Jo ennen syntymää vai vasta ristiäisissä? : Nimenantoprosessi suomalaisissa perheissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164118
Title: Jo ennen syntymää vai vasta ristiäisissä? : Nimenantoprosessi suomalaisissa perheissä
Author: Perälä, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705164118
http://hdl.handle.net/10138/191032
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani nimenantoprosessia suomalaisissa perheissä. Tavoitteenani on selvittää moni-puolisesti sitä, millaisia asioita vanhemmat huomioivat lasta nimetessään ja millaiset tekijät vaikuttavat nimenantoon. Lisäksi tarkastelen vanhempien rooleja nimenantoprosessissa sekä heidän ajatuksiaan ni-men ja identiteetin välisestä yhteydestä. Pääasiallisena aineistonani on neljien suomalaisten vanhempien teemahaastattelut. Haastatteluissa ilmitul-leiden ilmiöiden perusteella keräsin kolmesta teemasta, esikoisen osallistumisesta ja lapsen olemuksen vaikutuksesta nimenantoon sekä vanhempien rooleista nimenannossa, lisätietoa e-lomakkeella. Tämä kyselyaineisto käsittää vastauksia 28 eri perheestä 49 vanhemmalta. Haastatteluissa selvisi, että nimenantoprosessiin vaikuttavat lukuisat seikat. Uusin ja yllättävin havainto on se, että jokaisessa haastattelemassani perheessä esikoinen on osallistunut kuopuksen nimenantoon. Kaikkien haastattelemieni perheiden vanhemmat ovat myös antaneet esikoisen ehdottaman nimen kuo-puksen ensi- tai jälkinimeksi. E-lomakekyselyyn vastanneista vanhemmista noin kolmasosa raportoi esi-koisen osallistumisesta nimenantoon, mutta vain kahdessa perheessä esikoisen ehdotus oli annettu kuo-puksen viralliseksi nimeksi. Myös lapsen olemuksen vaikutus on tutkimukseni mukaan merkittävä: kaikis-sa haastattelemissani perheissä lapsen olemus oli jollain tapaa vaikuttanut nimenantoon, ja 14 e-lomakkeeseen vastanneessa perheessä joko molemmat vanhemmat tai jompikumpi vanhemmista ilmoitti lapsen olemuksella olleen vaikutusta nimenannossa. Esikoisen osallistumisen ja olemuksen vaikutuksen lisäksi haastattelemissani perheissä on lasta nimettäessä kiinnitetty huomiota myös muun muassa siihen, että nimi sopii yhteen sisarusten nimien tai lapsen sukunimen kanssa. Yleisimpiä nimeämiskriteerejä ennen lapsen syntymää olivat esimerkiksi nimen suomalaisuus, persoonallisuus ja kauneus. Vanhempien roolijako osoittautui hypoteesini mukaiseksi: haastattelujen perusteella äidillä näyttää useim-miten olevan aktiivisempi rooli nimenannossa kuin isällä. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että äidin saattaa olla helpompi keksiä nimi tytölle ja isän pojalle. E-lomakeaineisto tukee tätä havaintoa vain osittain: äi-deistä kolmasosa koki tytönnimen keksimisen helpommaksi kuin pojannimen, mutta suurin osa isistä koki nimeämisen yhtä helppona niin tytölle kuin pojalle. Nimen ja identiteetin välisestä yhteydestä nousi haas-tatteluissa erilaisia näkemyksiä: osa uskoi nimellä olevan vaikutusta identiteettiin ja osa ei. Koska niin haastattelu- kuin e-lomakeaineistoni on pieni, tutkielmani perusteella ei voi tehdä yleistyksiä. Tutkielmani antaa kuitenkin merkittävää ja uutta suuntaa antavaa tietoa nimenantoprosessiin vaikuttavista tekijöistä sekä vanhempien rooleista ja heidän ajatuksistaan nimen ja identiteetin välisestä yhteydestä.
Subject: nimistöntutkimus
nimenantoprosessi
nimi
identiteetti
nimi-identiteetti
nimeämiskriteerit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record