Henkilökohtaistamisen haasteita ja menetelmiä : kouluttajan näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen erityiseen tukeen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074768
Title: Henkilökohtaistamisen haasteita ja menetelmiä : kouluttajan näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen erityiseen tukeen
Author: Parviainen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074768
http://hdl.handle.net/10138/191191
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to identify teachers' opinions and methods in individualisation and special support at vocational adult education and training, and how does the individualisation support the students who have special needs. Target is additionally to identify which methods are needed when teaching students with special needs and what kind of special support the teachers are giving or willing to give. In this study nine teachers were interviewed. Teachers were selected from different sectors of vocational education in all sectors of one VET provider. Data was analysed with case-study approach and Phenomenographic framework. Vocational adult education is based on competence-based qualifications. Each student is provided with individualisation plan to help to reach the required vocational skills. Individualisation plan also includes: learning needs, competencies, possible special needs, needed special support and counselling. Need for special support with adults is recognized and special education and support in adult education is defined in Finnish and international studies. Teachers in VET for adults are giving special support and counselling. Supporting systems are developed by VET providers in their different fields of education. Teachers need more training and discussion about special education. It was found in this study, that teachers used different ways to answer to the students' special needs. Most used methods were: giving more time to learn, individual counselling and support and understanding the different methods of learning. Teachers need still more time and collegial support to help the students to reach their goals. They have the will, but more resources are needed.Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla kouluttajien ajatuksia ja menetelmiä henkilökohtaistamisesta ja erityisestä tuesta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa ja kuinka henkilökohtaistaminen tukee erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä menetelmiä tarvitaan opetettaessa erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita ja millaista erityistä tukea opettajat haluavat ja voivat antaa. Tutkimuksen aineistona olivat yhdeksän eri alan aikuiskouluttajan haastattelut yhdestä oppilaitoksesta. Aineisto analysoitiin käyttäen tapaustutkimuksellista lähestymistapaa fenomenografisessa viitekehyksessä. Ammatillinen aikuiskoulutus perustuu osaamisperusteisiin vaatimuksiin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtaistamisen suunnitelma, jotta ammattitaitovaatimukset olisivat mahdollista saavuttaa. Tässä suunnitelmassa huomioidaan myös oppimisen tarve ja taidot, ammatillinen osaaminen ja mahdolliset erityisen tuen tarpeet sekä tarvittava erityinen tuki ja ohjaus. Aikuisten tarve erityiseen tukeen on määritelty suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa ja aikuisten erityisen tuen tarve on tunnistettu. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa toimivat kouluttajat tarjoavat erityistä tukea ja ohjausta. Tuen järjestelmiä kehitetään ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa eri aloilla. Tästä huolimatta kouluttajat kaipasivat keskustelua ja koulutusta erityisen tuen menetelmistä. Kouluttajien käyttämiä menetelmiä olivat lisäajan antaminen oppimiseen, yksilöllinen neuvonta ja tuki sekä erilaisten oppimisen menetelmien ymmärtäminen opiskelijoiden erityisen tuen tarpeissa. Kouluttajat tarvitsisivat kuitenkin enemmän aikaa ja kollegoiden tukea auttaakseen opiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa opinnoissa. Halua tukemiseen ja auttamiseen olisi, mutta lisäresursseja tarvittaisiin.
Subject: ammatillinen aikuiskoulutus
henkilökohtaistaminen
erityinen tuki
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record