"Mä oon tosi iso kasvattaja" : valmentaja joukkuevoimistelijan itsetunnon tukijana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074722
Title: "Mä oon tosi iso kasvattaja" : valmentaja joukkuevoimistelijan itsetunnon tukijana
Alternative title: "I am an educator" : Coach supporting the self esteem of aesthetic group gymnasts
Author: Hietala, Natalia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074722
http://hdl.handle.net/10138/191181
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Objectives. My bachelor thesis (Hietala 2015) indicated that a coach has a major influence to the development of athlete's self-esteem. Previous studies show that the interaction skills of a coach are linked to the level of activity of youth sports and it enables the support of the children's self-esteem (Forsberg & Matilainen 2011; Hintikka 2011; Räsänen 2015 & Tiirikainen 2012). The purpose of this master's thesis is to describe the different methods gymnastic coaches apply to support the gymnast's self-esteem. This research discovers how the coach should act in order to support gymnastics self-esteem and how the gymnastic coaches are educated to face the challenges of supporting the self-esteem. Methods. The research is a qualitative study with Grounded theory methodology. The research material was collected by interviewing four aesthetic group gymnastic coaches and it was analyzed by coding the material to categories. As a result, I compared the merged categories to the theory and studied the relationships between the findings. The gathering of the material and familiarizing of the theory was an on-going simultaneous process throughout the research, until the saturation point of the material was achieved and material was processed. The research results are presented side by side with the theory. The coaches were over 25-years old and had experience of coaching from 6 to 25 years. Results and conclusions. The results of the research indicated that the support of gymnastics self-esteem divides into three main categories; dealing with disappointments, setting goals and giving feedback. The interaction skills and educational background of the coach, affects to these categories. Coaches strongly felt that the education arranged by the Finnish gymnastics Federation (Suomen Voimisteluliitto) doesn't offer the necessary practical information regarding the support of self-esteem. Discussion of disappointments is important supportive factor to the building of self-esteem and it should be higher prioritized in the planning of coaches' time management. Finnish gymnastics Federation should provide education for aesthetic group gymnastic coaches, concerning the development of interaction skills and children psychological growth. As a result of the research was developed a cyclic model to support the self-esteem of gymnasts. This theoretical model can also be applied to other similar educational relationships.Tavoitteet. Tutkimus motivoitui kandidaatintutkielmastani (Hietala 2015), joka osoitti, että valmentajalla on suuri vaikutus voimistelijan itsetunnon kehittymisessä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että valmentajan ja kasvattajan vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä nuoren liikunta-aktiivisuuteen ja mahdollistavat lapsen itsetunnon tukemisen (Forsberg & Matilainen 2011; Hintikka 2011; Räsänen 2015 & Tiirikainen 2012). Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kuvailla, millaisia keinoja joukkuevoimistelun valmentajat käyttävät voimistelijan itsetunnon tukemiseksi. Tutkimus selvittää, miten valmentajan tulisi toimia tukeakseen voimistelijan itsetuntoa ja miten Suomen Voimisteluliitto kouluttaa joukkuevoimistelun valmentajia kohtaamaan itsetunnon tukemisen haasteita. Menetelmät. Tutkimus tehtiin Grounded theory -menetelmällä. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla ja analysoitiin käyttäen Grounded theorylle ominaista käsitteiden koodausta, jonka seurauksena aineiston käsitteistä syntyi ala- ja pääkategorioita. Tämän jälkeen verrattiin aineistosta nousseita kategorioita teoriaan ja niiden suhteita toisiinsa. Aineiston hankinta sekä teoriaan tutustuminen tapahtui limittäin ja jatkuvasti koko tutkimuksen ajan, kunnes aineiston saturaatiopiste saavutettiin ja aineisto käsitteellistettiin. Tutkimustulokset esitetään limittäin teorian kanssa. Tutkimukseen osallistui neljä joukkuevoimistelun valmentajaa kolmesta eri seurasta. Valmentajat olivat kaikki yli 25-vuotiaita ja heillä oli kokemusta valmentamisesta kuudesta vuodesta 25 vuoteen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että voimistelijan itsetunnon tukeminen jakautuu kolmeen pääkategoriaan; pettymysten käsittelyyn, tavoitteiden asettamiseen sekä palautteenantoon. Näiden keinojen taustalla vaikuttaa valmentajan vuorovaikutustaidot ja koulutustausta. Valmentajat kokivat vahvasti, että lajiliiton koulutukset eivät ole antaneet tarpeeksi käytännön tietoa itsetunnon tukemisen eri keinoista. Pettymyksistä keskusteleminen on tärkeä itsetuntoa tukeva tekijä, joka tulisi priorisoida valmentajien ajankäytönsuunnittelussa korkeammalle. Valmentajille tulee tarjota vuorovaikutustaitoja kehittävää ja lapsen psyykkistä kasvua käsittävää koulutusta, jotka mahdollistavat valmentajalle itsetuntoa tukevan valmentamisen. Tutkimustuloksena on kehitetty voimistelijan itsetuntoa tukeva syklinen malli. Tätä mallia voi käyttää myös muissa kasvatustilanteissa.
Subject: Grounded theory
itsetunto
joukkuevoimistelu
valmentaja
vuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma.pdf 748.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record