Inkluusio liikunnanopetuksessa : Neljän liikuntaa opettavan opettajan kokemuksia liikuntarajoitteisen oppilaan liikunnanopetuksen eriyttämisestä alakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074727
Title: Inkluusio liikunnanopetuksessa : Neljän liikuntaa opettavan opettajan kokemuksia liikuntarajoitteisen oppilaan liikunnanopetuksen eriyttämisestä alakoulussa
Author: Murto, Petri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074727
http://hdl.handle.net/10138/191197
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study is to review the experiences of four elementary school teachers about physical education classes. How do they perceive and act in a situation, where there is a physically disabled student in the group? The interviewees were chosen specifically, and they all have experience in teaching disabled students. The research questions were divided into four themes. The themes are: Inclusion in physical education, differentiation in physical education, and their pros and cons from the teacher's perspective. The study is a qualitative case study. The data consisted of four interviews with elementary school teachers who teach physical education. The analysis of the collected data was done through content analysis and phenomenographic analysis. In all interviews, the importance of including the disabled student into the activities was emphasized. Also the value of maintaining differences and careful differentiation were highlight-ed. The teachers emphasized that inclusion should not be done only because it sounds good. The inclusion in physical education should always be relevant from the student's perspective. The study focuses on opinions and experiences of the interviewees. The objective was not to reach generalizable results, but to give a thorough description of a phenomenon.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella neljän opettajan kokemuksia koulumaailmasta ja tarkemmin liikuntatunneilta. Miten he kokevat tilanteen ja toimivat tilanteessa, jossa ryhmässä on liikuntarajoitteinen oppilas? Tästä syystä tutkimuksen haastateltaviksi on valittu opettajat joilla on jo kokemusta kyseisestä asiasta. Tutkimusongelmat on jaettu neljään eri teemaan. Nämä teemat ovat inkluusio liikunnanopetuksessa, eriyttäminen liikunnanopetuksessa sekä niiden tuomat edut sekä haasteet opettajalle. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aineisto koostui neljän liikuntaa opettavan luokanopettajan teemahaastatteluista. Aineiston analysoinnin menettelytapana käytettiin teoriasidonnaista sisältöanalyysia sekä fenomenografista analysointimenetelmää Kaikissa haastatteluissa nousi esiin liikuntarajoitteisen oppilaan mukaan ottamisen tärkeys, oppilaiden erilaisuuden säilyvyys ja huolellinen eriyttäminen. Opettajat mainitsivat yleisellä tasolla, että inkluusiota ei pidä toteuttaa vain koska se kuulostaa hyvältä. Inkluusion liikunnanopetuksessa tulee olla tarkoituksenmukaista ja toimivaa oppilaan kannalta. Tutkimuksessa kuvattiin opettajien henkilökohtaisia kokemuksia, eikä yleistettäviä näkökulmia
Subject: inkluusio
eriyttäminen
liikunnanopetus
liikuntarajoitteisuus
soveltava liikuntakasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record