Henkisen työhyvinvoinnin ulottuvuuksia työssä oppimisen konteksteissa : fenomenografinen tutkimus kehittämisasiantuntijoiden käsityksistä ja kokemuksista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Korvenpää, Anni
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074774
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191185
dc.description.abstract The purpose of this study was to explore how the experiences of affective occupational wellbeing are manifested in the different contexts of workplace learning. Even though the phenomenon is not new, the assumption was that depending on the workplace learning context, the dimensions of affective occupational wellbeing can vary greatly and that its significance is highly dependent on the individual experience. The data consisted of the perceptions and experiences of seven development professionals who all worked within organisational and human resource development and training. The data collection was conducted through thematic interviews and the data analysed by using the phenomenographical approach. The dimensions of affective occupational wellbeing became manifested in four main categories. The first, collectively called as professional development, consisted of the development of professional competence and the expectation of promotion and/or pay rise. The second category, affective occupational wellbeing as a social experience, found networking, finding new perspectives, the accumulation of social capital and the sense of belonging to be of significance. The third category, collectively called as the individual's psychological experiences had to do with sense of mastery, self-efficacy and growth mind-set. However, out of the four categories, the most prominent one was happiness. In this category of affective occupational wellbeing the themes of meaningfulness, self-actualization, increasing self-knowledge and individual growth recurred throughout the analysis. The experiences within each category clearly demonstrate how significant a role the context plays within each of them. For instance, whereas the development of professional competence occurs mainly in the setting of formal workplace learning, the experiences of happiness are much more evident in the informal workplace learning settings, which are often not even planned to be such in the first place. For this reason, it would be particularly interesting to further research the workplace learning experiences of this category and to understand why they are considered the most significant. The study also reinforces the well-recognized fact that there are multiple factors and actors in the contexts of workplace learning, which either enable or inhibit the learning affordances. These are mainly linked to leadership, organizational culture and individual differences. en
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena oli tutkia, miten työssä oppiminen oli yhteydessä henkisen työhyvinvoinnin kokemuksiin työssä oppimisen eri konteksteissa. Henkistä työhyvinvointia työssä oppimisen yhteydessä on tutkittu toki aiemminkin, ja kehittymis-, oppimis- ja kouluttautumismahdollisuuksilla on havaittu olevan vaikutuksia yksilöiden työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin ja/tai työtyytyväisyyteen. Tämän tutkielman lähtöoletuksena kuitenkin oli, että työssä oppimisen eri kontekstit tarjoavat erilaisia henkisen työhyvinvoinnin kokemuksia ja näiden kokemusten merkityksellisyys yksilön näkökulmasta vaihtelee. Tutkielman aineisto koostui seitsemän organisaation ja henkilöstön kehittämisen sekä kouluttamisen tehtävissä työskentelevän kehittämisasiantuntijan käsityksistä ja kokemuksista. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin ja analyysi toteutettiin fenomenografian keinoja hyödyntäen. Käsitykset ja kokemukset henkisen työhyvinvoinnin ulottuvuuksista työssä oppimisen konteksteissa näyttäytyivät neljässä pääkategoriassa, joista ensimmäisen, ammatillisen kehittymisen alle nousivat kokemukset ammatillisen kompetenssin kehittymisestä sekä toivo position ja/tai palkankorotuksesta. Toinen pääkategoria, henkinen työhyvinvointi sosiaalisena kokemuksena nosti esiin uusien näkökulmien löytämisen sekä verkostoitumisen, sosiaalisen pääoman karttumisen sekä kuuluvuuden tunteen. Tämän lisäksi henkisen työhyvinvoinnin kokemukset pohjautuivat yksilön psykologisiin kokemuksiin, jotka liittyivät kokemukseen työn hallinnasta, minä-pystyvyydestä sekä kasvumotivaatiosta. Näiden rinnalle nousi kuitenkin vielä neljäs pääkategoria, henkinen työhyvinvointi onnellisuutena, jossa merkityksellisyyden sekä itsensä toteuttamisen kokemukset, itsetuntemuksen lisääntyminen sekä ihmisenä kasvaminen nousivat analyysissa vahvasti esiin. Eri pääkategorioiden kokemukset osoittavat selvästi kontekstin merkityksen. Siinä missä esimerkiksi ammatillista kehittymistä syntyy pääasiassa formaaleissa työssä oppimisen konteksteissa, onnellisuuden kokemukset näyttäytyvät nimenomaan informaaleissa yhteyksissä, joita ei välttämättä heti edes tunnisteta työssä oppimisen kontekstina. Jatkotutkimuksen kannalta olisikin erityisen kiinnostavaa ymmärtää, miksi juuri tämän kategorian oppimiskokemukset koetaan usein merkityksellisimpinä. Tutkielma tulee myös todentaneeksi, että työssä oppimisen konteksteissa esiintyy sekä niitä mahdollistavia että rajoittavia tekijöitä, jotka liittyvät vahvimmin esimiestyön laatuun, organisaatiokulttuuriin sekä yksilöllisiin eroihin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject workplace learning contexts en
dc.subject affective occupational wellbeing en
dc.subject phenomenographical study en
dc.subject työssä oppimisen kontekstit fi
dc.subject henkinen työhyvinvointi fi
dc.subject fenomenografinen tutkimus fi
dc.title Henkisen työhyvinvoinnin ulottuvuuksia työssä oppimisen konteksteissa : fenomenografinen tutkimus kehittämisasiantuntijoiden käsityksistä ja kokemuksista fi
dc.title.alternative The dimensions of affective occupational wellbeing in the contexts of workplace learning : a phenomenographical study on the perceptions and experiences of development professionals en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education (General and Adult education) en
dc.subject.discipline Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus) fi
dc.subject.discipline Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074774

Files in this item

Files Size Format View
ProGradu_Anni_Korvenpää.pdf 717.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record