Oikeisiin vastauksiin johtavat kysymyssekvenssit matematiikan tunnilla : analyysi 6. luokan matematiikan tuntien reagoinneista oikeisiin vastauksiin, vastaajan valinnasta ja odotusajasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074742
Title: Oikeisiin vastauksiin johtavat kysymyssekvenssit matematiikan tunnilla : analyysi 6. luokan matematiikan tuntien reagoinneista oikeisiin vastauksiin, vastaajan valinnasta ja odotusajasta
Alternative title: Question sequences that lead to right answers during mathematics lessons : Analysis of reactions to right answers, turn-taking and wait time during sixth grade mathematics lessons
Author: Pekkinen, Pinja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074742
http://hdl.handle.net/10138/191179
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. Previous studies have shown that teachers have established styles for reacting when a pupil's answer is correct and for choosing the next speaker in interaction. Effects of the teacher's wait time on discourse have also been studied and gender differences are still a current topic even though boys' decreased results and the gender similarities hypothesis have been increasing. The objective for this thesis was to analyse classroom interaction during five math lessons in a situation in which a teacher starts the tripartite IRF (initiation, response, feedback) cycle. The main focus was in a situation in which a pupil answered the teacher's question correctly, how the teacher chose the next speaker and effects of the teacher wait time. The focus was also on gender differences, and more specifically in whether they appear or not. Methods. The conversation analysis approach with the help of quantitative results was used in this thesis as the method of analyzing video recorded lessons from five different sixth grade classes. The research material used in this study was gathered in the spring 2004 and was given to be studied for this thesis. The analysis was based on the video recorded interactions and a transcription of them. Results and conclusions. From the study's material arose a gender difference where boys seemed to break the teacher's sole right to evaluate correct answers by applauding or cheering when another boy answered correctly. Boys appeared to be more active than girls in the participation framework and to signal but there were differences between classes. No gender differences were found in the teachers' styles to choose the next speaker and the greatest reason to choose a pupil to answer appeared to be velocity of the signaling and previous turn takes. Teachers favoured new speakers and they even chose pupils who did not show their willingness to answer if they had been silent in the interaction. Based on the material, boys also answered the questions without the teacher's turn-allocation unlike the girls, which the teachers either bypassed or hushed down. These findings are interesting and motivate further research on the teachers' possible subconscious sentiments and those that are manifested in the classroom interaction.Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajilla on vakiintuneita tapoja osoittaa vastaus oikeaksi. Opettajan aloitettua kolmiosaisen kysymyssekvenssin oppilaat voivat ilmaista halukkuutensa vastata, ja sen vaikutusta, miten vuorovaikutukseen vaikuttaa halukkaan tai haluamattoman oppilaan valitseminen vastaajaksi on tutkittu. Kysymyssekvensseihin liittyvän opettajan odotusajan pidentyminen näyttäisi tutkimusten mukaan liittyvän positiivisiin tuloksiin luokkahuoneessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella matematiikan luokkahuoneissa tapahtuvaa vuorovaikutusta, kun opettaja aloittaa kolmiosaisen kysymyssekvenssin, johon oppilas vastaa ja opettaja arvioi tämän vastauksen. Erityisinä kiinnostuksen kohteina olivat oppilaiden oikeat vastaukset, vastausvuoron saavan oppilaan valitseminen sekä opettajien käyttämän odotusajan merkitys vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa kiinnitettiin myös huomiota vuorovaikutuksesta mahdollisesti nouseviin sukupuolieroihin. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin keskustelunanalyysiä, jonka tukena on määrällinen ote. Tutkimusaineistona oli viisi eri videoitua matematiikan oppituntia kuudensilla luokilla. Tutkimukseen saadut videoidut tunnit on vuoden 2004 keväällä kuvattu viideltä eri kuudennelta luokalta saman kaupungin eri kouluista. Aineisto on litteroitu keskustelunanalyyttisen konvention mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen aineistosta nousi esille oikeiden vastausten kohdalla poikien tapa rikkoa luokkahuoneen institutionaalisia rooleja, joissa vain opettajalla on lupa antaa palautetta oppilaiden vastauksista. Pojat olivat aktiivisia toimijoita osallistumiskehikossa ja antoivat toisille pojille palautetta oikeista vastauksista taputtamalla tai hurraamalla, mitä tytöt eivät aineistossa tehneet lainkaan. Pojat näyttivät olevan jonkin verran aktiivisempia koko aineistossa viittauksen suhteen, mutta tulokset vaihtelivat hieman luokittain. Opettajat eivät näyttäneet suosivan selkeästi kumpaakaan sukupuolta viittaajia valitessaan, vaan suurimpina motiiveina viittaajan valitsemiselle aineistosta nousi esille viittaajan nopeus sekä aiemmat viittaukset. Opettajat suosivat uusia viittaajia ja saattoivat valita myös viittaamattomia vastaajia, jotka eivät olleet olleet aiemmin tai paljon äänessä vuorovaikutuksessa. Pojat myös rikkoivat institutionaalista rakennetta vastaamalla opettajan kysymykseen ilman lupaa, minkä opettaja joko ohitti, kommentoi hiljenemispyynnöllä tai säännön ilmaisemisella. Aineistosta nousseet havainnot ovat mielenkiintoisia ja avaavat jatkotutkimusmahdollisuuksia vielä tarkemmalle aineiston käsittelylle tai laajentamiselle.
Subject: matematiikan oppitunti
luokkahuonevuorovaikutus
sukupuolierot
peruskoulu
vuoronvaihto
odotusaika
kysymyssekvenssi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record