Nordens språk i Spanien : En empirisk studie av studerande av svenska, finska, norska, danska och isländska i Barcelona

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054614
Title: Nordens språk i Spanien : En empirisk studie av studerande av svenska, finska, norska, danska och isländska i Barcelona
Author: Juusti, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706054614
http://hdl.handle.net/10138/191147
Thesis level: master's thesis
Discipline: Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk
Abstract: Pro gradu -tutkielma käsittelee barcelonalaisen kielikoulun Institut Nordicin opiskelijoiden oppimismotivaatiota. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mikä motivoi monikielisiä aikuisopiskelijoita opiskelemaan ruotsia, suomea, norjaa, tanskaa sekä islantia Espanjassa. Tutkielmassa tarkastellaan aikuisopiskelijoiden suhtautumista kohdekieleen, sen oppimiseen ja kieliyhteisöön. Tutkielmassa tarkastellaan myös, mitkä motiivit ovat yhteydessä kielen opiskelun aloittamiseen ja mitkä käsitykset aikuisopiskelijoilla on itsestään kielen oppijoina. Lisäksi analysoidaan sekä formaalia että informaalia, luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista ja oppimisympäristöä Barcelonassa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sekä kolmannen kielen oppimisen teoriaan että aikaisempiin motivaatiotutkimuksiin koskien etenkin aikuisopiskelijoiden kielenoppimista ja motiiveja jatkokouluttautua. Erityisesti hyödynnetään Zoltán Dörnyein L2-malleja, sillä kolmannen kielen oppimisen teoria pohjautuu osittain toisen kielen oppimisen teoriaan. Kolmannen kielen oppimisen teorian pohjalta tutkielma käsittelee lisäksi monikielisyyden vaikutusta uuden kielen oppimiseen. Tutkimusotoksen muodostavat Institut Nordicin opiskelijat, jotka opiskelevat kielikoulussa joko suomea, ruotsia, norjaa, tanskaa tai islantia. Tutkielman aineisto on kerätty kevätkaudella 2015–2016. Kyselyaineisto analysoitiin ja tulkittiin pääsääntöisesti kvalitatiivisen menetelmin. Tutkimustulokset perustuvat kyselylomakkeeseen, johon vastasi yhteensä 79 opiskelijaa. Tulokset osoittavat, että opiskelijoiden kiinnostus uuteen kieleen ja kohdemaihin oli monipuolista. Opiskelijat kokivat kielenopiskelun mielekkääksi, joskin ajoittain vaikeaksi. Pohjoismaiset työmarkkinat kiinnostivat useaa aikuisopiskelijaa. Kielen opiskelun uskotaan parantavan mahdollisuuksia työelämässä ja kielen osaaminen nähdään väylänä nopeampaan integroitumiseen kohdemaahan muuttaessa. Useat opiskelivat uutta kieltä Barcelonassa perhesyistä.
Subject: monikielisyys
kolmannen kielen oppiminen
motiivit
elinikäinen oppiminen
aikuisopiskelijat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Juusti_Saara_Pro gradu_2017.pdf 847.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record