Normative language in the late Middle Kingdom epistolary material from el-Lahun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314489
Title: Normative language in the late Middle Kingdom epistolary material from el-Lahun
Author: Autere, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314489
http://hdl.handle.net/10138/191078
Thesis level: master's thesis
Discipline: Archaeology
Arkeologia
Arkeologi
Abstract: Pro gradu -tutkielmani tarkastelee normatiivista kielenkäyttöä muinaisegyptiläisessä el-Lahunin kirjeaineistossa. Suurin osa kirjeistä on kirjoitettu Senusret III ja Amenemhat IV hallintokausien välisenä aikana (1837−1764 eaa.). Vaikka kirjeissä näkyvä vahva konventionaalinen tyyli on tunnistettu jo papyruskokoelman ensimmäisistä julkaisuista lähtien, ilmiön luonnetta ja kirjeissä näkyvän konventionaalisen kielen piirteitä on tutkittu vähän. Tutkin työssäni, millaista el-Lahunin kirjeaineiston odotettu, sosiaalisesti hyväksytty kielenkäyttö on ja millaisia pragmaattisia funktioita diskurssin eri piirteillä on. Pohdin myös, onko mahdollista hahmottaa kirjeformulan tyyliin ja eri piirteiden käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Työni on korpustutkimus, jossa analysoin tarkasti rajatun kirjallisen aineiston piirteitä lähiluvun keinoin. Lahunin papyruskokoelma on yksi harvoja keskivaltakunnan ajalta peräisin olevia laajoja korpusaineistoja. Sen ajallinen ja alueellinen yhtenäisyys muodostaa hyvän pohjan normatiivisten piirteiden tutkimukselle ja tunnistamiselle. Aineisto koostuu n. 80 papyruskirjeestä, jotka on kirjoitettu myöhäisellä keskivaltakunnan kielellä. Tutkielmani osoittaa, että el-Lahunin kirjeaineistossa on nähtävissä erityinen ns. swDA-ib-kirjeformula. Termi swDA-ib tarkoittaa viestiä tai yhteydenottoa. Kaikissa termiä käyttävissä kirjeissä on havaittavissa konventionaalinen tapa muotoilla teksti käyttäen erityistä swDA-ib pw -ilmausta ja sen variaatioita. Lisäksi kaikki kirjeet noudattavat yhtenäistä, normatiivista tapaa viitata kirjeen kirjoittajaan ja vastaanottajaan erityisillä konventionaalisilla termeillä. Kyseisen kirjeformulan käyttö on myös rajattu tarkasti määriteltyihin sosiaalisiin tilanteisiin. Edellä mainittujen piirteiden lisäksi kirjeissä nähtävissä oleva normatiivinen kielenkäyttö vaikuttaa suosivan erilaisia epäsuoria tapoja esittää pyyntö. Yhteinen piirre näissä pyyntöstrategioissa on niiden tapa tai pragmaattinen funktio, joka etäännyttää kirjoittajan roolin esitettyjen pyyntöjen agenttina, aktiivisena toimijana. Ilmiö tuntuu liittyvän yleisesti pyynnön esittämisen luonteeseen sen tekijälle mahdollisesti vaikeana ja vahingollisena tilanteena. Etäännyttävien piirteiden käyttö on yhteydessä myös kirjeen kirjoittajien suhteelliseen sosiaaliseen hierarkiaan. Lahunin kirjeaineiston normatiivisen kielen piirteet heijastavat myös laajemmin yhteisön sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita. Christopher Eyre on nostanut esiin henkilökohtaisten suhteiden merkityksen faraonisen ajan hallintokulttuurissa. Kirjeissä käytetyt tervehdykset ja tarkkaan harkittu, opittu kielenkäyttö vaikuttavatkin liittyvän aikansa yhteiskunnallisiin erityispiirteisiin, joissa henkilön sosio-kulttuurinen asema on vahvasti sidoksissa hänen henkilökohtaiseen suhteeseensa ylemmässä asemassa olevaan henkilöön. Tutkielmani osoittaa kirjekulttuurin tuntemuksen merkityksen useille erilaisille kysymyksenasetteluille.This study examines the normative use of language in the late Middle Kingdom epistolary material from el-Lahun. Although the strong degree of conventionalisation in the discourse of the letters has been recognised in previous studies, the nature and characteristics of the phenomenon have been studied relatively little. This study examines the normative features in the discourse and their pragmatic and other functions. In addition, it discusses the possible factors affecting the use and style of the letter formula. This study is based on a closed corpus and analyses the characteristics of the material through close-reading of texts. The material on which this study is based consists of approximately 80 letters in the el-Lahun papyri collections. The material is exceptionally coherent in spatial and chronological distribution and forms a good basis for studies of normativity. This study shows that the letters which define the manner of communication as swDA-ib (a message, lit. to make heart at ease) follow a common ‘letter formula’. It appears that this specific manner of addressing has two core characteristics. These include the use of the expression swDA-ib pw in structuring the letter, and the use of specific addressing words to refer to the correspondents. In addition, it is clear that the use of this letter formula is restricted to specific situations of social exchange. In addition, the normative language of the Lahun letters favours several indirect requesting strategies and features that aim to background the presence of the author. In fact, it seems that one of the most prominent features of the normative discourse of the letters is the aim to alienate the presence of the author as the agent behind the speech acts performed. This feature appears to be prominent especially in the socially expected manners of formulating a request. This tendency seems to be connected to the nature of requesting in general, as something that is potentially a difficult and harmful situation for the author. On the other hand, the use of indirect requesting strategies can in some cases be related to the difference in the relative socio-hierarchical status between the correspondents. In addition, it is evident that the characteristics of the swDA-ib-letters reflect the socio-cultural structures in the community. Christopher Eyre has emphasised the importance of personal relationships in a society build upon complex patronage and client structures, in which the socio-cultural status of the person is strongly connected to the relationship he has with his patron. It appears that the various greetings, and carefully formulated requests attested in these letters should be understood in this slightly difficult socio-cultural context. The existence of a culturally valued, learned manner of addressing offers potential for several linguistic and philological studies, as well as on research on the complex socio-cultural structures in the community.
Subject: el-Lahun
kirjeformula
epistolografia
normatiivinen kielenkäyttö
keskivaltakunta
egyptologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Autere_Kaisa_Pro gradu_2017.pdf 888.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record