Tutkimusote on tulevaisuustutkimuksen vaatimusten mukaisesti monitieteellinen. Siinä on nomadisen tutkimusotteen tuomana lisäsävynä erityisesti ihmisoikeuksia käsittelevää pohdintaa sekä itsereflektiota. Tutkimuksessa tarkasteltiin laadullisen sisällönanalyysin avulla kolmessa eri maanosassa kaupunkiympäristössä ja maaseudulla elävien lasten ja nuorten tulevaisuuspiirustuksia ja -miellekarttoja, haastatteluja sekä Facebook-profiileita yhteensä 10 vuoden ajan. Aineiston käsittelyssä käytettiin ATLAS.ti- ja Excel-ohjelmia, joiden avulla saatiin myös määrällisiä tuloksia. Haastattelut videoitiin ja litteroitiin. Tutkimuksen keskiössä ovat aineistosta löytyvät sisällöt, eivät taiteelliset tai psykologiset analyysit. Tulevaisuuspiirustuksen avulla voidaan mahdollisesti löytää jotain sellaista, mitä muilla koulutehtävillä ei. Pitkittäisseuranta osoitti, että suomalaisen yksittäisen lapsen tulevaisuushaaveilla on usein jatkumoita, mutta ei niinkään tansanialaisen. Peruskoulunsa päättävillä suomalaisnuorilla (N=64) sosiaaliset arvot sekä valtaan ja rikkauksiin liittyvät mahtiarvot nousivat suosituimmiksi. Tansanialaispiirustuksista oli nähtävissä television ja internetin sekä suomalaisen kummikoulun vaikutus. Afrikkalaiset ja intialaiset piirsivät pyöreämpiä ihmishahmoja, eurooppalaisilla korostuivat kirjavat ammatti- ja harrastusunelmat. Haaveammateista suosituimmat olivat lääkäri, opettaja ja ammattilaisjalkapalloilija. Jalkapallo nousi muutenkin eri kulttuureita yhdistäväksi tekijäksi: kaikkiaan runsas viidennes oli piirtänyt tai kirjoittanut sen. Nuoret olivat konservatiivisia työ- että harrastushaaveissaan sekä sukupuolirooleissaan. Länsimaalaisista useampi kuin joka toinen halusi muuttaa ulkomaille. Suomalaiset ja isobritan¬nialaiset, erityisesti pojat, erosivat muista myös mm. siinä, että he olivat piirtäneet luontoelementtejä kuviinsa huomattavasti muita vähemmän. Koko aineistosta 64 % haaveili lapsista: tyypillisimmillään yhdestä. Intialaisista kukaan ei halunnut yli kahta lasta ja moni toivoi poikaa. Kumppanin itselleen oli merkinnyt 41 %: tyypillisintä se oli ghanalaisille (yli 90 %) ja vähäisintä suomalaisille (alle 35 %). Eläimistä suosituin oli koira, toiseksi suosituin kana. Suomalaispojista löytyi eniten niitä, jotka eivät ottaneet tehtävää vakavissaan tai ilmaisivat väkivaltaa ja muuten negatiivisia mielikuvia tulevaisuudelleen. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulevaisuuspiirustusta voidaan käyttää kouluissa motivoivana, edullisena ja universaalina työkaluna tukemassa oppilaantuntemusta, oppilashuoltoa, ekososiaalista sivistystä, globaali- ja tulevaisuuskasvatusta sekä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä. Keskeistä on tehtävän jälkeen käytävä kasvattajan ja oppilaan välinen dialogi.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
”Ainalii.pdf 17.88Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record