Mitä nuoret lukevat? : Vertailu suomalaisen peruskoulun ja Eurooppa-koulun oppilaiden lukutottumuksista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Parekh, Nirali
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074752
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191199
dc.description.abstract The purpose of this study is to describe and compare the leisure reading habits of sixth grade students from a Finnish elementary school and fifth grade students from the Finnish-speaking departments of two European Schools. This study brings to light some of the reasons why some students read fiction during their leisure time and why some don't. The results of this study are compared with two theories: Appleyard's (1990) theory of developing as a reader of fiction and the extensive work with the leisure reading habits of Finnish school children of Saarinen and Korkiakangas (1997; 2009). The research data consists of questionnaires filled out by three different sixth grade classes from one school in the capital area of Finland during the spring of 2015 and Finnish-speaking fifth grade students from two European schools during the winter of 2016. The data analysis was performed using statistical methods. The answers to the questionnaire were used to determine the students' general attitude towards reading. The reasons for why some students read and why some students don't were also investigated. More specific information on what kind of literature the students read was gathered by determining the relative popularity of different genres of literature among the students. Students were also asked to give concrete examples of their favorite books, magazines and other literature. Many of the books the students read were similar to Appleyard's theory of what the typical reader who identifies with fictional characters reads. The main reason why some students didn't read was that they didn't have enough time. Lack of time was usually due to a large amount of school work or various time-consuming hobbies. The results of this study should be considered in relation to how the functions of reading and a child's need to identify with fictional characters can be taken into account when improving literary education in primary schools. Literary education and reading in school are particularly important to the students who have no motivation to read and to those who, despite their enthusiasm for reading, do not have the time to read in their leisure time. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja verrata suomalaisen peruskoulun kuudesluokkalaisia oppilaita sekä kahden Eurooppa-koulun suomenkielisen kieliosaston viidesluokkalaisia oppilaita lukijoina. Tutkimuksessa perehdytään siihen, mitä kirjallisuutta oppilaat lukevat ja mikä motivoi heitä lukemaan. Lisäksi tutkitaan sitä, millaisia syitä oppilaiden lukemattomuuden taustalla voi olla. Tutkimuksen kehyksenä vaikuttavat Appleyardin (1990) teoria 10–12 -vuotiaista samaistuvana lukijana ja Saarisen ja Korkiakankaan 1997; 2009) tutkimustyö suomalaisten lasten ja nuorten lukuharrastuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden parissa. Tutkimuksen aineisto on kerätty oppilailta kyselylomakkeen avulla. Suomalaisen peruskoulun aineisto kerättiin keväällä 2015 eräässä pääkaupunkiseudun peruskoulussa ja Eurooppa-koulujen aineisto kahdesta eri Eurooppa-koulusta talvella 2016. Kyselyyn osallistui peruskoulun oppilaita kolmelta eri kuudennelta luokalta (N=59) ja viidesluokkalaisia oppilaita suomenkielisiltä kieliosastoilta Eurooppa-kouluista (N=31). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Vastausten perusteella kartoitettiin oppilaiden yleistä asennetta lukemista kohtaan ja syitä siihen, miksi oppilaat joko lukevat tai eivät lue vapaa-ajallaan. Oppilaiden lukuharrastuneisuutta tutkittiin myös selvittämällä eri kirjallisuuden lajien suosiota heidän keskuudessaan ja keräämällä heiltä konkreettisia mainintoja lempikirjoista ja muusta lukemistosta. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden lukema kirjallisuus vastasi monilta osin Appleyardin teorian samaistuvan lukijan tyypillistä lukemistoa. Yleisin lukemattomuuden syy oli ajan puute, joka johtui joko koulutyön tai muiden harrastusten kuormittavuudesta. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan pohtia, miten lukemisen funktioita sekä lapsen tarvetta samaistua lukemaansa voidaan ottaa huomioon kirjallisuuden opetuksen kehittämisessä. Koulun rooli kirjallisuuden lukemisessa on erityisen tärkeä varsinkin niiden oppilaiden kohdalla, jotka eivät ole innostuneet lukemisesta tai joilla ei innostuksesta huolimatta ole aikaa lukea vapaa-ajallaan. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject lukuharrastus fi
dc.subject lukutottumukset fi
dc.subject lukumotivaatio fi
dc.subject kirjallisuuskasvatus fi
dc.title Mitä nuoret lukevat? : Vertailu suomalaisen peruskoulun ja Eurooppa-koulun oppilaiden lukutottumuksista fi
dc.title.alternative What do the young read? : A comparison of the reading habits of Finnish elementary schoold students and students of European schools en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074752

Files in this item

Files Size Format View
nirali_parekh_pg_2017.pdf 1.026Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record