Suomalaiset 2010-luvun tekstiilikuituinnovaatiot : Kohti ympäristömyötäisempää tekstiili- ja vaatetusteollisuutta

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074787
Titel: Suomalaiset 2010-luvun tekstiilikuituinnovaatiot : Kohti ympäristömyötäisempää tekstiili- ja vaatetusteollisuutta
Författare: Sirviö, Eeva-Kaisa
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074787
http://hdl.handle.net/10138/191200
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstrakt: Tavoitteet. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään suomalaisia 2010-luvun tekstiilikuituinnovaatioita. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti innovaatioiden ympäristömyötäisemmät tuotantotavat verrattuna tavanomaisiin menetelmiin tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa. Tutkimuksen tarkoituksena on saada vastaus seuraaviin kysymyksiin: Millaisia uusia ympäristömyötäisiä tekstiilikuituinnovaatioita Suomessa on kehitetty 2010-luvulla? ja Millä tavalla uudet innovaatiot ovat ympäristömyötäisempiä, kuin tavanomaiset toimintatavat tekstiiliteollisuudessa? Menetelmät. Tutkimuksessa etsittiin taustatietoa tutustumalla tutkimuksessa keskeisesti käsiteltäviin innovaatioihin: Pure Waste, Biocelsol, Ioncell-F ja Spinnova. Varsinainen tutkimusaineisto kerättiin asiantuntijahaastatteluilla, joissa haastatteltiin innovaatioista vastaavia henkilöitä. Tutkimusotteena käytettiin tapaustutkimusta ja tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Aineisto teemoitteltiin viitekehyksen ja aineiston pohjalta. Tulokset ja johtopäätökset. Laadullisella sisällönanalyysilla aineistosta nousi neljä teemaa, joita olivat innovaatio, raaka-aine, tuotanto ja tulevaisuus. Tutkimuksen päätuloksia ovat, että uudet suomalaiset tekstiilikuituinnovaatiot ovat ympäristömyötäisempiä vaihtoehtoja kuin niihin lähimmin verrattavissa olevat tavanomaiset tekstiilikuidut. Oleellisimpina asioina uusissa tekstiilikuituinnovaatioissa nousi esille resurssien säästö kemikaalien, maa-alan sekä veden käytön vähentämisellä.Objectives. In this qualitative study we study of the Finnish 2010s textile fibre innovations. We are especially interested in the more sustainable approaches of these innovations, compared to the conventional processes in the textile industry. We aim to find answers to the following questions: What kind of new textile fibre innovations have been developed in Finland during 2010s? and In what way the new innovations are more sustainable than the conventional processes in the textile industry? Methods. The background information about the new Finnish textile fibre innovations were collected from the internet and the news. The new Finnish innovations are Pure Waste, Biocelsol, Ioncell-F and Spinnova. The research material was collected by interviews: I interviewed persons who are responsible for the innovations. This research was performed as a case study. The data was analyzed with the qualitative content analysis, and themed with combination of the theory and the data. Results and conclusions. With the qualitative content analysis four themes were found from the data. These were innovation, raw material, manufacturing and future. We find that the new Finnish textile fibre innovations are a more sustainable option, compared to the conventional textile fibres. Essential themes were reducing chemicals, arable land use and water.
Subject: Pure Waste
Biocelsol
Ioncell-F
Spinnova
tekstiilikuitu
tekstiili- ja vaatetusteollisuus


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post