Measuring Digital Game Experience : Response Coherence of Psychophysiology and Self-Reports

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705224175
Title: Measuring Digital Game Experience : Response Coherence of Psychophysiology and Self-Reports
Author: Järvelä, Simo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705224175
http://hdl.handle.net/10138/190989
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kognitionsvetenskap
Cognitive science
Kognitiotiede
Abstract: Tässä työssä tutkitaan psykofysiologisella menetelmällä ja itseraportoinneilla saatujen tulosten vastauskoherenssia pelattaessa pitkiä pelijaksoja digitaalisia pelejä. Emootioiden valenssia ja virittyneisyyttä voidaan mitata molemmilla menetelmillä, ja niillä saatujen tulosten on todettu mm. kuvankatselukokeissa korreloivan melko voimakkaasti. Digitaaliset pelit ovat kuitenkin stimuluksena ja tutkimuskohteena huomattavan erilaisia kuin staattiset kuvat, sillä ne ovat luonteeltaan interaktiivisia, nopeatempoisia, kompleksisia, ja lisäksi niitä pelataan tavoitteellisesti ja päämäärähakuisesti. Psykofysiologisessa pelitutkimuksessa on aiemmin huomattu kuinka vastauskoherenssi näiden menetelmien välillä on melko vaihteleva, mutta sitä ei alalla kuitenkaan ole toistaiseksi systemaattisesti lähdetty tarkastelemaan. Työssä analysoidaan neljän eri digitaalisen pelin osalta kuinka vahvasti psykofysiologisella menetelmällä mitatut kasvonlihasaktiviteetit sekä kämmenistä mitattu ihon sähkönjohtavuus – vakiintuneet tavat arvioida valenssia ja virittyneisyyttä – korreloivat puolen tunnin mittaisten pelijaksojen päätteeksi täytettyjen valenssia ja virittyneisyyttä mittaavien itseraportointien kanssa. Aineiston otoskoko on 36, ja koehenkilöt ovat ikäväliltä 18-34 (ka = 24,0, s = 4,35) ja he ovat kaikki miespuolisia aktiivisia peliharrastajia. Psykofysiologian ja itseraportointien vastauskoherenssin lisäksi työssä tarkastellaan sitä ovatko itseraportoinnit vahvemmin yhteydessä välittömästi vastaushetkeä edeltäviin ajanhetkiin psykofysiologisesta mitta- aineistosta kuin koko mittausjakson keskiarvoon. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vastauskoherenssi on systemaattinen ja oletetun suuntainen, mutta efektikoot ovat huomattavasti kuvankatseilukokeita alhaisempia riippumatta siitä mihin ajanjaksoon fysiologisesta mitta-aineistoista vertailu tehdään. Johtopäätöksenä esitetään, että psykofysiologisia mittareita pelitutkimuksessa käytettäessä on syytä toisaalta olla hyvin harkitsevainen saatujen tulosten tulkinnan suhteen, sekä toisaalta pyrkiä tiukkaan kontrolliin koeasetelmasuunnittelussa, jotta mahdollisuus mielekkäiden tulkintojen tekemiseen säilyy.
Subject: digitaaliset pelit
psykofysiologia
kognitiotiede


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jarvela_Simo_Pro_Gradu_2017.pdf 336.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record