’’Hesa är kiva. Det är min stadi.’’ : En multimodal analys av det finlandssvenska inslaget i läromedelsserien På gång

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164110
Title: ’’Hesa är kiva. Det är min stadi.’’ : En multimodal analys av det finlandssvenska inslaget i läromedelsserien På gång
Author: Ahola, Hanne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164110
http://hdl.handle.net/10138/190983
Thesis level: master's thesis
Discipline: Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk
Abstract: Pro gradu -tutkielmani käsittelee suomenruotsalaisuutta kolmessa keskipitkän ruotsin eli B1-ruotsin opetukseen suunnatussa På gang -oppikirjasarjan tekstikirjassa. Tutkin vuosiluokkien 6–9 ruotsinopetuksessa käytettäviä kirjoja multimodaalisen analyysin keinoin. Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella suomenruotsalaisia piirteitä sekä niiden ilmentymisen tapoja kirjoissa sekä selvittää, miten kirjoissa määritellään käsite suomenruotsalainen. Suomenruotsalaiset piirteet olen ensin paikantanut tutkimusmateriaalissani Hansénin osittain muokkaamien kolmen kategorian avulla. Analyysissäni olen jakanut suomenruotsalaiset löydökset kuuteen teemakategoriaan, jotka ovat taide, joukkotiedotusvälineet, urheilu, tyypilliset kulttuuriset tai sosiaaliset aktiviteetit ja rituaalit, suomenruotsalaiset alueet sekä kielelliset erityispiirteet. Kategorioista osa pohjautuu sekä Hansénin että Selanderin analyysimalleihin, joita olen muokannut vastaamaan paremmin suomenruotsalaisia piirteitä materiaalissani, osan taas olen luonut löydöksieni pohjalta. Tutkielmani osoittaa, että kirjoista eniten suomenruotsalaisuuteen keskittyvät selkeästi sarjan ensimmäinen ja viimeinen kirja, På gang 7 Texter sekä På gang 9 Texter, joissa erilaisia suomenruotsalaisuuteen viittavia piirteitä on havaittavissa runsaasti. Suomenruotsalaisia hahmoja on kussakin kahdessa kirjassa 10, kun taas kirjoista keskimmäisessä ei suomenruotsalaisia hahmoja esiinny yhtäkään. Suomenruotsalaisuus tuleekin oppilaille tutuksi ennen kaikkea implisiittisesti kirjojen suomenruotsalaisten hahmojen sekä heidän toimintansa kautta. Käsite suomenruotsalainen esiintyy tutkituissa kirjoissa yhteensä viidesti, mutta määritellään eksplisiittisesti kerran. Käsitteen merkitys rakentuu oppilaille ensisijaisesti kirjojen suomenruotsalaisten hahmojen välittämien erilaisten vihjeiden kautta.
Subject: suomenruotsalaisuus
oppikirjat
ruotsinopetus
multimodaalinen analyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record