Eläköön mankeli! : Mankelointia koskevien nettikeskustelujen analysointia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074781
Title: Eläköön mankeli! : Mankelointia koskevien nettikeskustelujen analysointia
Author: Varvio, Ulla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074781
http://hdl.handle.net/10138/191202
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa mankeloinnin nykytilannetta internetissä käytyjen mankelointikeskustelujen perusteella. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa katsaus mankeloinnin historiaan ja nykypäivään. Teoriaosassa on pyritty tarkastelemaan mankeloinnin ympärille liittyvää kontekstia mahdollisimman laaja-alaisesti kotitaloustieteellisestä näkökulmasta: arjen, ajankäytön, tilasuunnittelun sekä kodinkoneiden ja materiaalien kehityksen vaikutusten kautta. Tutkimuksen pääkysymyksenä on selvittää, mikä on mankeloinnin nykytilanne nettikeskustelujen perusteella. Toinen ja kolmas tutkimuskysymys pohjaavat tutkimuksen etnografisen lähestymistavan mukaisesti tutkittavien toiminnan merkityksen ja tavoitteiden tutkimiseen. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapa pohjasi kotitaloustieteelliseen kulttuurintutkimukseen sekä virtuaalietnografiaan. Etnografiselle tutkimukselle tyypillisesti tutkimus oli osittain aineistolähtöinen. Aineistona tutkimuksessa on käytetty internetin mankelointia käsitteleviä verkkokeskusteluja ja uutisryhmiä. Aineisto koostui yhteensä seitsemästä eri keskustelupalstasta, jotka olivat neljän eri median ja yhden järjestön nettisivuilta. Analysoitavia kommentteja tutkimuksessa oli yhteensä 253 kappaletta. Analysointimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Mankelointi sai positiivisia ja negatiivisia merkityksiä. Kokonaisuudessa aineistossa oli vahva kahtiajakautuminen mankeloinnin puolestapuhujiin ja mankeloinnista piittaamattomiin. Aineiston pohjaltaan voidaan kokoavasti todeta, että mankelointi jakoi mielipiteitä. Mankelointia tehtiin yleisimmin vähentämään tekstiilien pölyämistä, silittämiseen, pellavan kiillottamiseen ja kaappitilan säästämiseksi. Aineistossa oli enemmän syitä, miksi ei mankeloinut kuin syitä mankeloimiselle. Yleisimpiä syitä sille, miksi ei mankeloinut oli: ajan puute, muut laitteet, tilanpuute sekä materiaalien kehitys. Kokonaisuudessaan mankeloinnin kohdalla on kyse yksilöllisestä valinnasta, omasta ajan, rahan, taidon ja tilan priorisoimisesta sekä harrastuneisuudesta ja mielihyvän tuottamisesta.Aims. The purpose of this study was to identify the current state of mangling based on web discussions. The theoretical reference frame is formed by review on the history and present day of mangling. In theory part, mangling is presented broadly from the basis of home economics point of view: through the effects of everyday life, time use, space planning, as well as through developments of home appliances and materials. The main question of the study is to find out what is the current state of mangling based on the web discussions? The second and third question searches answers to the meanings and aims given for mangling. Methodology. The study was a qualitative research based on home economics, cultural study and virtual ethnography. The research is ethnographically partially empirically oriented research. The data consists of the internet online discussions and newsgroups that deal with mangling. The data was collected from a total of seven different Internet forums which were in websites of four different media and one organization. Total material was 253 comments. Analysis method was content analysis. Results and conclusions. There were both positive and negative meanings associated with mangling. In the whole material, there was a strong division to supporters and opponents of mangling. To summarize mangling divided opinions. The most common aims for mangling were: to reduce dusting of textiles, ironing, to make linen shiny and saving closet space. The data had more reasons for why not mangle than reasons for mangle. The most common reasons for why not mangle were: lack of time, other equipment, lack of space at home and the development of materials. It seems like mangling is individual choice. Those who wanted to mangle prioritized it in their use of time, money and living space as well it was a skill they wanted to handle. Mangling was a hobby and a source of pleasure.
Subject: mankelointi
mankeli
nettikeskustelu
virtuaalietnografia
Subject (yso): mankelit
verkkokeskustelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record