"Kaikki ei oo ilmasta ja – on se aika rankkaa se – aikuisten elämä" : tapaustutkimus kuudesluokkalaisten työelämätaitojen oppimiskokemuksista Yrityskylässä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Lindholm, Heidi
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074744
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191176
dc.description.abstract The purpose of this study is to explore learning experiences of sixth grade students in the Me & MyCity learning environment. The research task is approached through the criteria of meaningful learning, which have been used as a theoretical framework in a Finnish learning environment study, among others. Previous research has shown that criteria of meaningful learning can be found in different kinds of learning environments. The study focuses on what working life skills the students learn in the Me & MyCity working life and society simulation. Very little research has been conducted on Me & MyCity, so the study is much needed. Research on learning environments shows that understanding and studying the usefulness of different learning environments is necessary, since there are few studies available on the topic. The goal of this study is to generate new information about the Me & MyCity learning environment, and also about which working life skills it can help students learn. The results of this study can also be used, for example, in the development of Me & MyCity. The study was carried out as a case study. The data consists of thematic interviews of a class of students and a teacher from a school in Vantaa who visited Me & MyCity in the spring of 2016, and papers the students wrote (two per each student). Altogether there were thematic interviews of 19 students, 38 papers, and one thematic interview of a teacher. The data was analyzed deductively, using the criteria of meaningful learning and a framework of working life skills that was compiled for this study. The results show that all criteria of meaningful learning can be found in Me & MyCity. However, based on the research data, the criterion of constructive learning was fulfilled only to a small extent, so the learning environment of Me & MyCity could be developed to support students' reflection of their own learning more, for example. There is variation in how working life skills are learnt in Me & MyCity. According to the results, some working life skills were not learnt at all. These results can be applied, among other things, in the pedagogical material of Me & MyCity, and its development. The results can also be put to use in ordinary school teaching to consider how school work can support students in learning working life skills and how, for example, an authentic learning environment that supports learning can be built in a school environment. The results can also be applied to building a good learning environment that supports the learning of other skills and information as well. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuudesluokkalaisten oppilaiden oppimiskokemuksia Yrityskylä-oppimisympäristössä. Tutkimustehtävää lähestytään mielekkään oppimisen kriteereiden avulla, joita on käytetty teoreettisena viitekehyksenä esimerkiksi suomalaisessa oppimisympäristötutkimuksessa. Aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että mielekkään oppimisen kriteereitä on löydettävissä erilaisista oppimisympäristöistä. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti, mitä työelämätaitoja oppilaat oppivat Yrityskylän työelämä ja yhteiskuntasimulaatiossa. Yrityskylään kohdistuvaa tutkimusta on tehty hyvin vähän, joten tarve tutkimukselle on suuri. Oppimisympäristöihin kohdistuvassa tutkimuksessa on huomattu, että ymmärrys ja tutkimus erilaisten oppimisympäristöjen hyödyllisyydestä on tarpeellista, koska tutkimustietoa on vielä melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Yrityskylän oppimisympäristöstä sekä siitä, mitä työelämätaitoja sen avulla voidaan oppia. Tutkimuksen tuloksia voidaan myös hyödyntää esimerkiksi Yrityskylän kehitystyössä. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimusaineistona toimi yhden Yrityskylässä keväällä 2016 vierailleen vantaalaisen luokan oppilaiden sekä opettajan teemahaastattelut sekä oppilailta kerätyt kirjoitelmat (2kpl/ oppilas). Yhteensä tutkimusaineistoa oli 19 oppilaan teemahaastattelut, 38 kirjoitelmaa sekä opettajan teemahaastattelu. Aineisto analysoitiin deduktiivisesti käyttäen mielekkään oppimisen kriteereitä sekä tähän tutkimukseen koottua työelämätaitorunkoa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Yrityskylästä oli löydettävissä kaikki mielekkään oppimisen kriteerit. Konstruktiivisuuden kriteeri toteutui tutkimusaineiston perusteella kuitenkin melko vähän, joten Yrityskylän oppimisympäristöä voisi kehittää esimerkiksi tukemaan enemmän oppilaiden oman oppimisen reflektointia. Työelämätaitoja Yrityskylässä opittiin vaihtelevasti. Tutkimustulosten mukaan joitain työelämätaitoja ei opittu lainkaan Yrityskylässä. Näitä tutkimustuloksia voi esimerkiksi soveltaa Yrityskylän pedagogisessa materiaalissa sekä sen kehittämisessä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös tavanomaisessa kouluopetuksessa ja sen avulla pohtia, miten koulutyössä voidaan tukea oppilaiden työelämätaitojen oppimista sekä miten kouluympäristöön voidaan rakentaa esimerkiksi oppimista tukeva autenttinen oppimisympäristö. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös siihen, miten hyvä oppimista tukeva oppimisympäristö voidaan rakentaa myös muiden taitojen sekä tietojen oppimisen tueksi. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject learning environment en
dc.subject working life skills en
dc.subject skills for the future en
dc.subject simulation en
dc.subject meaningful learning en
dc.subject oppimisympäristö fi
dc.subject työelämätaidot fi
dc.subject tulevaisuuden taidot fi
dc.subject simulaatio fi
dc.subject mielekäs oppiminen fi
dc.title "Kaikki ei oo ilmasta ja – on se aika rankkaa se – aikuisten elämä" : tapaustutkimus kuudesluokkalaisten työelämätaitojen oppimiskokemuksista Yrityskylässä fi
dc.title.alternative "Not everything's free and – it's pretty tough – life as an adult" : A case study of sixth-graders' working life skills learning experiences in Me & MyCity en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074744

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindholm_pro_gradu.pdf 1.480Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record