Ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Aalto, Liina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706074746
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/191204
dc.description.abstract Goals. The aim of this thesis was to examine how Finnish curriculums of 2004 and 2014 differ from each other in relation to thinking skills, learning to learn and multidisciplinary learning sets. These three themes were selected as subjects for research, as they are an integral part of the concept of broad-based competence introduced in the new curriculum. Broad-based competence is defined as the skills that the learner is expected to need in order to cope with future challenges. The purpose of this thesis was to find out whether these themes are also present in the Finnish curriculum of 2004 and if so, how their discourse may differ from the 2014 curriculum. This type of systematic comparison has not been made between these curricula before and also not with these themes. Thinking skills and learning to learn were studied separately from the multidisciplinary learning sets, as they are areas of broad-based competence, whereas multidisciplinary learning sets are more of its method. Thinking skills and learning to learn were dealt with, in particular, Robert Sternberg's theories of intelligence and its sub-areas. Methods. The data of the thesis are therefore the Finnish curriculums of 2004 and 2014. However, only the general parts were included in this thesis, as the goal was to get a picture of the underlying ideas and perspectives of each curriculum. The study was carried out using two mutually supportive analytical methods. The analysis started with a computer-based, instrumental thematic text analysis, which aims to find references to certain themes from the texts using a dictionary built by the researcher. This method was chosen because it was a clear and simple way to visualize the differences between the references in the texts. Another analytical method was a content analysis in which theory-based and data-based methods were used. Concerning thinking skills and learning to learn, content analysis was made by using the theory-based method with Sternberg's theories as a basis. Data-based analysis was used when studying multidisciplinary learning sets. Results and conclusions. The thinking skills were referred to equally as much in the general parts of the curricula of 2004 and 2014, but the content of the curriculum for 2014 was more comprehensive and could easily be categorized using Sternberg's theories. The same was true of learning to learn, although it was apparent that in relation to the curriculum of 2004, there were more references to learning to learn than in the curriculum of 2014. In the case of multidisciplinary learning sets, the result again indicated that the curriculum of 2014 was broader both in terms of content and text. Based on these results, it can be generally interpreted that although these same themes have been dealt with in the previous curriculum, the new curriculum has really become substantively centralized and sought to find a wide range of these perspectives. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten vuoden 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet vertautuvat toisiinsa suhteessa ajattelun taitoihin, oppimaan oppimiseen ja oppiainerajat ylittäviin oppimiskokonaisuuksiin. Nämä kolme teemaa valikoituivat tutkimuksen kohteiksi, sillä ne ovat olennainen osa uudessa opetussuunnitelmassa esiteltyä laaja-alaisen osaamisen käsitettä, jolla tarkoitetaan niitä taitoja, joita oppilaan oletetaan tarvitsevan selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista. Tällä tutkielmalla haluttiin siis tarkastella sitä, esiintyvätkö nämä teemat myös vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja jos esiintyvät, niin millä tavalla ja miten niiden käsittely sisällöllisesti mahdollisesti eroaa vuoden 2014 opetussuunnitelmasta. Tällaista systemaattista vertailua ei ole näiden teemojen osalta eikä näiden opetussuunnitelmien välillä aikaisemmin tehty. Ajattelun taitoja ja oppimaan oppimista tarkasteltiin erikseen oppiainerajat ylittävistä oppimiskokonaisuuksista, sillä ne ovat laaja-alaisen osaamisen osa-alueita kun taas oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet ovat sen menetelmä. Ajattelun taitoja ja oppimaan oppimista käsiteltiin tukeutuen erityisesti Robert Sternbergin teorioihin älykkyydestä ja sen osa-alueista. Menetelmät. Tutkielman aineistona toimivat siis vuoden 2014 ja 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmien pe-rusteet. Niistä mukaan tutkielmaan otettiin kuitenkin vain yleiset osat, sillä haluttiin erityisesti saada kuva kunkin opetussuunnitelman taustalla olevista perusajatuksista ja näkökulmista. Tutkielma toteutettiin kahden toisiaan tukevan analyysimenetelmän avulla. Tutkimus aloitettiin tietokonepohjaisella, instrumentaalisella temaattisella tekstianalyysillä, jossa tarkoituksena on etsiä teksteistä viittauksia tiettyihin teemoihin tutkijan rakentaman sanakirjan avulla. Tämä menetelmä valittiin koska haluttiin selkeä ja yksinkertainen tapa tuoda erot viittausten määrissä teksteissä esiin. Toinen analyysimenetelmä oli sisällönanalyysi, jossa hyödynnettiin teoria-ohjaavaa ja aineistolähtöistä analyysitapaa. Ajattelun taitojen ja oppimaan oppimisen kohdalla sisällönanalyysi tehtiin teoriaohjaavasti Sternbergin teorioiden avulla. Oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia analysoidessa tarkastelu tehtiin aineistolähtöisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Ajattelun taitoihin viitattiin vuoden 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden yleisissä osissa yhtä paljon, mutta sisällöllisesti vuoden 2014 opetussuunnitelma oli kattavampi ja se voitiin helposti luokitella Sternbergin teorioiden avulla. Sama koski oppimaan oppimista koskevia sisältöjä, joskin sen kohdalla ilmeni, että vuoden 2004 opetussuunnitelmassa viitattiin oppimaan oppimiseen suhteessa enemmän kuin vuoden 2014 opetussuunnitelmassa, mikä oli mielenkiintoista. Oppiainerajat ylittävien oppimiskokonaisuuksien kohdalla tulos taas kertoi, että vuoden 2014 opetussuunnitelma oli sekä sisällöllisesti että tekstimäärään suhteutettuna laajempi. Näiden tulosten perusteella voidaan yleisesti tulkita, että vaikka näitä samoja teemoja on käsitelty myös aiemmassa opetussuunnitelmassa, on uudessa opetussuunnitelmassa todella sisällöllisesti keskitytty niihin ja pyritty löytämään niihin monenlaisia näkökulmia. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject opetussuunnitelma fi
dc.subject perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet fi
dc.subject ajattelun taidot fi
dc.subject oppimaan oppiminen fi
dc.subject oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet fi
dc.subject laaja-alainen osaaminen fi
dc.title Ajattelun taidot, oppimaan oppiminen ja oppiainerajat ylittävät oppimiskokonaisuudet vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa fi
dc.title.alternative Thinking skills, learning to learn and multidisciplinary learning sets in 2004 and 2014 Finnish curriculums en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706074746

Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu Liina Aalto.pdf 785.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record