Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat yleisopetuksen liikuntaryhmässä : Luokanopettajien kokemuksia liikunnanopetuksen toteutuksesta sekä arvioinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074741
Title: Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat yleisopetuksen liikuntaryhmässä : Luokanopettajien kokemuksia liikunnanopetuksen toteutuksesta sekä arvioinnista
Author: Lönnroth, Sara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706074741
http://hdl.handle.net/10138/191203
Thesis level: master's thesis
Abstract: According to basic education national core curriculum (2014) the purpose of basic education is to advance equality, parity and justice. Physical education and its assessment aim to advance the fulfillment of equality by considering every pupil in teaching and with equal assessment. The purpose of this educational sciences study is to describe and analyze class teachers' experiences and perceptions of execution in physical education and assessment in a mainstream physical education group where there are pupils with special needs being integrated. The starting point of this study is to examine the execution of physical education and different evaluation practices and how their impacts show on the pupils and their learning through teachers' eyes. This study is a qualitative research. The focus group of this study consists from ten class teachers that all work in the Helsinki metropolitan area. The material of this study was acquired by a questionnaire that consisted of open questions. Before the actual questionnaire was sent to the participants there was a pre inquiry which was also included in the study. The material was analyzed by using the content analysis. According to the study results almost all of the participants felt that teaching an inclusive physical education group is challenging. The teachers felt that different needs of support bring challenges to the planning and executing of teaching. Teachers felt that integration benefits the pupils with special needs despite of the challenges. Pupils making friendships and understanding differences were seen as the advantages of integration. The teachers felt that the assessment of physical education is also challenging. Assessing pupils with special needs with the same criteria's of assessment was seen as a thing that increases inequality. Especially the assessment of abilities was kept challenging. All of the teachers found trying and activity during class as more important targets of assessment than physical abilities. The teachers used mainly ongoing assessment and giving feedback as a method of assessment. This kind of assessment was seen as a thing that gives the pupil experiences of success which were seen important when it comes to improving self-esteem and inspiring towards sporty lifestyle.Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan perusopetuksen tehtävänä on tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Liikunnanopetus ja sen arviointi pyrkivät edistämään tätä tasa-arvon toteutumista jokaisen oppilaan huomioon ottavalla opetuksella sekä tasavertaisella arvioinnilla. Tämän kasvatustieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä liikunnanopetuksen toteutuksesta sekä arvioinnista yleisopetuksen liikuntaryhmästä, johon on integroituna erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Tutkimuksen lähtökohtana on siis tarkastella liikunnanopetuksen toteutusta ja erilaisia arviointikäytänteitä, sekä niiden vaikutusten näyttäytymistä oppilaisiin ja oppimiseen opettajien silmin. Tutkimusstrategiaksi valittiin laadullinen tutkimusote. Tutkimuksen kohderyhmä koostui kymmenestä luokanopettajasta, jotka kaikki työskentelevät pääkaupunkiseudulla. Aineisto hankittiin avoimista kysymyksistä koostuvalla kyselylomakkeella. Ennen varsinaisen kyselylomakkeen lähettämistä toteutettiin esikysely, jonka vastaukset otettiin myös tutkimukseen mukaan. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimustulosten mukaan melkein kaikki opettajat kokivat inklusiivisen liikuntaryhmän opetuksen haasteelliseksi. Opettajat kokivat oppilaiden erilaisten tuen tarpeiden aiheuttavan haasteita niin opetuksen suunnitteluun kuin sen toteutukseenkin. Haasteellisuudesta huolimatta opettajat kokivat kuitenkin integraation hyödyttävän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Kaverisuhteiden luominen ja erilaisuuden ymmärtäminen nähtiin integraatiosta koituviksi hyödyiksi. Opettajat kokivat myös liikunnan arvioinnin haastavaksi. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arvioimista samoilla arviointikriteereillä pidettiin oppilaita eriarvoistavana. Erityisesti taitojen arviointi koettiin haastavaksi. Kaikki opettajat pitivätkin yrittämistä ja tuntiaktiivisuutta tärkeämpinä arviointikohteina kuin liikunnallisia taitoja. Opettajat käyttivät lähinnä jatkuvaa arviointia sekä palautteen antamista arviointimenetelmänä. Tällaisen arvioimisen nähtiin tarjoavan oppilaille onnistumisen kokemuksia, jotka nähtiin tärkeänä oppilaan itsetunnon kehittymisen ja liikunnalliseen elämäntapaan innostamisen kannalta.
Subject: liikunnanopetus
integraatio
erityistä tukea tarvitseva oppilas
arviointi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu, Sara Lönnroth.pdf 1.200Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record