Hylkäyskirje tekstilajina työnhaun diskurssissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054641
Title: Hylkäyskirje tekstilajina työnhaun diskurssissa
Author: Keckman, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054641
http://hdl.handle.net/10138/191112
Thesis level: master's thesis
Discipline: Finnish Language
Suomen kieli
Finska språket
Abstract: Tutkielmassani kartoitan, millaisen tekstilajin työnhaun diskurssin hylkäyskirjeet muodostavat. Havainnollistan, millaisia hylkäyskirjeet ovat rakenteensa puolesta ja millaista kohteliaisuutta niissä esiintyy. Diskurssintutkimuksen ja tekstintutkimuksen traditioihin nojautuvassa analyysissäni hyödynnän systeemis-funktionaalista kieliteoriaa sekä Brownin ja Levinsonin universaalia kohteliaisuusteoriaa. Päätelmäni perustuvat sadasta hylkäyskirjeestä koostuvan aineistoni kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen havainnointiin. Hylkäyskirje koostuu viidestä pakollisesta vaiheesta eli aloitusmuodollisuuksista, kiitoksista, tehtävä- tai yritysviittauksesta, rekrytointiprosessin kuvauksesta ja lopetusmuodollisuuksista. Jotta mikin vaihe toteutuu, on kirjeessä esiinnyttävä ainakin yksi sitä edustava, yleensä pakollinen funktionaalinen jakso. Tyypillisesti esiintyviä pakollisia jaksoja ovat alkutervehdys, kiitosjakso, tehtävä- tai yritysviittausjakso, suora hylkäysjakso sekä lopputervehdys. Näiden lisäksi vaiheita toteuttavat lukuisat valinnaiset jaksot. Hylkäyskirjeet ovatkin sisällöllisesti yllättävän monipuolisia. Funktionaalisten jaksojen suuri määrä, sisäinen variaatio ja niiden rajaamisen ongelmallisuus piirtävät hylkäyskirjeestä kuvaa paikoin vakiintumattomana tekstilajina. Yhtäältä kirjeissä esiintyy lähes fraasiutuneita suoria hylkäysjaksoja, joiden muotoutumista ohjaa kirjoittajille yhteinen tekstilajin taju, toisaalta taas kaikkia varioivia jaksoja ei pystytä yksiselitteisesti niputtamaan yhteen skeemaan. Funktionaalisten jaksojen interpersoonaista tasoa tarkasteltaessa käyvät ilmi myös kirjeen lähettäjän ja vastaanottajan roolit. Työnhakija on alisteisessa asemassa näyttäytyvä hylkäämisperformatiivin kohde. Työnantajataho ottaa roolin tarjoajana, arvioijana ja valitsijana, jolla on täytettäviä tarpeita. Yleensä kirjeissä ei eksplikoida, että myös työnantajataho on työnhakijan arvioinnin kohteena. Joissakin harvinaisemmissa jaksoissa roolit näyttäisivät kuitenkin kääntyvän päälaelleen. Esimerkiksi työtarjonnan seuraamiseen kehottavissa jaksoissa eksplikoidaan, että vastikään hylätty työnhakija voi tulevaisuudessa olla valitsijan roolissa päättäessään, millaisten tahojen työpaikkailmoituksiin hän tarttuu. Hylkäyskirjeissä hyödynnetään monenlaisia kohteliaisuusstrategioita. Etäkohteliaisuutta ilmentävät kielenainekset ovat aineistossani yleisempiä. Näihin lukeutuvat erilaiset etäännyttävät ajanilmaukset, modaalisuus, pahoittelu ja persoonan häivyttäminen. Työnantajataho viittaa itseensä tyypillisesti monikon ensimmäisessä persoonassa, osana organisaatiota edustavaa ryhmää, ja suorissa hylkäysjaksoissa käytetään passiivirakenteita. Näin hylkäämisperformatiivin suorittaja taka-alaistetaan. Lisäksi hyvin yleisesti käytetty etäkohteliaisuuden keino on suorissa hylkäysjaksoissa kielellistyvä pahoittelu, jota osoitetaan valitettavasti-adverbillä. Valitettavasti-ilmaisun merkitys näyttäisi kuitenkin siirtyneen metapragmaattiselle tasolle. Se ei kuvaa itse verbin ilmaiseman toiminnan tapaa vaan signaloi olevan valitettavaa, että kyseinen puheakti eli hylkääminen joudutaan suorittamaan. Etäkohteliaisuuden lisäksi hylkäyskirjeissä esiintyy jonkin verran lähikohteliaisuutta. Yhteistyöhalukkuutta ja optimismia ilmaistaan esimerkiksi toivotuksin ja kehotuksin, joilla annetaan ymmärtää, että työtä saattaa jatkossa olla tarjolla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Keckman_Elina_Pro gradu_2017.pdf 1.697Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record