Peruskoulun 5. –luokkalaiset tietokirjoittamista oppimassa : genrepedagogiikan anti oppilaiden tekstilajiosaamiselle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074723
Title: Peruskoulun 5. –luokkalaiset tietokirjoittamista oppimassa : genrepedagogiikan anti oppilaiden tekstilajiosaamiselle
Alternative title: 5th graders of elementary school learning scientific writing : what can genre-pedagogical approach offer for the students' knowledge of genre
Author: Arestola, Mia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074723
http://hdl.handle.net/10138/191196
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this master's thesis was to implement a genre-pedagogical educational intervention with the 5th graders of elementary school and to look what kind of biological science reports they wrote before and after my genre-pedagogical intervention. I wanted to find out if the genre-pedagogical intervention would help the students to become better writers. I also wanted to find out how much the usage of sources was to be seen in their reports before and after the intervention. The aim was also to examine gender differences in writing as well as in the development in writing by using the genre-pedagogical intervention. This study was a qualitative research, in which I used the method of content analysis and specification. The data consisted of 26 biological science reports written by 5th graders. The study involved 13 students and each student wrote two reports, before and after the genre-pedagogical intervention. I went through the material by classifying the material considerations into categories based on the research questions and also by scoring the texts based on the scoring system developed in R2L – genre-pedagogical method. The results showed that the overall scores of the science reports increased on all the areas of the scientific text categories. The results also showed that the students leaned strongly on sources when writing biological science reports before the genre-pedagogical intervention. After the intervention the students used less paragraphs directly copied from the sources and used more of their own expressions. Review of the results showed that the girls scored higher than boys almost in all areas of the scientific text categories before the genre-pedagogical intervention. After the intervention the boys reached the same level with the girls in almost all of the text categories and thus the differences between the sexes narrowed.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa genrepedagoginen opetusinterventio peruskoulun 5. –luokalla ja tarkastella millaisia biologian tietotekstejä oppilaat kirjoittivat ennen genrepedagogista opetusinterventiota ja sen jälkeen. Tavoitteena oli saada oppilaiden kirjoitelmia tutkimalla vastauksia siihen, hyötyvätkö oppilaat genrepedagogisesta opetusmenetelmästä sekä siihen, vaikuttaako opetusmenetelmän käyttö oppilaiden lähdetekstien käyttöön. Tavoitteena oli myös tarkastella sukupuolten välisiä eroja kirjoittamisessa sekä siinä kehittymisessä ennen opetusinterventiota ja sen jälkeen. Tutkimukseni oli laadullinen tutkimus, jossa käytin menetelmänä sisällönanalyysia ja -erittelyä. Tutkimusaineisto koostui 5. –luokkalaisten kirjoittamista biologian tietoteksteistä, joita oli aineistossani 26. Tutkimukseen osallistui 13 oppilasta ja kultakin oppilaalta on kaksi kirjoitelmaa, ennen genrepedagogista opetusinterventiota ja sen jälkeen. Kävin aineiston läpi luokittelemalla aineistoa kysymyksenasetteluni mukaisiin kategorioihin laskien teksteistä kategorioihin sopivien esiintymien määrät sekä pisteyttämällä tekstit genrepedagogiikassa kehitetyn R2L-arviointikriteeristön perusjäsentelyn mukaisesti. Tulokset osoittivat, että kaikkien oppilaiden yhteenlasketut pisteytykset nousivat jokaisella luokittelemallani tietotekstin osa-alueella genrepedagogisen opetusintervention jälkeen. Tulokset osoittivat myös, että ennen opetusinterventiota oppilaat tukeutuivat vahvasti lähdeaineistoon kirjoittaessaan tietotekstejä, jopa kopioiden lähteistä suoraan. Opetusintervention jälkeen lähteistä suoraan kopioiminen oli vähentynyt merkittävästi ja oppilaiden tekstit muuttuneet omaäänisemmiksi. Yleisimmät tekstien muokkausstrategiat olivat sanajärjestyksen muuttaminen sekä verbien ja adjektiivien muokkaaminen. Tytöt saivat ennen opetusinterventiota poikia korkeammat pisteytykset lähes kaikilla tietotekstin osa-alueilla, mutta opetusintervention jälkeen pojat ylsivät samalle tasolle, kuin tytöt ennen opetusinterventiota ja näin sukupuolten väliset erot kaventuivat.
Subject: R2L
kirjoittaminen
genrepedagogiikka
tekstilaji
tietoteksti
biologia
peruskoulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record