Perhe liikkeessä : Tapaustutkimus kahden työssäkäyvän ja neljän harrastuksiin osallistuvan lapsen arjesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074782
Title: Perhe liikkeessä : Tapaustutkimus kahden työssäkäyvän ja neljän harrastuksiin osallistuvan lapsen arjesta
Author: Laine, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074782
http://hdl.handle.net/10138/191177
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Children's hobbies affect families' everyday life structure and time schedules. According to recent studies the hobby culture has changed in Finland within last decades. Children are actively taking part in different kinds of hobbies. At the same time public discussion about families' everyday life is focused on the challenges of consolidating work and family. One of the major challenges is time and its' sufficiency. Families report they experience lack of time in their everyday life. The aim of this study was to research how children's hobbies influence the everyday life. The study is based on home economics science which emphasizes the interactional and experimental features of parenting/nurturing and functioning in everyday life. The study was a qualitative case study with ethnographical scientific approach. The family studied has six family members. Both parents are working full time. All children participate supervised hobby activity weekly. The data was collected by observing family's everyday life and by interviewing all family members in December 2016. The collected data was analyzed by using Grounded Theory methodology. The main finding in the study was that hobbies have mainly positive effects on the everyday life of the family studied. According to all family members the hobbies brought positive content to children's life. Time schedules of children's hobbies affected everyday life structure but also brought challenges. Hobby culture was criticized for being binding, goal-directed or adult focused in some cases. The emerged phenomenon of the study was time – its' sufficiency or the lack of it. All family members were satisfied with everyday life as a result of the solution family had come to for time management. The parents' weekly turns in taking care of household duties were a solution for everyday life management which also enabled leisure activities during busy everyday life. The most significant result of the study involves the formula for reorganizing everyday life functions. This arrangement can be seen as a reflection of rebirth or transformation in family culture.Tavoitteet. Lasten harrastukset vaikuttavat lapsiperheen aikatauluihin ja arjen rakenteeseen. Harrastuskulttuurin on todettu muuttuneen Suomessa viime vuosikymmenten aikana. Tutkimusten mukaan lapset harrastavat aiempaa aktiivisemmin. Samanaikaisesti julkisessa keskustelussa on käsitelty työn ja perheen yhteensovittamisen haasteellisuutta. Viime vuosina toteutetut perhetutkimukset ovat osoittaneet lapsiperheiden kokevan ajanpuutetta arjessaan. Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella millä tavoin lasten harrastukset vaikuttavat lapsiperheen arkeen. Tutkimusta ohjasi kotitaloustieteen teoriaperusta, jossa arkea tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kiinnittäen huomiota kasvatuksellisten ja toiminnallisten tekijöiden ohella arjen kokemuksellisiin ja vuorovaikutuksellisiin tekijöihin. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin etnografisena tapaustutkimuksena. Tutkimukseen osallistui kuuden hengen perhe, jossa on kaksi työssäkäyvää vanhempaa ja neljä harrastuksiin osallistuvaa lasta. Tutkimusaineisto hankittiin havainnoimalla perheen arkea sekä haastattelemalla perheenjäseniä. Aineisto analysoitiin grounded theory -menetelmää soveltaen. Tulokset ja johtopäätökset. Harrastuksilla koettiin olevan pääsääntöisesti myönteisiä vaikutuksia perheen arkeen, koska ne toivat mielekästä sisältöä lasten elämään. Harrastukset aikatauluttivat perheen arkea, mutta aikatauluihin liittyi myös haasteita. Harrastuskulttuuria koskeva kritiikki kohdistui toiminnan sitovuuteen, tavoitteellisuuten ta ja aikuislähtöisiin toimintamalleihin. Tutkimusaineistosta voitiin johtaa yksi arjen kannalta keskeinen tekijä, joka oli aika – sen riittävyys tai vähyys. Perheen arkeen vaikutti keskeisesti vanhempien ajankäytöllinen ratkaisu. Vanhempien vastuuvuoroviikkojärjestely toimi arjen hallinnallisena tekijänä, joka helpotti vanhempien työnjakoa arjessa, mutta mahdollisti myös vapaa-ajan kiireisen arjen keskellä. Tutkimuksen merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää toimintamallia, jossa perhearki organisoidaan perinteisistä toimintatavoista poikkeavalla tavalla. Toimintamallia voidaan pitää uudenlaista perhekulttuuria tai perhekulttuurin muutosta heijastavana.
Subject: lasten harrastaminen
arjen hallinta
välittämisen ilmapiiri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record