Exploring Hand-Based Haptic Interfaces for Mobile Interaction Design

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3464-6
Title: Exploring Hand-Based Haptic Interfaces for Mobile Interaction Design
Author: Hsieh, Yi-Ta
Other contributor: Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för datavetenskap
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-06-08
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3464-6
http://hdl.handle.net/10138/186079
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Visual attention is crucial in mobile environments, not only for staying aware of dynamic situations, but also for safety reasons. However, current mobile interaction design forces the user to focus on the visual interface of the handheld device, thus limiting the user's ability to process visual information from their environment. In response to these issues, a common solution is to encode information with on-device vibrotactile feedback. However, the vibration is transitory and is often difficult to perceive when mobile. Another approach is to make visual interfaces even more dominant with smart glasses, which enable head-up interaction on their see-through interface. Yet, their input methods raise many concerns regarding social acceptability, preventing them from being widely adopted. There is a need to derive feasible interaction techniques for mobile use while maintaining the user's situational awareness, and this thesis argues that solutions could be derived through the exploration of hand-based haptic interfaces. The objective of this research is to provide multimodal interaction for users to better interact with information while maintaining proper attention to the environment in mobile scenarios. Three research areas were identified. The first is developing expressive haptic stimuli, in which the research investigates how static haptic stimuli could be derived. The second is designing mobile spatial interaction with the user's surroundings as content, which manifests situations in which visual attention to the environment is most needed. The last is interacting with the always-on visual interface on smart glasses, the seemingly ideal solution for mobile applications. The three areas extend along the axis of the demand of visual attention on the interface, from non-visual to always-on visual interfaces. Interactive prototypes were constructed and deployed in studies for each research area, including two shape-changing mechanisms feasible for augmenting mobile devices and a spatial-sensing haptic glove featuring mid-air hand-gestural interaction with haptic support. The findings across the three research areas highlight the immediate benefits of incorporating hand-based haptic interfaces into applications. First, shape-changing interfaces can provide static and continuous haptic stimuli for mobile communication. Secondly, enabling direct interaction with real-world landmarks through a haptic glove and leaving visual attention on the surroundings could result in a higher level of immersed experience. Lastly, the users of smart glasses can benefit from the unobtrusive hand-gestural interaction enabled by the isolated tracking technique of a haptic glove. Overall, this work calls for mobile interaction design to consider haptic stimuli beyond on-device vibration, and mobile hardware solutions beyond the handheld form factor. It also invites designers to consider how to confront the competition of cognitive resources among multiple tasks from an interaction design perspective.Visuaalisen huomiokyvyn säilyttäminen mobiililaitteita käytettäessä on tärkeää sekä ympäröivien tilanteiden havainnoimisen että käyttäjän turvallisuuden kannalta. Nykyiset mobiilikäyttöliittymäratkaisut kuitenkin vaativat käyttäjää keskittämään huomionsa mobiililaitteen ruudulle, mikä rajoittaa käyttäjän kykyä käsitellä ympäristöön liittyvää visuaalista informaatiota. Eräs paljon käytetty ratkaisu tähän ongelmaan on esittää informaatiota laitteen värinän avulla. Värinäpohjainen esitystapa on kuitenkin hetkeen sidottu ja siten ohimenevä, eikä sitä ole välttämättä helppo havaita käyttäjän liikkeellä ollessa. Toinen tapa hyödyntää ns. älylaseja visuaalisen informaation esittämiseen. Tämän tavan etuna on läpinäkyvä näyttöpinta, joka ei vaadi keskittämään katsetta erilliseen laitteeseen. Älylasien tyypilliset syötemuodot kuitenkin aiheuttavat ongelmia niiden sosiaaliselle hyväksyttävyydelle, mikä estää niiden laajempaa käyttöönottoa. Niinpä tämän tutkimuksen lähtökohtana on tarve uudenlaisten mobiilikäyttöliittymien suunnittelulle siten, että käyttäjän huomio säilyy ympäristössä. Väitöskirjatutkimuksessa esitetään, että ratkaisu voi pohjautua käsin kosketeltavaan haptiseen rajapintaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa mobiilitilanteisiin multimodaalisia käyttöliittymiä, joiden avulla käyttäjä voi vuorovaikuttaa informaation kanssa menettämättä huomiotaan ympäristöstä. Tutkimus keskittyy kolmeen tutkimuskohteeseen. Ensimmäisessä kehitetään ilmaisuvoimaisia haptisia ärsykkeitä tarkastelemalla staattisten haptisten ärsykkeiden suunnittelun mahdollisuuksia. Toinen kohde liittyy tilaan perustuvan vuorovaikutuksen suunnitteluun tilanteessa, jossa käyttäjä vuorovaikuttaa ympäristöön liittyvän informaation kanssa liikkeellä ollessaan, jolloin ympäristön visuaalinen havainnointi on tärkeää. Kolmannessa tutkimuskohteessa kehitetään uudenlainen syötemuoto älylaseille. Nämä kolme tutkimuskohdetta voidaan esittää osina jatkumoa, joka perustuu laitteen vaatiman visuaalisen huomion määrään täysin ei-visuaalisista täysin visuaalisiin käyttöliittymiin. Jokaisen tutkimuskohteen osalta kehitettiin vuorovaikutteisia prototyyppejä: kaksi muotoa muuttavaa mekanismia mobiililaitteiden täydentämiseksi uusilla palautemuodoilla sekä haptinen hansikas, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ilmassa suoritettavien eleiden ja haptisen palautteen avulla. Kaikkien kolmen tutkimuskohteen tulokset korostavat käsin kosketeltavien haptisten rajapintojen etuja käytännön sovelluksissa. Ensinnäkin muotoa muuttavat rajapinnat voivat tuottaa staattisia ja jatkuvia ärsykkeitä, joita voidaan hyödyntää mobiilivuorovaikutuksessa. Toiseksi haptisen hansikkaan mahdollistama suora vuorovaikutus ympäröivien maamerkkien kanssa auttaa säilyttämään visuaalisen huomion ympäristössä ja voi saada aikaan mukaansatempaavamman käyttökokemuksen. Kolmanneksi älylasien käyttäjät hyötyvät haptisen hansikkaan anturien mahdollistamasta huomaamattomasta elevuorovaikutuksesta. Tämä väitöskirja kehottaa mobiilikäyttöliittymien suunnittelijoita ottamaan huomioon muut kuin kädessä pideltävät laitemuodot sekä haptisten ärsykkeiden mahdollisuudet laajemmin kuin laitteen sisäänrakennetun värinäominaisuuden kautta. Väitöstutkimus myös pyytää suunnittelijoita ja muotoilijoita pohtimaan vuorovaikutussuunnittelun näkökulmasta, miten kohdata monisuorittamistilanteissa käyttäjän kognitiivisten resurssien välinen kilpailu.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Explorin.pdf 12.65Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record