Työhyvinvointi varhaiskasvatustyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074799
Title: Työhyvinvointi varhaiskasvatustyössä
Alternative title: Occupational well-being in early childhood education
Author: Penttilä, Anu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074799
http://hdl.handle.net/10138/191180
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study charts early childhood educators' experiences of their well-being at childcare work in Helsinki. Both occupational well-being and changes in Finnish early childhood education practices have been very actual topics in societal conversation. According to the earlier research it's known, that occupational well-being consists of many different factors. Occupational well-being has been studied a lot, but not that widely in early childhood education context. This study is about to report the educators' experiences of different sectors in occupational well-being and to compare different relations between these factors and different variables' effects on the experiences. This is a quantitative cross study that has been practiced as a survey. The data was collected by questionnaires from six communal day care centers in Helsinki from all the childcare workers. In total 72 educators with different educational background from kindergarten teachers to nurses took part on this research. Research results proved that early childhood educators in Helsinki found their work pleasant and liked it in their workplaces, even though the majority were unhappy with their salary and had considered changing their careers to different areas of work. Childcare work was found stressful. The stress was found to be caused mainly by lack of time, noise and changes due to sudden absence of the staff. Childcare workers saw their abilities good to deal with stress and other job demands and to influence on their own occupational well-being. Good atmosphere and interaction in the work community and the support from workmates and the director were found very important for occupational well-being.Tutkimuksessani kartoitetaan helsinkiläisten varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnistaan. Sekä työhyvinvointi että varhaiskasvatukseen kohdistuvat muutokset puhuttavat tällä hetkellä paljon yhteiskunnallisessa keskustelussa. Aiempien tutkimusten perusteella työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä. Työhyvinvointia ilmiönä on tutkittu paljon, muttei vielä laajemmin varhaiskasvatusalalla. Tutkimukseni pyrkii selvittämään, millaisena varhaiskasvatuksen henkilökunta kokee työhyvinvoinnin eri osa-alueet sekä vertailemaan eri tekijöiden välisiä yhteyksiä ja taustatekijöiden, kuten koulutuksen tai iän mahdollisia vaikutuksia kokemuksiin. Tutkimukseni on kvantitatiivinen poikittaistutkimus, joka toteutettiin kyselytutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla kuudesta eri helsinkiläisestä kunnallisesta päiväkodista. Tutkimuksen kohteena olivat helsinkiläisissä päiväkodeissa työskentelevä hoito- ja kasvatushenkilöstö. Tutkimukseen osallistui yhteensä 72 työntekijää kaikilta koulutusaloilta lähihoitajista lastentarhanopettajiin. Tutkimustulokset osoittivat, että helsinkiläisten päiväkotien varhaiskasvattajat kokevat pääosin viihtyvän työssään ja työpaikoillaan, vaikka suurin osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä koulutuksesta riippumatta oli tyytymätön palkkaansa ja oli harkinnut vaihtavansa alaa. Varhaiskasvatustyö koettiin stressaavana. Stressiä koettiin aiheuttavan eniten kiire, melu ja henkilökunnan äkillisistä poissaoloista johtuvat muutokset. Varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat pystyvänsä hyvin itse hallitsemaan stressiä ja työn haasteita sekä vaikuttamaan omaan työhyvinvointiinsa. Työhyvinvoinnin kannalta tärkeinä koettiin työyhteisön hyvä työilmapiiri ja vuorovaikutus sekä työtovereilta ja johtajalta saatu tuki.
Subject: työhyvinvointi
varhaiskasvatus
päiväkotien hoito- ja kasvatushenkilöstö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record