‘If we don’t teach them, how can they dance?’ : The state of traditional music among children and adolescents in an Awajún community

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314495
Title: ‘If we don’t teach them, how can they dance?’ : The state of traditional music among children and adolescents in an Awajún community
Author: Latva-Pukkila, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201705314495
http://hdl.handle.net/10138/191158
Thesis level: master's thesis
Discipline: Musicology
Musiikkitiede
Musikvetenskap
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee erään Perun Amazonissa asuvan alkuperäiskansan, Awajúnien, musiikkia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä Awajúnien perinnemusiikki on, ja onko lapsilla ja nuorilla mahdollisuus oppia sitä. Perinnemusiikilla tässä työssä viitataan niihin soittimiin ja musiikkityyleihin joita Awajúnit käyttivät ennen kuin länsimaiset vaikutteet tulivat vahvoiksi. Tutkielma perustuu kirjoittajan Pohjois-Perussa tekemään etnografiseen kenttätyöhön. Kenttätyö toteutettiin 8.1.-1.4.2016 Supayakun kylässä sekä Jaénin kaupungissa, jossa monet Supayakun asukkaat olivat tilapäisesti opiskelemassa tai töissä. Pääasialliset tutkimustekniikat olivat haastattelu, osallistuva havainnointi sekä keskustelu ihmisten kanssa. Aineistona tutkimuksessa käytetään 21 Supayakun asukkaan kanssa tehtyjä haastatteluja ja kenttäpäiväkirjojen merkintöjä. Lähes kaikki Supayakun asukkaat kuuluvat Awajún-kansaan. Poikkeuksia tähän ovat kylän lääkäri, sairaanhoitaja, kätilö, yläkoulun opettajat sekä muutamat avioliiton vuoksi kylään muuttaneet henkilöt. Awajúnit asuvat Pohjois-Perussa lähellä Ecuadorin rajaa. Kuten monien muidenkin Amazonin sademetsässä asuvien ryhmien, myös Awajúnien musiikkia on tutkittu hyvin vähän. Awajúnien musiikki voidaan jakaa kahteen päätyyliin, maallisiin kappaleisiin nimeltä nampeg ja vahvemmin henkimaailmaan liittyviin kappaleisiin nimeltä anen. Suurin osa Awajúnien musiikista on säestyksetöntä vokaalimusiikkia, mutta myös joitakin soittimia käytetään. Viime vuosikymmenien aikana monien yhteisöjen elämä Amazonin sademetsässä on muuttunut paljon. Esimerkiksi lisääntynyt kanssakäynti muiden kulttuureiden kanssa ja teknologinen kehitys vaikuttavat lähes kaikkiin elämän osa-alueisiin, kuten elintapoihin, arvoihin ja musiikkiin. Musiikillista muutosta on tutkittu monissa osissa maailmaa, mutta vain hyvin vähän Amazonin alueella. Yhteiskunnan muuttuessa jotkin musiikkikulttuurit kestävät tai muuttuvat, toiset taas katoavat. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että Awajúnien perinnemusiikki ei ole kadonnut, mutta sen käyttö on vähentynyt selkeästi. Myös musiikin käyttöyhteydet ja merkitys ovat muuttuneet. Lapsilla ja nuorilla on merkittävä rooli kulttuurin eteenpäin viejinä. Perinteisesti Awajúnien musiikki siirtyi sukupolvelta toiselle ennen kaikkea vanhempien opettaessa sitä lapsilleen. Nykyään tapoja oppia musiikkia on monia, ja useissa näistä teknologialla on merkittävä rooli. Myös koulujärjestelmä ja kristillinen kirkko vaikuttavat musiikin opetukseen ja oppimiseen sekä käsityksiin musiikista. Vaikuttaa siltä, että perinnemusiikki ei ole ainakaan vielä täysin pystynyt sopeutumaan muuttuneeseen yhteiskuntaan. Tämän tutkielman perusteella voidaan sanoa, että Supayakun kylässä lasten ja nuorten on mahdollista oppia perinnemusiikkia, mutta tämä vaatii usein henkilökohtaista paneutumista asiaan.This research examines the transmission of traditional music of the Awajún, an indigenous group in the Peruvian Amazon. The main objectives of the research are to describe traditional Awajún music and to analyze children and adolescents’ opportunities to learn it. Here, traditional music refers to the musical styles and musical instruments that were used amongst the Awajún before Western influences became considerable. The research is based on ethnographic fieldwork conducted in Northern Peru. The fieldwork took place in the native community of Supayaku and in the city of Jaén from January 8th until April 1st of 2016. The main techniques used during the fieldwork were interviews, participant observation and informal conversations. Used in this Master’s thesis are interviews with 21 people living in the community of Supayaku, together with field notes. In Supayaku, all of the inhabitants are of Awajún ethnicity, except for the secondary school teachers, the doctor, the nurse and the midwife and a few people who have moved there through marriage. Not unlike music of other groups living in the Amazon rainforest, music of the Awajún has been studied very little. Traditional Awajún music can be divided into two groups: powerful songs called anen and songs with profane character called nampeg. Traditional Awajún music is mostly vocal, but some instruments are used as well. During the past decades, the life of many Amazonian societies has changed enormously. Increased contact with other cultures and technological development have had an impact on almost all aspects of life, such as way of living, values, and music. When a society changes, some music cultures survive, some change, and some disappear. In the light of this research, it seems that traditional Awajún music has not disappeared, but the use of it has decreased considerably. Also, use and meaning of this music style has changed. Traditionally, Awajún music was transmitted to the new generation by relatives of the same sex. Today, the ways of learning music are much more diverse than before, and technology plays an important role in many of these. The school system and Christian church have an impact on music teaching and learning and opinions on music as well. It seems that, until now, traditional music has not been able to fully adapt to the changed community. In Supayaku, it is possible for children and adolescents to learn traditional music. However, it often requires strong personal effort.
Subject: perinnemusiikki
musiikin oppiminen
lasten musiikki
kulttuurin muutos
Amazonin sademetsä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Latva-Pukkila_Anni_Pro gradu_2017.pdf 7.063Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record