Lähdetään ulos oppimaan! : ympäristöopin oppikirjat ja opetussuunnitelmat vuosilta 1970-2016 luonnossa oppimisen kannustajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074730
Title: Lähdetään ulos oppimaan! : ympäristöopin oppikirjat ja opetussuunnitelmat vuosilta 1970-2016 luonnossa oppimisen kannustajina
Alternative title: Let's go out to learn! : Environmental studies textbooks and curriculum from years 1970 – 2016 engouracing to outdoor learning
Author: Lehtisaari, Riikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074730
http://hdl.handle.net/10138/191190
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Based on previous studies, the extension teaching to the authentic environment has been found to be supporting effect to learning. A good learning environment is seen to promote the in-depth and comprehensive construction of understanding. Students' participation in the planning and implementation of activities helps them motivate and commit to teaching. The aim of this qualitative study is to find out how primary school classes 1-2 environmental studies textbooks and basic education curriculum are encouraged to use outdoor learning, nature and the school's nearby environment as learning environment. The aim also is to find out how pupils are inclusive and activate in textbooks tasks, that includes activities in nature. This qualitative research data consisted of basic education curriculum 1970-2014 limited in environmental studies and environmental studies textbooks and exercise books 1970-2016. There were two textbooks from each decade. The analysis was accomplished by adapted the Grounded theory -method. The study showed that education be expanded in different ways and in different contexts from class to nature, but amounts, methods and contexts had seen big differences in different decades. The earliest textbooks do not seem to paraphrase teaching plans as well as the latest textbooks in terms of the outdoor learning. The earliest textbooks in data, includes only a few tasks in each to carry out nature. The context, in which the education was extended to nature, increased the newer textbooks. The observation and collection tasks seemed to be a method for identifying the species. Tasks that increases pupils' own activity and participation were relatively little every decade. However, they also seemed to be growing, the newer data was in question.Aiempien tutkimusten perusteella opetuksen laajentamisella autenttiseen ympäristöön on todettu olevan oppimista tukeva vaikutus. Hyvän oppimisympäristön on todettu vahvistavan opeteltavien asioiden syvällistä ja monipuolista ymmärryksen rakentumista. Oppilaiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen auttaa heitä motivoitumaan ja sitoutumaan opetukseen. Tutkimustehtävänä on selvittää, kuinka alakoulun 1.-2. luokkien ympäristöopin oppikirjoissa ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa kannustetaan käyttämään luontoa ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristönä. Lisäksi selvitetään, osallistetaanko oppilaita oppikirjojen sisältämissä luontotehtävissä. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto koostui perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuosilta 1970-2014 ympäristöopin oppiaineen osalta sekä ympäristöopin oppi- ja tehtäväkirjoista vuosilta 1970-2016. Oppikirjoja aineistossa oli kaksi kultakin vuosikymmeneltä. Toteutin tutkimuksen Grounded theory -menetelmää mukaillen. Aineistosta kävi ilmi, että opetusta laajennetaan ympäristöopissa luokasta luontoon ja koulun lähiympäristöihin monin eri tavoin ja useissa eri asiayhteyksissä, mutta määrällisissä kerroissa, opetusmenetelmissä ja asiayhteyksissä oli nähtävissä suuria eroja eri vuosikymmeninä. Luonnossa toteutettavia tehtäviä peruskoulun varhaisimmilta vuosikymmeniltä oppikirjoissa oli vain muutamia kussakin. Asiayhteydet, joissa opetusta laajennettiin luontoon, lisääntyivät uudempien oppikirjojen myötä. Havainnointi- sekä keräilytehtävät olivat keskeisiä menetelmiä liittyen lajintunnistukseen. Oppilaiden omaa osallisuutta ja aktiivisuutta lisääviä tehtäviä puolestaan oli suhteellisen vähän kaikkina vuosikymmeninä. Tosin niidenkin osuus kasvoi sitä mukaa, mitä uudempi aineisto oli kyseessä.
Subject: luonto
oppimisympäristö
oppikirja
opetussuunnitelma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record